Programma izveidota ņemot vērā šobrīd īstenojamās profesionālā bakalaura studiju programmas “Interjera dizains” realizācijas pieredzi RTA kopš 2008.gada, būtiski to papildinot, pilnveidojot gan teorētiskos, gan praktiskos studiju kursus, atbilstoši inženierzinātņu un saistīto nozaru prasībām, aktualizētajiem profesiju standartiem, Eiropas izglītības vadlīnijām, aktuālajām normatīvo aktu prasībām un nodrošinot studiju pēctecību 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai “Apģērbu dizains un tehnoloģija”, kā arī akadēmisko un materiāli tehnisko nodrošinājumu, saistībā ar RTA 1. līmeņa profesionālo studiju programmu “Mašīnbūve”, profesionālā bakalaura studiju programmu “Mehatronika” un maģistra studiju programmu “Lāzertehnoloģijas”.

Studiju programma “DIZAINA TEHNOLOĢIJAS” dažādojot studiju iespējas un, ņemot vērā darba devēju pieprasījumu, paredz nodrošināt studējošajiem vairākas specializācijas, iekļaujot programmā trīs profesionālās specializācijas moduļus:

 

  • modulis “Industriālais dizains un tehnoloģijas”, ņemot vērā esošo inženierzinātņu gan zinātnisko, gan materiāltehnisko potenciālu;
  • modulis “Interjera dizains un izstrādājumu tehnoloģijas”, ņemot vērā līdzšinējo RTA pieredzi šajā virzienā kopš 2008.gada;
  • modulis “Apģērbu dizains un tehnoloģija”, kas nodrošina 1.līmeņa profesionālās studiju programmas “Apģērbu dizains un tehnoloģija” studiju pēctecību.

 

Lai gan valstī kopumā samazinās studējošo skaits, tomēr joprojām ir stabils absolventu pieprasījums nozaru uzņēmumos, it sevišķi Latgalē. Mūsdienās industrijā īpaši nepieciešami speciālisti, kas spēj apvienot zināšanas tehnoloģijās un inovācijās ar dizaina izstrādes pamatiem.

Studiju programma “DIZAINA TEHNOLOĢIJAS” ir starpdisciplināra, paredzot specializāciju minētajos virzienos. Dizaina un inženierzinātņu starpdisciplināras studijas nodrošina pamatu tautsaimniecības izaugsmei, sekmē indivīdu un sabiedrības labbūtību un vides ilgtspēju, kā arī veido nacionālās identitātes un valsts tēlu. Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķis ir inovatīvu un starptautiski konkurētspējīgu produktu ar augstu pievienoto vērtību radīšana un ieviešana ražošanā. Latvijas viedās specializācijas virzieni ir ražošanas un eksporta struktūras maiņa tradicionālajās tautsaimniecības nozarēs un izaugsme nozarēs, kurās eksistē vai ir iespējams radīt produktus un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību. Dizaina tehnoloģiju joma ir tieši saistīta ar šīm prioritātēm. Ražotājiem ir aktuāla rūpnieciskā dizaina iespēju uzlabošanās, produktu izstrādes procesa pārzināšana un ražošanā ieviešamu produktu izstrāde.

Profesionālā bakalaura studiju programma “DIZAINA TEHNOLOĢIJAS” veidota divu 6.LKI profesionālās kvalifikācijas specialitāšu jauno profesionāļu – produkta dizaineru un interjera dizaineru sagatavošanai, līdz ar to studiju programmu apguvušajiem tiks piešķirtas kvalifikācijas: “Produktu dizainers” vai “Interjera dizainers”.

 

Ritvars Rēvalds - moduļa “Industriālais dizains un tehnoloģijas” vadītājs

Diāna Apele - moduļa “Interjera dizains un izstrādājumu tehnoloģijas” vadītāja

Silvija Mežinska - moduļa “Apģērbu dizains un tehnoloģija” vadītāja