Projektu koordinē LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts Dr. philol. Sanitas Reinsones vadībā, un tajā piedalās pārstāvji no Latvijas Nacionālās bibliotēkas, LU Matemātikas un informātikas institūta, LU Latviešu valodas institūta, LU Lībiešu institūta, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, Rīgas Tehniskās Universitātes

Digitālās humanitārās zinātnes (DH) ir starpdisciplinārs fundamentālās un lietišķās pētniecības virziens, kurā humanitāro, sociālo un mākslas zinātņu pētnieciskos jautājumus risina, pielietojot datormetodes un izmantojot digitālus resursus un rīkus datu apstrādei, analīzei un vizualizēšanai. Viens no veiksmīgākajiem piemēriem, kā DH tiek plaši lietotas gan pētniecībā, gan industrijā, ir valodu tehnoloģijas, kas uzskatāmi parāda, ka līdztekus pētniecībai svarīga ir arī digitālo humanitāro zinātņu infrastruktūra – digitālie resursi un rīki, kas palīdz ne tikai pētniekiem, bet ir noderīgi arī daudziem citiem.

DHELI projekts turpina 2022. gada oktobrī veiksmīgi noslēgto Valsts pētījumu programmas projektu “Humanitāro zinātņu digitālie resursi: attīstība un integrācija”. Tas bija pirmais starpinstitucionālais un starpdisciplinārais projekts Latvijā, kas veltīts digitālajām humanitārajām zinātnēm. Starptautisko ekspertu izvērtējumā projektā sasniegtie rezultāti saņēma izcilu novērtējumu.

DHELI projektā tiks īstenoti fundamentāli pētījumi – starptautiski aprobētās datormetodes tiks pielāgotas latviešu, latgaliešu un lībiešu valodas korpusiem, kā arī strādājot ar Latvijai būtisku humanitāro zinātņu un kultūras materiālu saturu literatūrzinātnē, folkloristikā, valodniecībā, vēsturē un citās humanitāro zinātņu nozarēs. Tāpat tiks būtiski papildināti un attīstīti gan digitālie resursi, kas jau guvuši sabiedrības ievērību un tiek plaši izmantoti (piemēram, tezaurs.lv, literatura.lv, garamantas.lv, livonian.tech), gan arī tie, kas ir specifiskāki un izstrādāti zinātniskām vajadzībām, taču var būt noderīgi arī vispārējā izglītībā un citās jomās (piemēram, korpuss.lv, humma.lv, proza.lnb.lv). Projektā tiks stiprināta arī Latvijas dalība valodas tehnoloģiju un digitālo humanitāro zinātņu Eiropas pētniecības infrastruktūrās CLARIN-EU un DARIAH-ERIC.

Trīs gadu laikā DHELI projektā tiks īstenota arī daudzveidīga izglītojošā programma, kas paredzēta augstskolās studējošajiem, bet būs atvērta ikvienam interesentam. 2023. gada jūlijā tiks organizēta jau piektā starptautiskā Baltijas digitālo humanitāro zinātņu vasaras skola, kurā aicināts piedalīties ikviens. Savukārt sadarbībā ar Linneja universitāti Zviedrijā un Londonas Karalisko koledžu RTU starptautiskajā digitālo humanitāro zinātņu maģistratūras programmā tiks piedāvātas atzītu digitālo humanitāro zinātņu mācībspēku vieslekcijas. Studentiem, pētniekiem, kultūras jomas profesionāļiem un citiem, kas vēlas padziļināti iepazīt digitālās humanitārās zinātnes, būs iespēja pieteikties uz bezmaksas vietām šo kursu apguvei.

Informāciju par projekta norisēm un digitālajām humanitārajām zinātnēm Latvijā var uzzināt tīmekļa vietnē: digitalhumanities.lvE-pasts saziņai: dh@lulfmi.lv