Valsts projekti: Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība

Projekta darbības laiks: 05.10.2020 - 04.10.2022

Projekts “Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība” (Nr. VPP-IZM-DH-2020/1-0001) tiek īstenots Valsts pētījumu programmā “Humanitāro zinātņu digitālie resursi”.

Projekta vadītāja

Sanita Bērziņa-Reinsone

Projekta koordinatore RTA

Sanita Martena

Projekta Nr.

VPP-IZM-DH-2020/1-0001

Projekta finansētājs

LR Izglītības un zinātnes ministrijas Latvijas Zinātnes padome

Projekta partneri

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts, Latvijas Universitāte (Latvijas Universitātes Lībiešu institūts un Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts), Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Liepājas Universitāte, Latvijas Kultūras akadēmija, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Nacionālā bibliotēka

Kontaktinformācija: dh@lulfmi.lv; sanita.martena@rta.lv

 

Projekta mērķis

Nodrošināt līdzsvarotu un daudzveidīgu programmu ar mērķi būtiski veicināt humanitāro zinātņu resursu attīstību, ilgtspēju un izmantojumu, kā arī ievērojami sekmēt kvalitatīvu digitālo humanitāro zinātņu pilnveidi Latvijā.

Projekta uzdevumi

Attīstīt fundamentālo pētniecību, izmantojot humanitāro zinātņu digitālos resursus, un pētniecību, lai uzlabotu digitālo humanitāro zinātņu resursus

Apzināt galalietotāju mērķa grupu (piemēram, pētnieku, pedagogu, izglītojamo, cilvēku ar īpašām vajadzībām, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju) vajadzības un pielāgot esošos rīkus vai radīt sasaistes risinājumus ar esošiem humanitāro zinātņu digitālajiem resursiem

Attīstīt un pielāgot humanitāro zinātņu digitālo resursu kopas, paplašinot to funkcionalitāti un integrējot tajās jau izstrādātus digitālos resursus.

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir nodrošināt līdzsvarotu un daudzveidīgu programmu, lai (1) sniegtu atbalstu esošo humanitāro zinātņu digitālo resursu un rīku attīstībai, novēršot nevienādu attīstību un sekmējot datu un izstrādāto risinājumu atkārtotu izmantošanu; (2) novērstu digitālo resursu fragmentāciju un nevajadzīgu dublēšanos, radot pamatu produktīvai sadarbībai starp institūcijām, kas nodarbojas ar līdzīgu datu vākšanu un glabāšanu; (3) nodrošinātu plašāku redzamību un publisku piekļuvi resursiem, kā arī radītu risinājumu, kas nodrošina virspusēju sasaisti starp dažādu nozaru resursiem; (4) izzinātu dažādu mērķauditoriju viedokli par digitālo resursu izmantošanu, lai sekmīgāk pielāgotu resursus dažādām mērķgrupām; (5) sekmētu digitālo resursu pielietojumu izglītībā un veicināt digitālo humanitāro zinātņu attīstību Latvijā un (6) izstrādātu rekomendācijas humanitāro zinātņu digitālo resursu un rīku veidotājiem, politikas veidotājiem, pētniekiem un citām mērķgrupām. Lai sasniegtu šos mērķus, projektā tiek iesaistītas vadošās pētniecības, augstākās izglītības un kultūras institūcijas, kas izstrādā humanitāro zinātņu digitālos resursus un rīkus, kā arī īsteno izglītības programmas un veic pētniecību digitālajās humanitārajās zinātnēs. 24 mēnešu laikā piecas starpinstitucionālas darba grupas īstenos programmu, kas sniegs būtisku un pozitīvu ietekmi uz digitālo humanitāro zinātņu resursu un rīku attīstību un ievērojami sekmēs kvalitatīvu digitālo humanitāro zinātņu attīstību Latvijā.

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.