Arhīvs: Komunikācijas kompetenču modeļa izstrāde un ieviešana Biznesa mentoru tīkla uzlabošanai un uzturēšanai

Projekta darbības laiks: 01.10.2019 - 30.09.2021

Projekta numurs

2019-1-LV01-KA203-060414

Finansēšanas avots

ERASMUS+

Programma

Stratēģiskās partnerības augstākajai izglītībai

Projekta apraksts

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) sadarbībā ar partneriem plāno īstenot lietišķās pētniecības projektu “Komunikācijas kompetenču modeļa izstrāde un ieviešana Biznesa mentoru tīkla uzlabošanai un uzturēšanai”

Mērķis, uzdevumi

Projekta mērķis ir izpētīt komunikācijas prasmju jeb kompetenču šķēršļus starp mentoriem un pieredzes pārņēmējiem un izstrādāt risinājumus Biznesa mentoru tīkla uzlabošanai un uzturēšanai ar komunikācijas tehnoloģiju palīdzību.

Projekta aktivitātes: tehniskā un ekonomiskā priekšizpēte par komunikācijas kompetenču modeli biznesa mentoru tīklam; teorētiskās literatūras izpēte un mentoru darba specifikas izpēte un salīdzināšana Latvijā un ārvalstīs; intervijas ar Biznesa mentoru tīkla dalībniekiem (mentoriem un pieredzes pārņēmējiem); ekspertu intervijas un aptauja; pieredzes apmaiņas braucieni un pieredzes apmaiņa ar citām valstīm; viedās komunikācijas kompetenču modeļa izstrāde biznesa mentoru tīklam; efektīvas komunikācijas un sadarbības metodoloģijas izstrāde biznesa mentoru tīklam; mentoru un pieredzes pārņēmēju pilotgrupas izveide efektīvas komunikācijas metodoloģijas novērtēšanai; mentoringa rokasgrāmatas izstrāde; oriģinālo zinātnisko rakstu publicēšana zinātniskos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kas iekļauti Web of Science vai SCOPUS (vai citās) datubāzēs; kopīgas monogrāfijas izstrāde; sadarbības tīkla izveide starp partneriem

Rezultāti

Mentoringa rokasgrāmata, zinātniskie raksti, kopīga monogrāfija

Informācija par vadības personālu

Projekta vadītāja Dr.oec. prof. Iveta Mietule

Zinātniskā vadītāja Dr.sc.comm., docente Sandra Murinska

 

Projekta aktivitātes:

Pabeigts darbs pie monogrāfijas

Šī monogrāfija ir daļa no projekta “Komunikācijas kompetenču modeļa izstrāde un ieviešana biznesa mentora tīkla uzlabošanai un uzturēšanai” (DICCMEM, 2019-1-LV01-KA203-060414). Projekta mērķis bija izpētīt šķēršļus komunikācijas kompetencēm starp mentoriem un pieredzes pārņēmējiem, un piedāvāt risinājumus, kā uzlabot un uzturēt biznesa mentoru tīklu, izmantojot komunikācijas tehnoloģijas. Projekts ir starpdisciplinārs, jo saskaņā ar ESAO klasifikāciju tas tieši attiecas uz tādām zinātnes jomām kā ekonomika, uzņēmējdarbība, komunikācija, kā arī informācijas tehnoloģija.

Projekta vadītājs ir Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (Latvija). Projekta partneri ir Bjalistokas Tehniskā universitāte (Polija), Utenas Lietišķo Zinātņu universitāte (Lietuva), Burgas Brīvā universitāte (Bulgārija), Ecoistituto del Friuli Venezia Giulia (Itālija) un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (Latvija).

Monogrāfija būs noderīga mentoriem, koncentrējoties uz konkrētiem komunikācijas procesiem, kā arī pētniekiem, kurus interesē mentoru un pieredzes pārņēmēju komunikācija. Monogrāfijas nodaļas ir sakārtotas divās daļās. 1. daļa sniedz pārskatu par dažādiem mentoringa aspektiem, piemēram, komunikācijas prasmēm, mentoringa specifiku uzņēmējdarbībā un mentoringu elektroniskajā vidē. 2. daļā apskatīti rezultāti par komunikācijas kompetencēm mentoringā piecās valstīs - Latvijā, Lietuvā, Bulgārijā, Polijā un Itālijā.

Monogrāfija elektroniskā versijā pieejama: https://pb.edu.pl/oficyna-wydawnicza/publikacje/publikacje-2020/ 

 

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.