MIC pakalpojumi
Profesionālā pilnveide pedagogiem

Profesionālā pilnveide pedagogiem

Kompetenču pieejā balstīts izglītības process, īstenojot speciālās izglītības programmas (B)

Pedagoģiskā procesa organizācija un vadība (B)

Pedagogs karjeras konsultants (B)

Angļu valodas mācību priekšmeta saturs un didaktika (B)

Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika (B)

UZ LAIKU SLĒGTS: Mājturības un tehnoloģiju mācību priekšmeta saturs un didaktika (B)

Skolotāja mentordarbība izglītības iestādē (B)

Jaunatnes lietu speciālists (B)

Izglītības procesa īstenošana speciālajā izglītības iestādē bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem (B)

Pedagoģiskā atbalsta sistēma bērniem ar speciālām vajadzībām iekļaujošas izglītības kontekstā (B)

Lasītmācīšana viegli un ar prieku (A)

Iekļaujoša klases kolektīva veidošana mācību procesā (A)

Tematiskā supervīzija profesionālās kompetences pilnveidošanā (A)

Sociālā gleznošana, sociālās spēles - sociālā pedagoga un pedagoga profesionālās darbības efektivitātes paaugstināšanai (A)

Konfliktsituāciju risināšana mediācijas ceļā (A)

Profesionālās kompetences pilnveidošanās supervīzijā (A)

INTEGRĀCIJA SĀKAS AR MĀCĪŠANOS: kā strādāt ar imigrantiem un viņu bērniem (A)

Bērna ar attīstības traucējumiem izglītošana iekļaujoša izglītības procesa īstenošanas kontekstā (A)

Bērni ar attīstības traucējumiem pirmsskolas izglītības iestādes mācību procesā (A)

Pedagogu darba novitātes speciālās izglītības mācību procesā (A)

Bērnu interešu aizsardzības juridiski psiholoģiskais aspekts (A)

LEGO robotika pedagogiem I (A)

Projekti izglītībā - ES finansējuma piesaiste pedagoga darbā (A)

Skolēnu komunikatīvās kompetences pilnveide pedagoģiskajā procesā (A)

Rotaļdarbība mazbērnu vecumā pirmskolas izglītības iestādē (A)

Atbalsta pasākumu nodrošināšana bērniem ar aritmētisko iemaņu traucējumiem (A)

SPORTA treneru pedagoģijas kompetences pilnveide (A)

Skolotāja darbs iekļaujošas izglītības īstenošanas aspektā vispārējās izglītības iestādē (A)

Jaunietis darba tirgū (A)

Lasīšanas un rakstīšanas prasmju attīstīšana, to traucējumu korekcija un profilakse (A)

Interaktīvo mācību metožu pielietojums matemātikas prasmju veidošanā un attīstīšanā skolēniem ar speciālām vajadzībām (A)

Ievads CNC un LĀZERTEHNOLOĢIJĀS (A)

MEHATRONISKO sistēmu piedziņa un automātiskā vadība (A)

PLC programmēšanas pamati (A)

CLIL - priekšmeta satura un valodas integrēta apguve (A)

Sociāli psiholoģiskā palīdzība indivīda pozitīvu stresa pārvarēšanas stratēģiju veidošanai (A)

Informācijas tehnoloģiju rīki mācību nodarbībā (A)

Islāms un rietumi: vēsture, stereotipi, bailes (A)

Gleznošanas studija I (A)

Ilgtspējīga tūrisma attīstības iespējas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (ĪADT). Rāznas nacionālā parka piemērs (A)

Inovācijas augstākās izglītības sistēmā

Iekļaujošais dialogs sociālo un pilsonisko pamatkompetenču stiprināšanā (A)

Uzņēmības un praktiskās kreativitātes veicināšana apzinātas komunikācijas ceļā (A)

MEDIJPRATĪBAS VEICINĀŠANA SKOLĀS (A)

Ievads Lietišķajā uzvedības analīzē (ABA), alternatīvo komunikācijas metožu izmantošanā nerunājošiem bērniem un Sensorās integrācijas pamatprincipi (A)

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.