Profesore, Dr.oec.,
Iveta Mietule

Iveta.Mietule@rta.lv
28328091
0000-0001-7662-9866
Pasniedzamie kursi: Uzņēmējdarbības finanses, Grāmatvedības teorija, Ievads grāmatvedībā, Uzņēmējdarbības finanses, Finanšu pārvaldība
Asociētā profesore, Dr.philol.,
Karīne Laganovska

Karine.Laganovska@rta.lv
29336118
Pasniedzamie kursi: Cittautu kultūru studijas Lietišķā komunikācija otrajā svešvalodā (vācu valodā) Komunikatīvā kompetence svešvalodās Informācijas tehnoloģijas lietišķajā sarakstē un tulkošanā Svešvaloda uzņēmējdarbībā (vācu val.) I, II
Asociētā profesore, Dr.oec.,
Anda Zvaigzne

Anda.Zvaigzne@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Konkurētspēja uzņēmējdarbībā, Sociālā uzņēmējdarbība, Inovāciju vadība, Kvalitātes vadība, Makroekonomika
Docente, Dr.philol.,
Mārīte Opincāne

Marite.Opincane@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Cittautu kultūru studijas Darījumu korespondence angļu valodā I, II Angļu valoda jurisprudencē
Docente, Dr.iur.,
Gaļina Makarova

advokati@inbox.lv
26422647
Pasniedzamie kursi: Darba un komerctiesības
Docente, Dr.oec.,
Jeļena Lonska

Jelena.Lonska@rta.lv
26428081
Lektore, Mg.oec.,
Inta Kotāne

Inta.Kotane@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Uzņēmējdarbības analīze Kredītiestāžu vadība un tirgzinība Starptautiskās valūtas un norēķinu operācijas Kredītiestāžu vadība Vērtspapīru tirgus E-komercija
Lektore, Mg.soc.sc.,
Inese Silicka

Inese.Silicka@rta.lv
+37129467160
Pasniedzamie kursi: Vides ekonomika Ēdināšanas uzņēmējdarbības vadība
Lektore, Mg.oec.,
Anita Puzule

Anita.Puzule@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Zinātniskā darba pamati Nodokļu sistēma Sociālo zinātņu pētījuma metodes
Lektors, Mg.oec.,
Andris Pelšs

andrispelss@inbox.lv
Pasniedzamie kursi: Statistika I Statistika I Cenu politika uzņēmumā Vadības grāmatvedība
Profesore, Dr.oec.,
Iluta Arbidāne

Iluta.Arbidane@rta.lv
28319180
0000-0002-9762-3874
Pasniedzamie kursi: Personālvadība Finanšu grāmatvedība Stresa un laika menedžments Finanšu grāmatvedība Cilvēkresursu vadība Organizāciju kultūru un komunikāciju vadība Biznesa vērtēšana
Asociētā profesore, Dr.oec.,
Ērika Žubule

Erika.Zubule@rta.lv
0000-0002-2832-8097
Pasniedzamie kursi: Publiskās finanses Starptautiskā ekonomika
Docente, Dr.oec.,
Lienīte Litavniece

Lienite.Litavniece@rta.lv
29298800
0000-0001-9859-7850
Pasniedzamie kursi: Eiropas ekonomiskā integrācija Risku analīze un vadīšana
Docente, Dr.oec.,
Sandra Ežmale

Sandra.Ezmale@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Teritoriālā plānošana
Docents, Dr.paed.,
Aivars Kaupužs

Aivars.Kaupuzs@rta.lv
0000-0002-1460-8864
Pasniedzamie kursi: Sports
Lektore, Mg.oec.,
Iveta Dembovska

Iveta.Dembovska@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Tirgzinība Biznesa ētika Pakalpojumu uzņēmējdarbība Loģistika Starptautiskais mārketings Tūrisma uzņēmējdarbības vadība Viesnīcu darba organizācija un vadība I, II Ekonomiskā ģeogrāfija Mārketinga teorētiskie pamati Stratēģiskā mārketinga vadīšana Starptautiskais mārketings
Lektore, Mg.soc.sc.,
Daina Znotiņa

Daina.Znotina@rta.lv
28327760
Pasniedzamie kursi: Reģionālā ekonomika Patērētāju uzvedība Mārketinga komunikācijas Biznesa komunikācijas Mediji un reklāma Lietišķā komunikācija
Lektors, Mg.soc.sc.,
Ēvalds Višķers

evalds.viskers@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Ievads uzņēmējdarbībā Mikroekonomika Starptautiskās ekonomiskās attiecības Mārketinga pētījumi Pakalpojumu mārketinga vadība Ievads ekonomikas teorijā un metodoloģijā
Lektore, Mg.soc.sc.,
Liene Amantova –Salmane

Liene.Amantova-Salmane@cfla.gov.lv
Pasniedzamie kursi: Projektu vadība, Projektu plānošana un kontrole
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.