Nozares vadošā asociācija ir Latvijas tirdzniecības un Rūpniecības kamera

 • Sadarbības līgumi ar Rēzeknes novada, Preiļu novada, Dagdas novada, Aglonas novada pašvaldībām par sadarbību studentu prakšu īstenošanā, par savstarpēju informācijas un pieredzes apmaiņu, kas vērsta uz Latgales reģiona attīstību, sadarbību zinātniski pētnieciskajā un metodiskajā jomā;
 • Sadarbība ar Nodarbinātības Valsts aģentūru izglītības, zinātniski pētnieciskajā un karjeras vadības jomā.

Darba devēji

Darba devēji (darba devēju atsauksmes; labās prakses piemēri) Apmēram 70% studiju virziena absolventu iekārtojas darbā Latgales reģiona organizācijās un uzņēmumos. Gandrīz 100% nepilna laika studentu strādā vai paši ir darba devēji.

Sadarbību ar darba devējiem nodrošina ne tikai regulāras tikšanās diskusijas, bet arī RTA Konvents. RTA Konvents ir nodibināts sadarbībā ar Latgales reģiona pašvaldībām un darbojas stratēģiskās attīstības, studiju programmas pilnveidošanas, zinātniskā potenciāla izmantošanas un citās jomās.

Darba devēji nemainīgi tiek lūgti novērtēt strādājošo programmas absolventu kvalifikāciju, zināšanas, prasmes un iemaņas, kā arī prognozēt, kāda virziena speciālisti, ar kādām prasmēm un iemaņām attiecīgajai organizācijai, iestādei būs nepieciešami tuvākā un tālākā nākotnē. Jautājumu loks, kas ik gadus tiek uzdots darba devējiem, aptver šādus tematus:

 1. Akadēmisko studiju programmu absolventu teorētisko zināšanu apjoms un kvalitāte un to atbilstība uzņēmuma, organizācijas, iestādes prasībām, to nepieciešamība praktiskajā darbā;
 2. Akadēmisko studiju programmu absolventu praktisko iemaņu un prasmju atbilstība darba devēju prasībām;
 3. Darba tirgus pieprasījums un tā prognoze pēc vadības speciālistiem attiecīgajās nozarēs;
 4. Studiju programmas perspektīvais novērtējums no darba devēju viedokļa.

Apkopojot darba devēju viedokļus, var secināt:

 1. Bakalaura un maģistra studiju programmas absolventu teorētisko zināšanu apjoms un kvalitāte pilnībā apmierina darba devējus:
  • Absolventiem, kuri sāk strādāt uzņēmumos un organizācijās, ir labas zināšanas vadībā, ekonomikā, tirgzinībā, finansēs, grāmatvedībā un vadības psiholoģijā.
  • Darba devēji atzīmē, ka studentiem/absolventiem ir laba „teorētiskā bāze” praktiskas darbības uzsākšanai, turklāt studenti/absolventi māk un spēj veiksmīgi pielietot teorētiskās zināšanas praksē.
 2. Bakalaura un maģistra studiju programmas absolventu praktiskās iemaņas un prasmes kopumā atbilst darba devēju prasībām.
  • Tomēr darba devēji, vērtējot studentu prasmes un iemaņas, norāda uz nepieciešamību attīstīt un pilnveidot studentu inovatīvo domāšanu, spēju radīt jaunus un inovatīvus produktus, izrādīt iniciatīvu;
  • Jāatzīmē, ka, salīdzinot ar iepriekšējo studiju programmas pašnovērtējuma periodu, daba devēji ir ļoti apmierināti ar absolventu komunikatīvajām iemaņām, prasmi strādāt komandā, svešvalodu zināšanām u.c.
 3. Latgales reģiona darba devēji norāda, ka tuvākajā laikā pieprasījums pēc vadības speciālistiem nemazināsies. Turklāt bakalaura izglītība vadībzinātnē un/vai maģistra izglītība vadībzinātnē ir nepieciešama daudziem speciālistiem, kuri strādā valsts iestādēs un organizācijās, arī uzņēmumos un kuriem nepieciešama papildus kvalifikācija.
 4. Studiju programmas perspektīvais novērtējums no darba devēju viedokļa. Darba devēji pozitīvi vērtē bakalaura/maģistra studiju programmu un prognozē, ka perspektīvā, attīstot un pilnveidojot studiju programmu, pievēršot vēl lielāku vērību studentu praksēm, teorētisko zināšanu praktiskās pielietojamības apgūšanai, studiju programmu absolventiem ir visas iespējas aktīvi iesaistīties darba tirgū.

Kopumā aptauju dati liecina, ka RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultāti absolvējušie bakalauri un maģistri ir konkurētspējīgi Latvijas darba tirgū. Daudzi RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes akadēmisko studiju programmu absolventi strādā valsts pārvaldes sistēmā (VID, Muita, Labklājības ministrija, Iekšlietu ministrija u.c.). 70% no tiem strādā Latgalē (ap 25 % - vadošajos amatos). 90% Ekonomikas un pārvaldības fakultātes bakalaura studiju programmas absolventu sekmīgi turpina akadēmisko izglītību maģistratūrā gan RTA, gan citās Latvijas augstskolās.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.