Projekta virsmērķis ir samazināt pasniegtā ēdiena atkritumu traukos apjomu Latvijas skolās. Projekts tiek realizēts sadarbībā ar asociētiem partneriem Rēzeknes valsts poļu ģimnāziju, Rēzeknes 2.vidusskolu, Rēzeknes 3.pamatskolu un Rēzeknes 6.pamaskolu. 

Sākot ar 2023. gada oktobri projekta pētījuma testa grupas skolās (t.i. Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā, Rēzeknes 2.vidusskolā un Rēzeknes 3.pamatskolā) tika ieviestas dažādas uz pasniegtā ēdiena atkritumu traukos apjoma samazināšanu vērstas intervences, balstoties uz pasaules pieredzi šajā jomā, eksperimentāli pārbaudot šo intervenču ietekmi uz pasniegtā ēdiena atkritumu traukos apjomiem atlasītajās skolās.

Lai varētu notestēt intervenču ietekmi 2023./2024. mācību gada laikā, visās projektā iesaistītajās skolās, tika veikta pasniegtā ēdiena atkritumu traukos, kas paliek uz skolēnu šķīvjiem pēc 1.-7.klašu skolēnu brīvpusdienām, manuālā svēršana pirms un pēc intervenču periodos. Paralēli tika novadīta 2.-7.klašu skolēnu aptauja ar mērķi noskaidrot skolēnu subjektīvos pasniegtā ēdiena atkritumu traukos cēloņus, viņu ēšanas paradumus, saņemt atgriezenisko saiti par ēdināšanas procesa organizēšanu skolās un atklāt intervenču ietekmes rezultātus.

Pašlaik projekta lauka pētījumā iegūtie dati tiek apkopoti un analizēti, sagatavojot vairākus zinātniskos rakstus iesniegšanai publikācijai Q1/Q2 kategorijas zinātniskajos žurnālos.

Uz doto brīdi jau ir sasniegts viens no projekta zinātniskajiem rezultātiem – ir izstrādāts uz ekspertu zināšanām balstīts rekomendāciju sistēmas prototips, kas ir spējīgs piedāvāt optimālo risinājumu pārtikas atkritumu apjomu samazināšanai skolā no esošās zināšanu kopas, balstoties uz skolas ekosistēmas parametriem un iespējām. Līdz projekta beigām ir paredzēts pilnveidot rekomendāciju sistēmu, integrējot tajā LLM (jeb lielais valodas modelis) filtru, kas ļaus grupēt rekomendācijas un anketu jautājumus, balstoties uz lietotāja preferencēm izteiktām brīvā formā.

Rekomendāciju sistēmā iekļautā skolas pārstāvju aptauja par skolas ekosistēmas parametriem un iespējām tika aprobēta RTA akadēmiskā maģistra studiju programmas “Vadības zinātne” 2.kursa studentes Kristīnes Leles veiksmīgi aizstāvētā maģistra darbā “Vispārizglītojošās skolas ilgtspēja globālo pārmaiņu kontekstā” (darba vadītāja I.Kotāne). Maģistra darbā tika veiktas Balvu Valsts ģimnāzijas un Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas vadītāju, pedagogu un skolēnu aptaujas ar mērķi iegūt skolu ekosistēmas parametrus priekš rekomendāciju sistēmas, kas tiks izmatoti zinātniskā raksta sagatavošanai projektā.

Šo pētījumu finansē Latvijas Zinātnes padome, projekts “Intervenču testēšana un uz zināšanām balstītas rekomendāciju sistēmas izstrāde pasniegtā ēdiena atkritumu traukos samazināšanai skolu ēdināšanā Latvijā”, Nr. lzp-2022/1-0492.