Par fakultāti

Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

Ekonomikas un pārvaldības fakultāte ir viena no pirmajām RTA fakultātēm. Piedāvātas tiek studiju iespējas ekonomikas, vadības, tiesību un civilās drošības izglītības virzienos. Studentiem ir iespēja saņemt konkurētspējīgu kvalitatīvu izglītību modernā un starptautiskā studiju vidē, īstenot savas idejas un papildināt iemaņas piedaloties projektos, semināros, starptautiskās konferencēs.  Studiju procesu nodrošina savā jomā profesionāli docētāji, kas sniedz gan akadēmiskas zināšanas, gan praktiskas iemaņas, kas nepieciešamas reālajā darba vidē. Fakultātei ir plaša sadarbība ar nozares speciālistiem visās studiju jomās. Fakultāte lepojas ar vairāk kā 3000 absolventiem.

Ar mērķi stiprināt un paplašināt esošo zinātnisko kapacitāti, nodrošinot zinātniskos pētījumus sociālo zinātņu nozarē un ar to saistītajās starpdisciplinārajās nozarēs Latvijā, Eiropas un pasaules kontekstā, sniedzot praktisku atbalstu fakultātē realizētajos studiju virzienos un RTA kopumā, darbojas Ekonomikas un pārvaldības fakultātes struktūrvienība Biznesa un sabiedrības procesu pētniecības institūts.

#