Pārskats par RTA zinātnisko grantu projektu rezultātiem (2018. / 2019. studiju gads)

PDF Lejupielādēt pārskatu

2018. gadā īstenotie projekti

Reģ. Nr.

Projekta nosaukums

Projekta mērķis un uzdevumi

Projekta pieteicējs un vadītājs

16.7/1

Kompozītmateriālu triecienizturības paaugstināšana

Attīstīt tehnoloģijas augsti triecienizturīgu kompozītmateriālu izgatavošanā. Ģeotehnoloģiju un ekoindustirijas pētnieciskajā centrā turpināt attīstīt pētnieku grupas kapacitāti jaunu kompozītmateriālu un produktu ar augstu pievienoto vērtību izstrādei.

Uzdevumi:

1)                  uz iepriekšējā RTA zinātniskā granta rezultātiem, turpināt izstrādāt jaunus kompozītmateriālus aizsardzības un drošības industrijas vajadzībām;

2)                  veikt funkcionālo kompozītmateriālu produktu izstrādi;

3)                  attīstīt jaunas kompozītmateriālu ieguves tehnoloģijas;

4)                  veikt kompozītmateriālu mehānisko īpašību t.sk. triecienizturības testēšanu;

5)                  sagatavot zinātniskos rakstus par projekta novitātēm SCOPUS vai WoS datu bāzēs;

6)                  nodrošināt projekta publicitāti.

Inženieru fakultātes Ģeotehnoloģiju un ekoindustrijas pētnieciskais centrs,

Prof. Dr.sc.ing. Edmunds Teirumnieks

16.7/2

Starpdisciplināri pētījumi lāzerapstrādes (lāzergravēšanas, lāzergriešanas) tehnoloģiju pielietojumam tekstilmateriālos

Starpdisciplināra pētījuma izstrāde lāzerapstrādes (lāzergravēšana, lāzergriešana) tehnoloģiju izmantošanai specializēto funkcionālo izstrādājumu tekstilmateriālos,

esošās situācijas un nozares sasniegumu izpēte, analīze un izmantošana pētījuma nodrošināšanai;

optimālo tekstildrānu lāzerapstrādes (lāzergravēšana, lāzergriešanas) procesa parametru noteikšana;

metožu un rekomendāciju izstrāde, rezultātu analīze un apkopojums par lāzerapstrādes tehnoloģiju (lāzergravēšana, lāzergriešana) pielietojumu tekstildrānās;

lāzerapstrādes tehnoloģiju (lāzergravēšana, lāzergriešana) izmantošana specializēto funkcionālo izstrādājumu dizainparaugu izgatavošanā;

starpdisciplināra, pētījuma eksperimentālo rezultātu izstrāde, nodrošinot zinātnisko pētniecību studējošajiem un jaunākajās atziņās nozares teorijā un praksē akadēmiskajam personālam;

sadarbības paplašināšana ar uzņēmējiem pētījumu rezultātu izmantošanai;

starpdisciplināru zinātniski praktisku aktivitāšu organizēšana, sekmējot pētījumu rezultātu publicitāti un projekta rezultātu popularizēšanu.

Mg.sc.ing., Mg.paed., Mg.design Silvija Mežinska,

Dr.sc.ing. Ļubomirs Lazovs

16.7/3

3 D printēšanas tehnoloģiju izmantošana tekstilizstrādājumu dizainā

Izstrādāt zinātniski pamatotus paņēmienus ar 3D printēšanas tehnoloģijām izgatavotu elastīgu detaļu funkcionālai izmantošanai tekstilizstrādājumu dizainā.

Uzdevumi:

1) detaļu projektēšana CAD/CAE programmās (printējamo detaļu rasējumu sagatavošana, ievērojot pieejamos izmērus printēšanas laukumam);

2) elastīgu detaļu 3D printēšana;

3) elastīgo detaļu piemērotāko pēcapstrādes paņēmienu izpēte un mehānisko īpašību testēšana;

4) piemērotāko veidu un tehnoloģisko paņēmienu risinājumi tekstilmateriālu un elastīgo, 3Ddrukāto detaļu savienošanai;

5) tekstilizstrādājumu ar elastīgo, 3Ddrukāto detaļu pielietojumu funkcionalitātes aprobācija.

Mg.sc.ing., Mg.paed., Mg.design Silvija Mežinska,

Dr.paed.,Mg.math.Ilmārs Kangro

16.7/5

Izdevuma “Augstākā izglītība Rēzeknē. Personības ”

Izpētīt un apkopotā veidā sagatavot izdevumu par RTA vēsturē nozīmīgākajām personībām laika periodā no skolotāju izglītības sākuma RTA vēsturiskajā ēkā līdz mūsdienām. Papildinot projekta ietvaros izstrādāto ar jauniem materiāliem, likt pamatus plašākam izdevumam par RTA vēsturi “Augstākai izglītībai Rēzeknē 100”

Uzdevumi:

1.                  Izveidot plānotā izdevuma koncepcijas, struktūras aprakstu, informēt par to šķirkļu autorus, sadalīt pienākumus.

2.                  Sagatavot šķirkļus par personībām, atlasīt fotogrāfijas Latgales Kultūrvēstures muzejā un citos Latvijas muzejos, bibliotēkās un arhīvos.

3.                  Veikt izdevumu rediģēšanu, teksta koriģēšanu, maketēšanu.

4.                  Izdot grāmatu “Augstākā izglītība Rēzeknē. Personības”.

5.                  Organizēt izdevuma prezentāciju Latvijas simtgadei veltītos pasākumos RTA. Sagatavot reklāmrakstus par izdevumu, popularizēt veikumu plašsaziņas līdzekļos.

Dr.hist. Vladislavs Malahovskis

16.7/6

Materiālu triecienpretestības testēšanas iekārta II

Pilnveidot materiālu triecienpretestības testēšanas iekārtu- uzliekot tai ārējo apvalku, spiediena un distances sensorus, un izstrādājot datorvadības sistēmu, lai iekārtu varētu izmantot pētījumu veikšanai un uzņēmumu ražotās produkcijas kvalitātes pārbaudēm trieciena slodžu gadījumiem.

MMPC un IKTCP izveidot pieredzējušu pētnieku grupu jaunu produktu mehatronikā ar augstu pievienoto vērtību izstrādei.

Uzdevumi mērķa sasniegšanai:

1.                  apgādāt iekārtu ar ārējo apvalku, kas padarītu to drošu ekspluatācijā;

2.                  apgādāt iekārtu ar spiediena un distances sensoriem, kas ļautu izsekot trieciena laikā notiekošos procesus;

3.                  izstrādāt iekārtas datorvadības sistēmu;

4.                  aprobēt iekārtu, veicot uz tās pētījumu sēriju par kompozītmateriālu pretestību uz trieciena slodzēm;

5.                  sagatavot publikāciju (SCOPUS/ WoS);

6.                  prezentēt pētījumus un iekārtu starptautiskā zinātniskā konferencē, RTA ZP atklātajā sēdē, Zinātnieku naktī, izstādē “Skola 2019” u.c. pasākumos.

Metālapstrādes un mehatronikas pētnieciskais centrs (MMPC); Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pētniecības centrs (IKTPC),  Dr.sc.ing. Andris Martinovs

16.7/7

eDeguns lietu Interneta iekārtām

Projekta mērķis ir izstrādāt Lietu interneta tehnoloģijās pielietojamu sensoru “ožas” risinājumu pārtikas produktu bojāšanās trauksmes signalizācijai (paziņošanai).

Darba uzdevumi:

1. Sensoru bloka izstrāde

2. Pārtikas produktu testēšanas stenda izstrāde

3. Produktu testēšana un mērījumu datu kopas izstrāde

4. Sensoru ieslēgšana IoT infrastruktūrā

5. Neironu tīkla datu analīzes programmatūras izstrāde

6. Ledusskapja IoT prototipa izstrāde

7. Ledusskapja iebūvējamā datora un Neironu tīkla web servisa izstrāde. Trauksmes-apziņošanas programmatūras izstrāde

8. Mērījumu datu kopas publicēšana

9. Zinātnisko rakstu sagatavošana un dalība konferencēs

Profesors, Dr.sc.ing. Artis Teilāns

16.7/9

Preventīvs sociālais darbs mūsdienās: idejas, risinājumi, praktiskā pieredze

RTA Labklājības virzienaattīstības un zinātniskās kapacitātes pieauguma veicināšana, nodrošinot RTA attīstības stratēģijā noteikto prioritāro pētniecības virzienu attīstīšanu.

Uzdevumi:

1.                  Iekļaut jaunos zinātniekus starpvirzienu projekta izstrādē, īstenošanā, projekta produktu izstrādē, izplatīšanā, sekmējot studiju rezultātu uzlabošanu un zinātniskās kapacitātes pieaugumu;

2.                  Veicināt studējošo iesaisti publicitātes pasākumos, stiprinot profesionālo identitāti un izaugsmi;

3.                  Aktualizēt prevences un starpinstitucionālāssadarbības  nozīmi mūsdienu sociālajā darbā un izglītības jomā, veicinot  jaunos zinātniekus veikt pētījumus, kas attīstīs idejas, tehnoloģijas apzināto problēmu proaktīvam risinājumam;

4.                  Paātrināt zināšanu, projekta produktu pārnesi labklājības, sociālo pakalpojumu sfērā Latvijā, Lietuvā u.c. valstīs, veicinot kopējas Baltijas valstu izglītības un zināšanu pārneses telpas attīstīšanu.

RTA akadēmiskā personāla (5 cilvēki, ieskaitot vadītāju) un studējošo (10 cilvēku) pētnieku grupa, Dr.paed. Ženija Truskovska

16.7/10

Mentoringa iespējas uzņēmējdarbības attīstībai Rēzeknes novadā

Apkopot informāciju, datus par uzņēmējiem, kuri vēlas iesaistīties biznesa mentoru tīkla aktivitātēs Rēzeknes novadā.

Uzdevumi:

1.                  Iesaistīt RTA studentus projekta realizēšanā, sniedzot viņiem praktiskās zināšanas zinātnisko pētījumu veikšanā;

2.                  Apzināt uzņēmējdarbības situāciju Rēzeknes novadā, veikt uzņēmēju aptaujas, interviju, apkopojot datus par uzņēmējiem, izveidojot potenciālā biznesa mentora profilu;

3.                  Sagatavot vismaz divas zinātniskās publikācijas un vienu preses relīzi rakstu novada laikrakstam;

4.                  Sagatavot pētījuma rezultātus elektroniskā formātā un nosūtīt LLKC, kā arī iesniegt RTA.

Dr.oec. Anda Zvaigzne

16.7/11

Rēzeknes pilsētas ēdināšanas uzņēmumu kvalitātes novērtējums

Izpētīt Rēzeknes pilsētas ēdināšanas uzņēmumu piedāvāto pakalpojumu kvalitāti

Mērķa sasniegšana tiks īstenota 3 virzienos un katram ir paredzēti savi noteiktie uzdevumi:

1. Ēdināšanas uzņēmumu klasifikācijas izstrāde

1.1.Apzināta un apkopota teorētiskā informācija par ēdināšanas uzņēmumu klasifikāciju

1.2.Izstrādāti kritēriji ēdināšanas uzņēmumu klasifikācijai

Atbilstoši kritērijiem klasificēti Rēzeknes pilsētas ēdināšanas uzņēmumi

2. Ēdināšanas uzņēmumu kvalitātes novērtēšana

2.1. Apzināta un apkopota teorētiskā informācija par ēdināšanas uzņēmumu kvalitātes novērtēšanas kritērijiem

2.2. Katrai klasifikācijai atbilstošo uzņēmumu novērtēšanas kritēriju izstrāde

2.3. Novērtēšanas metodoloģijas izstrāde

2.4. Ēdināšanas uzņēmumu kvalitātes novērtēšana

2.5. Iegūto kvalitātes novērtēšanas rezultātu apkopošana un analīze

3.      Ēdināšanas uzņēmumu kvalitātes veicināšana

3.1. Augsta līmeņa pavāra meistarklase labākajiem ēdināšanas uzņēmumiem

3.2. Lekcija “Klientu apkalpošana” Rēzeknes pilsētas ēdināšanas uzņēmumiem

3.3. Rekomendācijas zīmju “Mēs iesakām…” (izstrādes procesā var tikt precizēts nosaukums) izstrādne

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” Tūrisma attīstības centrs, Dr.oec. Lienīte Litavniece

16.7/12

Ezera nogulumu kā vērtīga izejmateriāla kosmētikā un medicīnā pētījumi ar instrumentāliem testiem

Izpētīt ezera nogulumus kā vērtīgu izejmateriālu kosmētikā un medicīnā ar instrumentāliem testiem, tādā veidā palielinot zinātnisko kapacitāti un kompetenci sekmīgai pētījumu komercializācijai un komersanta pasūtījuma nodrošināšanai. RTA attīstīt jaunu pētījumu virzienu – vietējo resursu izmantošana  medicīnā un skaistumkopšanā.

Uzdevumi:

1.                  Ezeros veikt urbumus un iegūt ezera nogulumu paraugus.

2.                  Noteikt nogulumu paraugu bioloģiskās un fizikālās īpašības.

3.                  Ar instrumentāliem testiem noteikt ezera nogulumu ietekmi uz ādu.

4.                  Izpildīt komersanta pasūtījuma pētījumu.

Inženieru fakultātes Ķīmijas, bioloģijas un biotehnoloģiju centrs,

Dr.biol. Rasma Tretjakova

16.7/13

Austrumu diasporas latgalisko izlokšņu ierakstu datubāzes izveide

Projekta mērķis ir popularizēt  austrumu diasporas latgalisko izlokšņu mantojumu, izveidojot RTA mājaslapā (www.rta.lv) publiski pieejamu datubāzi „Austrumu diasporas latgalisko izlokšņu ieraksti”.  

Uzdevumi:

1. Transkribēt jau iepriekš savāktos video un audio ierakstus (Sibīrijas latgaliešu intervijas).

2. Dialektoloģijas ekspedīcijā papildināt austrumu diasporas latgalisko izlokšņu datus (galvenokārt KF Krasnojarskas un Tomskas novada iedzīvotāju intervijas).

3. Izveidot valodnieciskiem pētījumiem pielāgotu datubāzes modeli.

4. Veicināt studējošo un akadēmiskā personāla pētniecisko darbību (2 studiju darbi IT jomā, bakalaura darbs valodniecībā, zinātniska publikācija).

5. Organizēt publicitātes pasākumus: dalība zinātniskā konferencē, informatīvs seminārs austrumu diasporas latviešiem, informācija par projekta rezultātiem RTA atklātajā Zinātnes padomes sēdē.

Reģionālistikas zinātniskais institūts, Dr.philol. Antra Kļavinska

 

 

16.7/14

Robota roka trauslu un mīkstu objektu satveršanai

Izgatavot robota rokas prototipu trauslu un mīkstu objektu satveršanai, kura veicamās funkcijas būtu maksimāli tuvas cilvēka rokas iespējām.

Ilgtermiņa mērķi:

1.                  izstrādāt 2 roku robotu ar tehnisko redzi un mašīnmācīšanās iespējām, lai to varētu izmantot cilvēku vietā ražošanā nekvalificēta darba veikšanai;

2.                  RTA izveidot pieredzējušu pētnieku grupu jaunu produktu mehatronikā ar augstu pievienoto vērtību izstrādei.

Uzdevumi mērķa sasniegšanai:

1.                  izpētīt esošos tehniskos risinājumus;

2.                  izstrādāt robota rokas 3D modeli;

3.                  izvēlēties un pasūtīt materiālus, komponentes un instrumentus robota rokas izgatavošanai;

4.                  izgatavot robota roku (ar piedziņu, apvalku un sensoriem);

5.                  izstrādāt un izgatavot automātiskās vadības sistēmu;

6.                  izstrādāt 1.variantā robota vadības sistēmu un aprobēt to;

7.                  sagatavot publikāciju (SCOPUS vai WoS);

8.                  prezentēt pētījumus un iekārtu starptautiskā zinātniskā konferencē, RTA ZP atklātajā sēdē, Zinātnieku naktī, izstādē “Skola 2019” u.c.

Metālapstrādes un mehatronikas pētnieciskais centrs (MMPC), Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pētniecības centrs (IKTPC), Dr.sc.ing. Andris Martinovs

 

Īstenotie projekti 2017.gadā

Projekta vadītājs

Projekta nosaukums

Kopsavilkums

Dr.oec. Anda Zvaigzne

Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu zaļā iepirkuma izmantošanas iespējas pārtikas publiskajos iepirkumos

Vietējās pārtikas produkcijas realizācijas apjoma palielināšanā būtiska loma ir sabiedriskajam sektoram, kad pašvaldību publiskajos pārtikas produkcijas iepirkumos tiek palielināta vietējā teritorijā ražotās produkcijas daļa. Zaļais publiskais iepirkums ir instruments, kas tiešā veidā stimulē un nodrošina vietējās produkcijas realizācijas apjomu palielināšanos.

Pētījuma mērķis: veikt starpdisciplināru pētījumu, kura rezultātā tiks veikta tehniski ekonomiskā priekšizpēte projektam „Pārtikas produktu zaļā publiskā iepirkuma kapacitāte Latgales reģionā”, kā arī izstrādāti priekšlikumi Rēzeknes novada pašvaldībai par ZPI ieviešanu pārtikas produktu iepirkumos.

Projekta ietvaros plānots izpētīt situāciju pārtikas publiskā iepirkuma jomā Rēzeknes novada pašvaldībā, kā arī noskaidrot pašvaldības, t.sk., pagastu pārvalžu (ņemot vērā, ka pārtikas iepirkums tiek veikts decentralizēti) attieksmi pret ZPI. Tiks apkopota informācija par pārtikas ražošanas uzņēmumiem Rēzeknes novadā, kā arī veikta vietējo uzņēmēju aptauja.

Projekta rezultātā tiks nodrošināta tehniski ekonomiskā priekšizpēte, gan arī sagatavoti priekšlikumi Rēzeknes novada pašvaldībai ZPI ieviešanas uzlabošanai.

 

Dr.sc.ing. Ļubomirs Lazovs

Inovatīvu risinājumu tekstilizstrādājumu dizainparaugu izstrāde, integrējot tekstildrānās lāzerapstrādes (lāzermarķēšana) tehnoloģijas

Latvijas viedās specializācijas mērķis ir inovatīvu un starptautiski konkurētspējīgu produktu ar augstu pievienoto vērtību radīšana un ieviešana ražošanā. Akadēmiskā personāla, studentu un uzņēmēju iesaistīšanās inovatīvos projektos, attīstot akadēmiskā personāla zinātniski pētniecisko kapacitāti, nodrošinot tehnoloģisko izcilību un pārnesi uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešama RTA zinātniski pētnieciskās darbības  sekmēšanai.

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam tiek norādīts, ka inovatīvas, ekoefektīvas un konkurētspējīgas ekonomikas centrā jābūt uzņēmībai un uzņēmējdarbību atbalstošai videi. Atbalsts jaunu ideju radīšanai un komercializēšanai, zināšanu pārnese un lietotāju virzīta pētniecība, pasaules līmeņa zinātne, inovācijas, tehnoloģiju attīstība ir tikai daži no perspektīvajiem ekonomikas attīstības virzieniem.

Pamatota inženierzinātņu nozīme, kas reģionā kopumā veicina ne tikai pētniecības un inovāciju attīstību, bet arī zināšanu un tehnoloģiju pārnesi, sekmē zinātnes, izglītības un uzņēmējdarbības sektora sadarbību, kā arī atbalsta jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādi RTA.

Pētījuma ietvaros tiks organizētas vairākas publicitātes aktivitātes, lai informētu sabiedrību un reģiona uzņēmējus par pētījumu: uzrakstīta preses relīze un nosūtīta masu medijiem, kā arī ievietota mājas lapā un sociālajos tīklos. Tiks izveidots sižets, ar pētījuma rezultātiem, ar kuru būs iespējams iepazīties RTA organizētajos pētījuma prezentācijas pasākumos. Pētnieku grupa sagatavos un iesniegs vismaz divas zinātniskās publikācijas starptautiskām zinātniskām konferencēm Latvijā un ārzemēs.

Dr.biol. Rasma Tretjakova

Latgales ezeru zilā māla izmantošanas iespēju pamatojums

Viens no VVS prioritātēm ir teritoriju esošos resursu apzināšana un specializācija, izvirzot perspektīvās ekonomiskās attīstības iespējas un virzienus, t.sk. vadošos un perspektīvos uzņēmējdarbības virzienus pašvaldības teritorijās. Latgales ezeru zilā māla resursi nav apzināti un pētīti. Pētījumā tiks apsekoti un iegūti zilo mālu paraugi no Latgales ezeriem, noteiktas to ķīmiskās un bioloģiskās īpašības, pēc kurām piemeklēti iespējamie zilā māla pielietojuma veidi. Augsts zilā māla pielietojuma potenciāls ir kosmētisko līdzekļu ražošanā, tāpēc māla efektivitātes pārbaudei produktu paredzēts testēt, nosakot ādas parametrus pirms un pēc produkta lietošanas. Pētniecības ilgums – 10 mēneši. Kopējās izmaksas – 2100,00 EUR. Plānotie rezultāti – 1 zinātniskā publikācija; pētījuma prezentācija 1 zinātniskajā konferencē; sadarbība ar uzņēmumu LatCosmetics, aprīkojuma ādas testēšanai iegāde.

Dr.geol  Jānis Prols

Jauni funkcionāli kompozītmateriāli no oglekļa šķiedras un šķiedraugiem

Pēdējās tendences pasaules un Eiropas Savienības pētnieciskajā jomā parāda nepieciešamību pēc jaunu funkcionālo materiālu izstrādēm. Akcents tiek likts uz nanomateriāliem un viedajiem materiāliem, kas izmantojami jaunu produktu izstrādē.

Pēc 2014. gada norisēm Ukrainā, ir mainījusies LR Aizsardzības ministrijas un Latvijā esošo aizsardzības un drošības jomā darbojošos uzņēmumu attieksme pret zinātniskajām institūcijām un jauniem, funkcionāliem produktiem un pētījumiem šai virzienā.

RTA pētnieku darbs, kas tika uzsākts 2016. gadā pie kompozītmateriālu izstrādes, ir turpināms, jo tas paver jaunas iespējas zinātnieku iesaistei starptautiskos projektos, kā arī starpdisciplināru pētniecisko grupu veidošanu, piemēram, iesaistot arī lāzertehnoloģiju speciālistus no Mitvaides augstskolas (Vācija).

Līdz ar to galvenais projekta mērķis ir Ģeotehnoloģiju un ekoindustrijas centrā izveidot pētnieku grupu jaunu kompozītmateriālu un produktu ar augstu pievienoto vērtību izstrādei. Dotais uzstādījums atbilst gan Latvijas, gan Eiropas Savienības, gan, protams, RTA interesēm par starptautisku pētniecību un radīto izstrādņu pārnesi industrijā.

Galvenie uzdevumi šinī projektā vērsti pamatā uz jaunu kompozītmateriālu aizsardzības un drošības industrijas vajadzībām izstrādi; materiālu mehānisko īpašību testēšanu; eksperimentālo produktu izstrādi no jaunajiem kompozītmateriāliem, piemēram, korpusi droniem, aizsargplāksnes utt.

Ņemot vērā projektā iesaistīto akadēmiskā personāla un studējošo spektru, ir pamats domāt, ka attīstīsies ne tikai materiālu izstrāžu un testēšanas iemaņas, bet arī studējošajiem būs iespēja iesaistīties publikāciju rakstīšanā, kas būtisks solis RTA akadēmiskā personāla ataudzes nodrošināšanā.

Dr.oec. Lienīte Litavniece

Riebiņu novada kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana

RTA kopā ar Riebiņu novada pašvaldību īsteno kopīgu projektu, kura mērķis ir veicināt Riebiņu novada kultūras mantojuma un dabas objektu saglabāšanu, atjaunināšanu  un iekļaušanu mūsdienu vidē.

Mērķa sasniegšana tiks īstenota 3 virzienos – Riebiņu novadā esošo kultūrvēstures objektu un  Gelenovas, Galēnu un Riebiņu parku izpēte; Riebiņu novada vides izpēte, Tūrisma attīstības iespēju izpēte. Katrā virzienā ir paredzēti savi noteikti uzdevumi, lai sekmīgi sasniegtu kopējo projekta mērķi.

Šī granta ietvaros tiks veikta nozīmīga Riebiņu novada kūltūrvēstures objektu un Galēnu, Gelenovas un Riebiņu parka vēsturiskā izpēte, lai apzinātu, savāktu un apkopotu vēsturisko informāciju. Vides izpētes jomā tiks apzināti esošie pētījumi par vides, augsnes un ūdens kvalitāti, kā arī ekoloģiskās ekspedīcijas laikā tiks ievākta aktuālā informācija. Balstoties uz vēstures un vides izpētes rezultātiem, tiks izstrādāti priekšlikumi jaunu tūrisma maršrutu izveidei Riebiņu novadā, kā arī izstrādāta Riebiņu novada kultūrvēstures objektu attīstības stratēģija.

Riebiņu novada domei balstoties uz izstrādātajiem materiāliem, pilnveidosies tūrisma produkts, tiks radīts jauns tūrisma produkts, tiks veicināta esošo tūrisma pakalpojumu attīstība, un novada varēs piedāvāt konkurētspējīgu piedāvājumu tūrisma jomā. Riebiņu novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijā 2012.-2030.gadam kā viena no ekonomiskajām specializācijām ir noteikts tūrisms un apkārtējo novadu iedzīvotajiem kā brīva laika   pavadīšanas un atpūtas vieta.

Projekts pilnībā atbilst stratēģiskiem zinātnes un tautsaimniecības attīstības dokumentiem, RTA noteiktajām prioritātēm, jo projekts: stiprina sadarbību starp RTA un Riebiņu novada pašvaldību, iepriekš noslēgtā sadarbības līguma ietvaros; starpdisciplinārs, jo tajā iesaistīti dažādu zinātņu nozaru – ekonomikas, mārketinga, tūrisma  un vides zinātnes -  speciālisti; sadarbojas docētāji ar atbilstošā studiju virziena studentiem.

RTA docētāju un studentu kopīga zinātniskā darbība veicinās studiju satura kvalitāti, jo dos iespēju studentiem piedalīties zinātnisko pētījumu veikšanā, projekta uzdevumi atbilst studiju kursiem.  Projekta uzdevumi un sasniegtie rezultāti tiks integrēti un izmantoti docētāju docējamajos studiju kursos un uzdotajos uzdevumos (piemēram, “Inženiertehnisko pētījumu metodoloģija”, „Tūrisma uzņēmējdarbība”, ekoloģiskās ekspedīcijas uzdevumos u.c.).

Dr.paed. Ženija Truskovska

Jauno zinātnieku pētījumi sociālajā jomā: rezultātu pārnese praksē

Projekta  mērķis ir RTA labklājības virziena attīstības un zinātniskās kapacitātes pieauguma veicināšana. Akcents tiek likts uz aktīvāku studējošo iesaistīšanu publicitātes pasākumos, stiprinot profesionālo identitāti un izaugsmi,  veicinot  sabiedrībā aktuālo sociālo problēmu apzināšanu, izpēti un jaunu tehnoloģiju izstrādi, ātrāku zinātnes produktu pārnesi praksē. Tiks. popularizēti jau esošie jauno zinātnieku pētījumi, kā arī apkopotas veiksmīgākās un jaunākās zinātnē balstītās sociālo pakalpojumu tehnoloģijas un  metodikas, kā arī citi materiāli darbam sociālo pakalpojumu sfērā Latvijā un Lietuvā.

Izstrādātais Zinātniski metodisko materiālu krājums (papīra formātā un e-vidē) un Videomateriāls  profesijas popularizēšanai e-vidē Latvijā un Lietuvā nodrošinās teorijas pārnesi praksē, jaunāko zinātniski metodisko izstrādņu pieejamību studiju procesā   topošajiem sociālās jomas profesionāļiem, izmantošanai praksē tālākizglītības procesā sociālajā jomā strādājošajiem,  kā arī  plašākam profesionāļu lokam, kuru darbība cieši saistīta ar sociālo jomu (psihologiem, sociālajiem pedagogiem, bāriņtiesu darbiniekiem, jaunatnes lietu speciālistiem u. atml.). Projekts popularizēs RTA, sekmēs aktīvāku sadarbību ar ilggadējiem partneriem, veicinās dialogu starp zinātniekiem un praktiķiem Latvijā un Lietuvā, tādējādi sekmējot Baltijas valstīs kopējās izglītības un profesionālās darbības vides attīstīšanu.

Dr.oec. Lienīte Litavniece

Rēzeknes novada tūrisma produktu izvērtējums (kvalitātes audits)

RTA kopā ar Rēzeknes novada pašvaldību un TIC īsteno kopīgu projektu, kura mērķis ir izstrādāt metodoloģiju tūrisma produktu (izmitināšanas pakalpojumu un atpūtas vietu) auditēšanai un to praktiski aprobēt uz Rēzeknes novada tūrisma produktiem (izmitināšanas pakalpojumiem un atpūtas vietām).

Mērķa sasniegšana tiks īstenota 3 virzienos – izmitināšanas pakalpojumu novērtēšana, tūrisma atpūtas vietu novērtēšana un izmitināšanas pakalpojumu un atpūtas vietu vizualizācija un programmatūras prototipa izstrāde. Katrā virzienā ir paredzēti savi noteikti uzdevumi, lai sekmīgi sasniegtu kopējo projekta mērķi.

Šī granta ietvaros tiks veikts pētījums, lai izstrādātu zinātniski un praktiski pamatotus kritērijus tūrisma produktu (izmitināšanas pakalpojumu, atpūtas vietu) novērtēšanai. Tiktu izstrādāti atsevišķi kritēriji dažādām izmitināšanas pakalpojumu kategorijām (viesu mājas, pirtis, kempingi, telšu vietas) un tos praksē aprobēt, veicot Rēzeknes novada teritorijā esošo tūrisma produktu (izmitināšanas mītņu un atpūtas vietu) izvērtēšanu (kvalitātes auditu), tādējādi novadā būtu iespēja izveidot vienotu kvalitatīvu tūrisma produktu (izmitināšanas pakalpojumu un atpūtas vietu) piedāvājumu, lai  pilnveidotu esošā izmitināšanas pakalpojumu kvalitāti, veicinātu tūristu uzturēšanās ilgumu un veidotu kopējo piedāvājuma tēlu.

Projekta pētījumiem ir praktiska nozīme, jo rezultāti tiks izmantoti Rēzeknes novada tūrisma produktu ranžēšanai pēc kvalitātes kritērijiem un iegūtie dati vizualizēti kartogrāfiskā materiālā. Projekts veicina zinātnisko pētījumu integrēšanu tūrisma pakalpojumu uzlabošanai Rēzeknes novadā, rosina tūrisma pakalpojumu sniedzējus veicināt pakalpojumu kvalitāti.

Projekts pilnībā atbilst stratēģiskiem zinātnes un tautsaimniecības attīstības dokumentiem, RTA noteiktajām prioritātēm, jo projekts:

stiprina sadarbību starp RTA un Rēzeknes novada pašvaldību;

starpdisciplinārs, jo tajā iesaistīti dažādu zinātņu nozaru – ekonomikas, mārketinga, viesmīlības, vides zinātnes un IT – speciālisti;

sadarbojas docētāji ar atbilstošā studiju virziena studentiem.

Dr.philol. Angelika Juško-Štekele

S.Uļanovskas etnogrāfiskā pētījuma  „ŁOTYSHE INFLANT POLSKICH”  (Poļu Inflantijas latvieši) 1.DAĻAS izdošana

Projekta „S.Uļanovskas etnogrāfiskās pētījuma „Łotysze inflant polskich” 1.daļas izdošana” mērķis ir iepazīstināt Latvijas sabiedrību ar S.Uļanovskas etnogrāfisko pētījumu „Łotysze inflant polskich”, nodrošinot tradicionālās kultūras, kultūrvēstures un socioloģijas pētniekus ar unikālu izziņas un pētniecības avotu par Latgales iedzīvotāju tradicionālo kultūru un sadzīvi 19.gadsimta otrajā pusē un apvienojot Latvijas, Polijas, Vācijas un Krievijas zinātniekus Latgales reģionam veltītu pētījumu izstrādē.  Projekts apliecinās uz Latgales reģiona kultūras popularizēšanu vērstos RTA darbības un attīstības stratēģijā noteiktos uzdevumus un stiprinās RTA zinātniski pētniecisko sadarbību ar Latgales novada pašvaldībām.

Projekta uzdevumi:

1.Veikt sagatavotā tulkojuma rediģēšanu un koriģēšanu.

2. Izveidot grāmatas maketu.

3. Izdot S.Uļanovskas etnogrāfiskā pētījuma „Łotysze inflant polskich” 1.daļu.

4. Organizēt S.Uļanovskas etnogrāfiskā pētījuma „Łotysze inflant polskich” 1.daļas izdošanai veltītus zinātniskos lasījumus Viļānos, pieaicinot S.Uļanovskas darbu pētniekus no Latvijas (L.Leikuma), Polijas (D.Rembiszevska, K.Sikora), Vācijas (N.Nau) un Krievijas (A.Andronovs).

5. Prezentēt izdoto grāmatu Viļānos grāmatu dienās un RTA.

6. Papildināt Viļānu pašvaldības un RTA prezentācijas priekšmetu klāstu ar kvalitatīvu Latgales reģiona pētniecībai veltītu zinātnisku literatūru.

 

Krāsoto un marķēto virsmu spektrālo raksturlīkņu pētījums to novecošanas procesā

Projekta mērķis ir izpētīt krāsaino virsmu spektrālo raksturlīkņu izmaiņas, inducējot krāsaino virsmu novecošanu.

Projekta uzdevumi:

1.Veikt krāsoto un marķēto virsmu izturības analīzi.

2. Veikt krāsoto un marķēto virsmu krāsas izmaiņas analīzi to novecošanas procesā.

3.Padziļināt zināšanas par krāsu teoriju.

4. Organizēt semināru par krāsu izturību.

5. Sagatavot publikācijas par krāsoto un marķēto virsmu izturību.

6. Apgūt spektrofotometra praktisko izmantošanu un rast tam arī jaunus pielietojumus.

Dr.sc.ing. Andris Martinovs

Materiālu triecienpretestības testēšanas iekārta

Projekta nosaukums- “Materiālu triecienpretestības testēšanas iekārta”. Mērķis- izstrādāt un izgatavot materiālu triecienpretestības testēšanas iekārtas prototipu, kuru varētu izmantot pētījumu veikšanai un uzņēmumu ražotās produkcijas kvalitātes pārbaudēm. Projektā iesaistītais partneris SIA “PROMOLD”. Projekta kopējās izmaksas 2250EUR, īstenošanas laiks- 9 mēneši. Iekārta paredzēta dažādu plātņveida formas materiālu (kopozīti, metāli, plastmasas, elastomēri, keramika, stikls, finieris u.c.) testēšanai, lai noteiktu to izturību pret triecieniem.

Iekārtas darbības princips: vertikāls tērauda stienis tiek noslogots ar dažādas masas atsvariem un pacelts aptuveni 1m augstumā; stienis tiek atbrīvots un krīt uz apakšā novietoto pētāmo paraugu; tieši pirms un uzreiz pēc trieciena tiek izmērīts stieņa ātrums un aprēķināts parauga caursišanai pastrādātais darbs; jo lielāks darbs, jo izturīgāks materiāls. Iekārta ir apgādāta ar automātiskās vadības sistēmu, kura nodrošina stieņa pacelšanu, atbrīvošanu, ātruma mērīšanu un parauga caursišanai pastrādātā darba aprēķināšanu. Iekārtas vadībai izstrādāta atbilstoša datorprogramma; ir paredzēta aizsargsistēma tās drošai ekspluatācijai.

Iekārtas izmantošana: pētījumu veikšanai RTA un citu augstskolu zinātniekiem; saražotās produkcijas testēšanai uzņēmumiem; laboratorijas darbu izpildei un pētnieciskajam darbam RTA studentiem; kā sākotnējais variants citu testēšanas iekārtu izstrādei un izgatavošanai pēc augstskolu un uzņēmumu pasūtījuma.

Projekta realizācijas gaitā RTA MMPC paredzams izveidot pieredzējušu pētnieku un inženieru grupu jaunu produktu ar augstu pievienoto vērtību izstrādei. Tas dotu iespēju RTA iegūt papildus finansējumu no tirgus orientētiem pētījumiem un mehatronikas iekārtu izgatavošanas pasūtījumiem.

 

2016.gads : Projektu konkurss „RTA Zinātniskais grants pētniecībai”

Grants

Vadītājs

"Informācijas sabiedrības izpēte par Sosnovska latvāņa apkarošanu un kaitīgumu Rēzeknes novadā"
A.Zvaigzne
"Oglekļa šķiedras un šķiedraugu kompozītmateriālu tehnoloģijas izstrāde augstas izturības detaļu izgatavošanai"
E.Teirumnieks
"Telerehabilitācijas metožu efektīvas izmantošanas iespējas pusaudža vecuma skolēnu fiziskā, emocionālā un sociālā līdzsvara attīstības veicināšanai iekļaujošajā izglītībā"
I.Prudņikova
"Pedagoģisko tehnoloģiju darbam ar skolēniem iekļaujošā vidē datu bāzes izveide tīmeklī"
S.Ušča
"Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Mutvārdu vēstures arhīva (MVA) izveide"
V.Malahovskis
"Kultūrvēsturiskie objekti Atbrīvošanas alejas sabiedriskā transporta pieturvietu apkaimē"
V.Malahovskis
"Jaunu produktu izstrādes procesu modelēšana un analīze Latvijā – inovāciju barjeras"
I.Silineviča
"Viesnīcu pakalpojumu attīstības iespēju izvērtējums Rēzeknes pilsētā"
L.Litavniece
"Tūrisma produktu attīstības iespēju izpēte Lūznavas muižā"
L.Litavniece
"Lāzertehnoloģijas izpēte krāsainā marķējuma iegūšanai"
Ļ.Lazovs

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu