Par fakultāti

Izglītības, valodu un dizaina fakultāte

Izglītības, valodu un dizaina fakultāte ir Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas struktūrvienība, kas īsteno studiju procesu un pētniecību sociālajās un humanitārajās zinātnēs, attīstot izglītības, sociālā darba un dizaina nozari. Fakultāte piedāvā topošajiem skolotājiem iegūt izglītību darbam dažādos izglītības posmos – no pirmsskolas līdz vidusskolai. Fakultātē iespējams studēt un veikt pētniecību arī speciālajā izglītībā, attīstot prasmes plānot un īstenot iekļaujošu pedagoģisko procesu un veikt attīstības traucējumu korekciju. Dizaina jomā pamatstudijās studenti apgūst interjera dizainu, savukārt maģistra studiju programmā veic starpdisciplinārus pētījumus, izstrādā dizaina projektus, izmantojot grafikas, modes vai vides dizaina dominanti. Fakultātē tiek sagatavoti sociālā darba speciālisti, kuri spēj kompleksi vērtēt personas, grupas, sabiedrības sociālās vajadzības, pētīt un risināt sociālās problēmas, veicināt pozitīvas dzīves kvalitātes pārmaiņas, sniedzot sociālos pakalpojumus.

Fakultātē ir iespēja studēt akadēmiskajās un profesionālajās bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās. Fakultātes mācībspēki piedāvā dažādas profesionālās kompetences pilnveides programmas mūžizglītībā un, iesaistot studējošos, īsteno daudzveidīgus nacionālos un starptautiskos projektus.

Fakultātē iegūtā izglītība dod iespēju konkurēt darba tirgū, jo studiju process ir vērsts uz kompetencēs balstītas izglītības īstenošanu, savienojot teorētiskās studijas ar praksi, veicinot studējošo radošo un kritisko domāšanu, līderības prasmju attīstību.

Izglītības, valodu un dizaina fakultātes struktūrvienība Reģionālistikas zinātniskais institūts ir vienīgā zinātniskā institūcija Baltijā, kas nodarbojas ar reģionālistikas kā jaunas zinātņu nozares attīstību. Institūts darbojas humanitāro un sociālo zinātņu jomā.

#