Akadēmijas Satversmes sapulci 60 cilvēku sastāvā uz trim gadiem, aizklāti balsojot, ievēlē attiecīgais Akadēmijas personāls. Akadēmijas Satversmes sapulces sastāvā tiek iekļauti 39 akadēmiskā personāla pārstāvji, 9 vispārējā personāla pārstāvji un 12 studējošo pārstāvji.

Satversmes sapulce par Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Satversmes sapulces priekšsēdētāju ievēlēja profesoru Andri Martinovu, par vietnieci profesori Ilutu Arbidāni, par sapulces sekretāri Anitu Puzuli.

Satversmes sapulce, aizklāti vai atklāti balsojot, uz visu Satversmes sapulces pilnvaru laiku ievēlē sapulces priekšsēdētāju, viņa vietnieku un sekretāru, kuri organizē Satversmes sapulces darbību kā tās sēžu, tā starpsēžu laikā.

Satversmes sapulces priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā vai uzdevumā – viņa vietnieks vada Satversmes sapulces sēdes visā Satversmes sapulces pilnvaru laikā, kā arī atklāj jauna sasaukuma pirmo Satversmes sapulci un organizē tās darbu līdz jauna priekšsēdētāja, viņa vietnieka un sekretāra ievēlēšanai.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Satversmes sapulce ir augstskolas augstākā pārstāvības un vadības institūcija un lēmējinstitūcija akadēmiskajos un zinātniskajos jautājumos. Satversme ir iekšējais normatīvais akts, kas nosaka augstskolas darbības pamatnoteikumus.

Akadēmijas Satversmes sapulce ir Akadēmijas akadēmiskā, vispārējā personāla un studējošo pārstāvības institūcija, kas pieņem un groza Akadēmijas Satversmes sapulces nolikumu, apstiprina Akadēmijas Satversmi un tās grozījumus, ievēlē Akadēmijas Senāta locekļus, atsauc Akadēmijas Senāta locekļus, ievēlē amatā Akadēmijas rektoru, var rosināt rektora atcelšanu no amata, noklausās Akadēmijas rektora ikgadējo pārskatu, ievēlē Akadēmijas akadēmisko šķīrējtiesu, apstiprina tās nolikumu, kā arī izskata citus Akadēmijas darbības jautājumus saskaņā ar Akadēmijas Satversmes sapulces nolikumu.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa
Publicitātes foto