Reģistrējoties vai autorizējoties Jūs piekrītat, ka sniegto personas datu apstrāde Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) tiek veikta atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai, Fizisko personu datu apstrādes likumam un RTA iekšējiem normatīvajiem aktiem.

Login using GOOGLE account

Login using email and password

Rezekne Academy of Technologies , 2019 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvia. Phone: 28325368;
Send your questions and suggestions via HELPDESK