Zinātniskās konferences

 • Starptautiskā studentu un docētāju zinātniski praktiskā konference „Indivīds. Sabiedrība. Valsts”
 • Starptautiskā zinātniskā konference „Tautsaimniecības attīstības iespējas un problēmas”
 • Starptautiskā studentu un docētāju zinātniski praktiskā konference „Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi” 28.05.2015.

Rakstu krājumi

 • Latgales Tautsaimniecības pētījumi. Sociālo zinātņu žurnāls. Rezekne: Rēzeknes Augstskola, ISSN 1691-5828, Index-Copernicus, EBSCO.

Studiju virziena docētāju zinātniskais potenciāls ir augsts: katru gadu docētāji sagatavo publikācijas, kas ir pieejamas starptautiskajās datubāzēs (SCOPUS, EBSCO, Index Copernicus u.c.), kā arī starptautisku konferenču krājumos, regulāri piedalās starptautiskajās konferencēs un zinātniskajos semināros

Nozīmīgākās publikācijas

Arbidāne I., Mietule I. (2018). Problems and solutions of accounting and evaluation of biological assets in Latvia. Journal Entrepreneurship and Sustainability Issues 6(1): pp 10-22. https://doi.org/10.9770/jesi.2018.6.1(1), https://jssidoi.org/jesi/article/204 Databases: Elsevier SCOPUS

Arbidāne I., Kublickis R., Znotina D. (2018). Leadership and possibilities for its Display in the State Border Gard. Journal of Social Sciences Latgale National Economy Research. Issues 1(10): pp 86-97. Databases: EBSCO

Arbidane, I., Tarasova, M. (2018). Assessment of EU Structural Funds’ Impact on Business in Latvia. Proceedings of the International Scientific Conference Society. Integration. Education. May 25-26, 2018. Vol.6  Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 215.-225.pp. ISSN 1691-5887,DOI:

http://journals.rta.lv/index.php/SIE/article/view/3404, Databases: Thomson Reuters Web of Science

Arbidane I., Bindemane S., Mietule I. (2018). Information systems used in immigration control structural units, analysis of their operational effectiveness and capabilities in Latvia. Journal of Internal security and civil defence sciences: Border security and management No. 2(7)  pp31-46. ISSN 2592-849X Pieejams: http://journals.rta.lv/index.php/BSM/article/view/3491

Arbidane I., Gražulis V., Narkūniene R. (2017).  Tourism development perspectives (comparative analysis Two regions of Lithuania and Latvia. Human resources management and ergonomics. Vol XI 2/2017 https://frcatel.fri.uniza.sk/hrme/newss.html  Databases: EBSCO

 • Arbidane I., Gražulis V., Narkūniene R. (2017). Tourism development conditions in the municipalities of  Lithuania and Latvia Regions. CBU International Conference in science and education, March 22-24, Prague. Databases: Thomson Reuters Web of Science http://ojs.journals.cz/index.php/CBUIC/article/view/945
 • Arbidane I., (2017) Relationship between employees motivation and well-being in private and public sector enterprises in Latgale. Region 4th International Multidisciplinary Scientific Conference SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM 2017.24.-30.08.2017. Bulgaria. Vol.5 Business and Management. 787-795.pp. https://sgemsocial.org/index.php Elsevier SCOPUS
 • Arbidāne, I., Markevica, L. (2017).Impact of Labour force migration on Latvijas economy. Scientific Journal of Polonia University PNAP 18(2016) nr.3, pp.69-79 DOI: https://doi.org/10.23856/1808
 • Agafonovs E.,  Čerpinska A., Počkajevs S. (2018). Range of problems of the service organization and possible solutions for the border control units. Journal of Internal security and civil defence sciences: Border security and management No. 2(7)  pp15-23. ISSN 2592-849X Pieejams http://journals.ru.lv/index.php/BSM/issue/view/68
 • Yakymchuk, T., & Cerpinska, A. (2017). CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS THE BASIS OF RELIABLE INFORMATION ON THE ACTIVITY OF INTEGRATED CORPORATE STRUCTURES OF UKRAINE. Scientific Journal of Polonia University, 25(6), 28-37. https://doi.org/https://doi.org/10.23856/2503
 • Mietule, I., Znotina, D. (2018) The assessment of study quality in higher education area. Устойчивое развитие экономики: Международные и национальные аспекты. Электронный сборник статей II Международной научно-практической конференции, посвященной 50-летию Полоцкого государственного университета. Полоцкий государственный университет
 • Mietule, I., Maksymova, I., Holikova, K., (2018) Modern socio-demographic trends affecting the business sector of the economies of Latvia and Ukraine. Proceedings of the international scientific conference. Vol 6. Rezekne Academy of Technologies. 353.-365., data base Thomson Reuters ISI Web of Knowledge http://www.webofknowledge.com/
 • Pumpure, I., Mietule, I. (2018) Nodokļu piemērošanas salīdzinošā izpēte autoratlīdzības līgumiem. Proceedings of the international scientific conference. Vol 6. Rezekne Academy of Technologies. 426.-436., data base Thomson Reuters ISI Web of Knowledge http://www.webofknowledge.com/
 • Hushko, S., Mietule I., Slyusarenko, K., Sheludiakova, N. (2017) Information economy in the context of sustainable development of society and its effect on TNC activity. Scientici journal of Polonia University 24. Nr.555.-62.  https://nuife.org/index.php/pnap/article/view/185
 • Mietule I., Šmukša L.(2017) Economic Research of Excise Duty,  Scientific Journal of Polonia University, Polija 28.-35.lpp. https://nuife.org/index.php/pnap/article/view/87
 • Klodāne A., Zvaigzne, A., (2017). Theoretical Aspects of Innovation in Crisis Management. Journal of Social Sciences “Latgale National Economy Research” No. 1(9). Rezekne, Rezekne Academy of Technologies. 55-66 pp., data bases: Index Copernicus and EBSCO
 • Zvaigzne A., Kotāne I., Klodāne A., Jackaničs A. (2018). Identification and Projection of the Quantity of Food to be Supplied to Municipal Institution Students/ Customers in Rezekne Municipality. Proceedings of the International Scientific Conference Society. Integration. Education. May 25-26, 2018. Vol.6  Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 516.-525.pp.  ISSN: 2256-0629, DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2018vol1.3317 , Databases: Thomson Reuters Web of Science
 • Silinevica,I.(2018). Research of Some Aspects About the Elderly Employed in the Latvian Labour Market. Journal of Social Sciences Latgale National Economy Research. Issues 1(10): pp 134-145. Databases: Index Copernicus,EBSCO
 • Silinevica,I., Smirnova,M.(2018). Coaching Effectiveness Study. Journal of Social Sciences Latgale National Economy Research. Issues 1(10): pp 146-158. Databases: Index Copernicus,EBSCO
 • Batare S., Znotina D. (2017) The comparative analysis of the standard of living indicators: Latvia and Belarus (2017) European and national dimension in research. Economics = европейский и национальный контекстыв научных исследованиях: Electronic collected materials of IX Junior Researchers’ Conference, Novopolotsk, April 26–27, 2017/Polotsk State University; ed. D. Lazouski [et al.]. – Novopolotsk, – 1 CD-ROM. p.79 -82
 • Kotane, I., Znotina, D. (2017) Development tendencies of electronic commerce in small and medium sized enterprises. Case of Latvia and Poland. Scientific Journal of Polonia University, [S.l.], v. 20, n. 1, p. 32-40, jan. 2017. ISSN 2543-8204.
 • Litavniece, L., Znotiņa, D. (2017) Customer behaviour doing online shopping: Latvia’s case. VIDE. TEHNOLOĢIJA. RESURSI: 11.starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli 2017.gada 15.-17. jūnijs. 2. sējums. Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2017. 84.-89.lpp.// ENVIRONMENT. TECHNOLOGY. RESOURCES: Proceedings of the 11th International Scientific and Practical Conference June 15-17, 2017. Volume II. Rezekne: Rezekne Academy of Technologies. p 84-89
 • Viskers E., Znotina D. (2017) Assesment of Opportunities for Development of Accomodation Services in Rezekne City. Latgale National Economy research. Journal of Social Sciences No. 1 (9). Rezekne: Rezekne Academy of Technologies, pp. 130-138
 • Znotina D., Igavens M. (2017) A Study of Local Artisan and Craftsman Market Operation in Rezekne. Latgale National Economy research. Journal of Social Sciences No. 1 (9). Rezekne: Rezekne Academy of Technologies, pp. 153-165
 • Izmaylov Y., Znotina, D., Puriy H. (2017) Strategic priorities of Ukraine’s investment and innovation development in modern international economic environment.  Scientific Journal of Polonia University, 24 (2017) nr.5, p. 39-51, ISSN 2543-8204
 • Zvaigzne A., Znotiņa D., Kotāne I. (2018) Vietējo uzņēmēju iespējas un šķēršļi piedalīties pārtikas publiskajos iepirkumos Rēzeknes novadā. SABIEDRĪBA, INTEGRĀCIJA, IZGLĪTĪBA. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. VI daļa, Augstākā Izglītība, 2018.gada 25.-26.maijs. Rēzekne, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 526.-536.lpp. Pieejams: http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/download/3317/3274
 • Kublickis R., Arbidane I., Znotina D. (2018) Role of Leadership and Possibilities for its Display in the State Border Guard. Latgale National Economy Research, Journal of Social Sciences No. 1(10). Rezekne: Rezekne Academy of Technologies, pp.86-96 Pieejams: http://journals.rta.lv/index.php/LNRE/article/view/3645
 • Mietule I., Znotiņa D. (2018) The assessment of study quality in higher education area. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ. Электронный сборник статей II Международной научно-практической конференции, посвященной 50-летию Полоцкого государственного университета (Новополоцк, 7–8 июня 2018 г.) Новополоцк Полоцкий государственный университет, p. 141 -143
 • Yaroslav Izmaylov, Irina Yegorova, Iryna Maksymova, Daina Znotina (2018) Digital Economy as an Instrument of Globalization. Scientific Journal of Polonia University, 27 (2018) no. 2, Czestochowa, p. 52-60. Pieejams: https://nuife.org/index.php/pnap/issue/view/31
 • Kotane, I. (2017). Theoretical and practical aspects of performance of small and medium-sized enterprises. Latgales Tautsaimniecības pētījumi: Sociālo zinātņu žurnāls. Nr.1 9), p.67.-77. ISSN 1691-5828.
 • Sahaidak, M., Zavyalova, M., Kotane, I. (2017). Marketing strategy of enterprise positioning in the market of logistic services. Scientific Journal of Polonia University, [S.l.], [S.l.], v. 24, n. 5, p.107-120., ISSN 2543-8204. DOI: http://dx.doi.org/10.23856/2412
 • Kotāne, I. (2017). Snieguma mērīšanas objektīvie un subjektīvie rādītāji./ Objective and subjective measures of business performance. Proceedings of the International Scientific Conference. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Vol.IV, May 27th-28th, 2017. Rezekne: Rezeknes Academy of Technologies,  p.270-280. DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2017vol4.2403  (plānotā datu bāze Web of Science)
 • Zvaigzne, A., Krivašonoka, I., Kotāne, I. (2017). Factors Influencing Local Food Sales Through Green Public Procurement in Rezekne Municipality.  International Conference “Reliability and Statistics in Transportation and Communication” (RelStat’17), 18–21 October 2017, Riga, Web of Science , Scopus datu bāze, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-74454-4_32
 • Zvaigzne, A., Kotane, I., Krivašonoka, I. (2017). Use of green public procurement of food in Rezekne municipality. 26th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Building Resilient Society" - Zagreb (Croatia) http://www.esd-conference.com/past-conferences  datu bāze: CPCI (WoS by Thomson Reuters) https://search.proquest.com/openview/29971639b12b3444a9065e92458291c0/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2033472
 • Bahashova, N., Puriy, H., Kotane, I.  (2018). Information security of human resource mobility under integration conditions. Scientific Journal of Polonia University, [S.l.], [S.l.], v. 26, n.1, p.107-120.,  ISSN 2543-8204. DOI: https://doi.org/10.23856/2603
 • Zvaigzne A., Znotiņa D., Kotāne I.. (2018). Vietējo uzņēmēju iespējas un šķēršļi piedalīties pārtikas publiskajos iepirkumos Rēzeknes novadā. Proceedings of the International Scientific Conference. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Vol.VI, May 25th-26th, 2018. Rezekne: Rezeknes Academy of Technologies,  p.526.-536. DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2018vol1.3316 (plānotā datu bāze Web of Science)
 • Zvaigzne A., Kotāne, I., Klodāne A., Jackaničs, A.  (2018). Situācijas izpēte un prognozes par nepieciešamo pārtikas apjomu pašvaldības iestāžu klientiem/ audzēkņiem Rēzeknes novadā. Proceedings of the International Scientific Conference. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Vol.VI, May 25th-26th, 2018. Rezekne: Rezeknes Academy of Technologies,  p.516.-525. DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2018vol1.3317 (plānotā datu bāze Web of Science)
 • Kotane, I., Yegorova, I., Puriy, H., Hushko,S., Kulishov, V. (2018). Influence of conditions of economic systems on innovation processes in modern international economic environment. Proceedings of the International Scientific Conference. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Vol.VI, May 25th-26th, 2018. Rezekne: Rezeknes Academy of Technologies,  p.294.-303. DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2018vol1.3395 (plānotā datu bāze Web of Science)
 • Amantova-Salmane L. (2017) EU Cohesion Policy Financial Allocations in the Baltic States for 2014-2020. Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2016” Daugavpils Universitāte, 16.-23. lp.
 • Amantova-Salmane L. (2017). Guiding principles: the role of science in the ethics of sustainable development Latgale National Economiy Research. – Journal of Social Sciences, 5.-13. lp.
 • Amantova-Salmane L., Igavens M., Silineviča I. (2016) A new innovative products portfolio in a market from business incubators in Latvia 2009-2014’ Latgale national Economy research. Journal of Social Sciences. Research papers,2016.- Rezekne (Latvia).Nr.1(8).p.93-101 .Ind: EBSCO, Copernicus
 • Amantova-Salmane L., Igavens M., Silineviča I. (2016) Research of new product development process’. Latgale national Economy research. Journal of Social Sciences. Research papers,2016.- Rezekne (Latvia).Nr.1(8),p.116-124. Ind: EBSCO, Copernicus
 • Arbidane I. (2017) Relationship between employees motivation and well-being in private and public sector enterprises in Latgale. Region 4th International Multidisciplinary Scientific Conference SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM 2017.24.-30.08.2017. Bulgaria. Vol.5 Business and Management. 787-795.pp. https://sgemsocial.org/index.php Elsevier SCOPUS
 • Arbidane I., Gražulis V., Narkūniene R. (2016). Management Peculiarities of Rural Tourism Development in Lithuanian and Latvian Regions. Proceedings of the 13th International Scientific Conference ,,Human Potential Development”. June 7-9, 2016. University of Szczecin, Poland, 70-82.pp. ISBN 978-83-7518-782-3.
 • Arbidane I., Gražulis V., Narkūniene R. (2017). Tourism development conditions in the municipalities of Lithuania and Latvia Regions. CBU International Conference in science and education, March 22-24, Prague. Databases: Thomson Reuters Web of Science http://ojs.journals.cz/index.php/CBUIC/article/view/945
 • Arbidane I., Kuprijanova J., Garjāns J, Pokule V. (2016). Possibilities of improvement the preparedness of officers of the border control and immigration control structural units of the State Border Guard for Schengen evaluation on-site visits. Journal of Internal security and civil defence sciences: Border security and management No. 1(6) pp14-25. ISBN978-9934-8388-4-2 Pieejams: http://journals.ru.lv/index.php/BSM/article/view/1697
 • Arbidane I., Kuprijanova J., Livdāns J. (2016). Practical aspects of cooperation between the state border guard of Latvia and federal security service border guardservice of Russian Federation . Journal of Internal security and civil defence sciences: Border security and management No. 1(6) pp71-77. ISBN978-9934-8388-4-2 Pieejams: http://journals.ru.lv/index.php/BSM/article/view/1698
 • Arbidane I., Lobanovs A., Pokule V., Liepiņš A. (2016). Effect of Cooperation with the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union (FRONTEX) on the facilitation of training process of the Latvian State Border Guard officers. Journal of Internal security and civil defence sciences: Border security and management No. 1(6) pp25-36. ISBN978-9934-8388-4-2 Pieejams: http://journals.ru.lv/index.php/BSM/article/view/1704
 • Arbidane I., Tarasova M. (2016). Analysis and Development Possibilities of Business Incubators in Latvia. Proceedings of the International Scientific Conference Society. Integration. Education. May 27-28, 2016. Vol.6  Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 215.-225.pp. ISSN 1691-5887,DOI: http://journals.ru.lv/index.php/SIE/issue/view/41, Databases: Thomson Reuters Web of Science
 • Arbidāne, I., Markevica, L. (2017).Impact of Labour force migration on Latvijas economy. Scientific Journal of Polonia University PNAP 18(2016) nr.3, pp.69-79 DOI: https://doi.org/10.23856/1808
 • Bride D., Zvaigzne A. (2016) Electricity market development in Latvia.In: Latgale National economy research, Rezekne Academy of Technologies, Faculty of Economics and Business Management, Research Institute for Regional Studies No1 (8) pp.5-19. ISSN 1691-5828, http://journals.ru.lv/index.php/LNRE/article/view/1694. EBSCOHost Academic Search Complete http://search.ebscohost. com/
 • Dembovska I., Litavniece L., Silicka I. Assessment of Spa hotel servics’ development opportunities in Rezekne city. Proceedings of the International Scientific Conference. Economic Science for Rural Development 2017. No.45 Integrated ans Sustainable regional Development. Marketing and Sustanable Consumption. Jelgava. Indexed:ISI Web of Science, AGRIS, CAB Abstracts, EBSCOHost Academic Searh Complete databases and Google Scholar. http://www.esaf.llu.lv/journals-and-proceedings, https://apps.webofknowledge.com/, fao.org/agris/, https://www.cabdirect.org/, http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&jid=25AP&site=ehost-live, https://scholar.google.lv/
 • Dembovska I., Litavniece L., Silicka I. Competitiveness of the Luznava manor. Rezekne Academy of Technologies. Faculty of Education, Language and Design. Proceedings of the Scientific Conference May 26th- 27th, 2017. Society. Integration. Education. Volume IV.  Rezekne, Rezekne Academy of Techologies.p 201-213.  ISSN 1691-5887 http://journals.ru.lv/index.php/SIE
 • Dembovska I., Silicka I., Ļubkina V. Educational tourism in the training of future tourism professionals.// Integration. Education. Proceedings of the international scientific conference. Society. Integration. Education. Vol.IV, May 27th-28th, 2016. Rezekne: Rezeknes Academy of Technologies, 2016. P. 245.-256. Doi: http://dx.doi.org/10.17770/sie2016vol4.1570 Pieejas veids: http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/1561
 • Dembovska, I., Litavniece, L., Silicka, I. (2017). Competitiveness of the Luznava manor. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume IV, May 26th – 27th, 2017. Rezekne, Rezekne Academy of Technologies, pp.201-212 (ISI WEB of SCIENCE) http://journals.rta.lv/index.php/SIE/article/view/2344/2440
 • Dovilė, T., Savodnikaitė, , Bukantis, M., Baranovska, V., Jankauskaitė, S, Znotiņa, D. Students’ willingness on starting business in Lithuania and Latvia. 2015.gada 28.maija student un docētāju 17.zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums “Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi”, Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016. 66.-73.lpp.
 • Izmaylov Y., Znotina, D., Puriy H. Strategic priorities of Ukraine’s investment and innovation development in modern international economic environment. Scientific Journal of Polonia University, 2017, 24 (2017) nr.5, p. 39-51, ISSN 2543-8204
 • Kotane I., Znotina D. Development tendencies of electronic commerce in small and medium sized enterprises. Case of Latvia and Poland. Scientific Journal of Polonia University, [S.l.], v. 20, n. 1, p. 32-40, jan. 2017. ISSN 2543-8204
 • Litavniece L., Dembovska I., Silicka I. Attractiveness of the Luznava Manor”s offer. Rezekne Academy of Technologies. Faculty of Education, Language and Design. Proceedings of the Scientific Conference May 26th- 27th, 2017. Society. Integration. Education. Volume IV. Rezekne, Rezekne Academy of Techologies.p 292-304.  ISSN 1691-5887 http://journals.ru.lv/index.php/SIE
 • Litavniece L., Silicka I. Vietējās identitātes pārtikas produkta novērtējums gastranomiskā tūrisma attīstībā Rēzeknes pilsētā un novadā.(2016) SABIEDRĪBA. INTEGRĀCIJA. IZGLĪTĪBA. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. IV daļa, Rēzekne: RTA, 355-363.lpp. (Thomson Reuters Web os Science; OpenAIRE, WordCat) http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/1559/1806
 • Litavniece L., Silicka I., Tretjakova R., Dembovska I. (2017). The significance of local food in the consumption of modern consumer. 11th Baltic Conference on Food Science and Technology “Food science and technology in a changing world” Conference Proceedings, Jelgava, LLU, pp.189-194 https://apps.webofknowledge.com/
 • Litavniece L., Znotiņa D. (2017). Customer behavior doing online shopping. ENVIRONMNET.TECHNOLOGY. RESOURCES. Proceedings of the 11th International Scientific and Practical Conference June 15-17, 2017. Volume II. Rezekne, Rezekne Academy of Technologies, pp.84-89 (SCOPUS)  file:///C:/Users/Lienite/Downloads/2563-3677-1-PB.pdf
 • Mežaka A., Zvaigzne A., Tripāne E. (2016) Heracleum sosnowskyi Manden. Monitoring in protected areas – a case study in Rēzekne municipality, Latvia. Acta Biol. Univ. Daugavp., 16 (2): 181– 189., http://sciences.lv/zinatniskie-izdevumi/acta-biologica-universitatis-daugavpiliensis/acta-biologica-universitatis-daugavpiliensis-volume-16-no-2/ Web of Science http://ip-science.thomsonreuters
 • Mietule I., Klodāne A., Beinaroviča-Litvinova, I. (2017) Systems of company’s financial crisis diagnostics. Proceedings of the international scientific conference. Vol.4. Rezekne Academy of Technologies. 246.-256., data base Thomson Reuters ISI Web of ScienceKnowledge http://www.webofknowledge.com/
 • Mietule I., Skeruviene V., Ubrežiova I., Znotiņa D. Legal and financial work aspects of academic staff in Lithuania, Slovakia And Latvia. Akadēmiskā personāla darba tiesiskie un finanšu aspekti Lietuvā, Slovākijā un Latvijā.//SABIEDRĪBA. INTEGRĀCIJA. IZGLĪTĪBA. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. IV daļa, 2016.gada 27.-28.maijs. Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016. 544 lpp. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume IV, May 27th-28th, 2016. Rezekne: Rezeknes Academy of Technologies, 2016. pp.391-399
 • Mietule I., Znotiņa D. The role of higher education institutions in cooperation with the labour market: challenges and opportunities (Latvia’s case). Экономическая теория в ХХІ веке: поиск эффективных механизмов хозяйствования : материалы II Междунар. науч.-практ.конф., Полоцк, 20–21 окт. 2016 г. : в 2 ч. / Полоц. гос. ун-т ; под ред. И. В. Зеньковой. – Новополоцк : ПГУ, 2016. – Ч. 2. 152 -157 с.
 • Mietule I., Zvaigzne A., Čerpinska A. (2016) Assessment of the Activity of Residents and Economic Growth in the LAG Territory. In: Proceeding of the International Scientific Conference: Integration. Education., Vol.IV, Rezekne: RTA, pp. 400-410. ISSN 2256-0637http://journals.ru.lv/index.php/SIE /article/view/1563 Ind. ISI Web of Science http://ip-science.thomsonreuters.com/,
 • Musayeva N., Silinevica I. Tourism development impact on the economy of Azerbaijan. Latgale national Economy research. Journal of Social Sciences. Research papers,2016.- Rezekne (Latvia).Nr.1(8).p.61-68 .Ind: EBSCO, Copernicus
 • Puzule A., Žubule Ē. (2017). Assessment of Taxation as a Fiscal Policy Instrument. 11th International Scientific Conference Society, Integration, Education, 4, pp. 342-352. data base Thomson Reuters ISI Web of ScienceKnowledge http://www.webofknowledge.com/
 • Saulaja I., Zvaigzne A., Mietule I. (2016) Labour Costs and Productivity in Latvia. In: Economics Science for Rural Development: Integrated and Sustainable Regional Development, Production and Co-operation in Agriculture. 42. Jelgava: LLU, pp. 150-156. ISSN 1691-3078. http://llufb.llu.lv/conference/economic_science_rural/2016/Latvia_ESRD_42_2016-150-156.pdf, Ind. ISI Web of Science http://ip-science.thomsonreuters.com/,EBSCOHost Academic Search Complete http://search.ebscohost. com/
 • Silineviča I. Competitiveness opportunities of Tourism in Latgale region. Latgale national Economy research. Journal of Social Sciences. Research papers,2016.- Rezekne (Latvia).Nr.1(8).p.102.-115 .Ind: EBSCO, Copernicus
 • Viskers E., Znotina D. Assesment of Opportunities for Development of Accomodation Services in Rezekne City. Latgale National Economy research. Journal of Social Sciences No. 1 (9). Rezekne: Rezekne Academy of Technologies, 2017. pp. 130-138 (Žurnāls iekļauts Index Copernicus un EBSCO zinātnisko izdevumu datu bāzē)
 • Znotina D., Igavens M. A Study of Local Artisan and Craftsman Market Operation in Rezekne. Latgale National Economy research. Journal of Social Sciences No. 1 (9). Rezekne: Rezekne Academy of Technologies, 2017. pp. 153-165 (Žurnāls iekļauts Index Copernicus un EBSCO zinātnisko izdevumu datu bāzē)
 • Zvaigzne A., Kotane I. (2017). Spread and control of Sosnowsky's hogweed in Rezekne municipality. Economic Science for Rural Development. Proceedings of the International Scientific Conference, Jelgava, Iss.44,            219-225. http://www.esaf.llu.lv/sites/esaf/files/files/lapas/Krajums_Nr_44_02062017.pdf
 • Zvaigzne A., Kotane I., Mezaka A. (2016) Evaluation of Control Methods for Sosnowsky's Hogweed Heracleum sosnowskyi in Rezekne Municipality: The Results of a Survey of Experts. In: Latgale National economy research, Rezekne Academy of Technologies, Faculty of Economics and Business Management, Research Institute for Regional Studies No1 (8) pp.125-134. ISSN 1691-5828. https://www.researchgate.net/publication/309393366, Ind. EBSCOHost Academic Search Complete http://search.ebscohost. com/
 • Žubule Ē., Puzule A. (2017). State Fiscal Space Research Formation in the Context of Sustinaible Development. 11th International Scientific Conference Society, Integration, Education, 4, pp. 445-455. data base Thomson Reuters ISI Web of ScienceKnowledge http://www.webofknowledge.com/
 • Žubule, Ē, Grabusts, P., Kavale, L. (2017). Creation of Innovative Approach for Study of the National Fiscal Space”. Proceedings of the 11th International Conference „Environment.Technology.Resources”, Rezekne,June,15-17, 2017, Vol.2., P.189-195. [ISSN 1691-5402] Scopus http://dx.doi.org/10.17770/etr2017vol2.2574

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.