Zinātniskie pētījumi

Projekta nosaukums
„ES ārējo robežu drošība, Latvijas iekšējā drošība” ((Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/127)
Finansējuma avots un apmērs
ESF  No 2017.- 2020.gadam
Projekta ilgums
3 gadi
Dalībnieki
RTA Zinātņu daļa, projekta īstenotājs pēcdoktorantūras pētnieks Dr.iur. A.Gaveika
Zinātniskais konsultants
Asoc. prof. Dr.iur. Ilona Bulgakova
Būtiskākie rezultāti
Monogrāfija, publikācijas

Praktiskie pētījumi

Projekta nosaukums
RTA zinātniskais grants pētniecībai
"Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu zaļā iepirkuma izmantošanas iespējas pārtikas publiskajos iepirkumos"
Finansējuma avots un apmērs
RTA
Projekta ilgums
28.03.2017- 31.12.2017.
Dalībnieki
RTA Zinātņu daļa, projekta īstenotājs pētnieks Dr.iur. A.Gaveika ;  studiju virziena Tiesību zinātne bakalaura studiju 4. Kursa students Andrejs Jackaničs
Zinātniskais konsultants
Asoc. prof. Dr.oec. Anda Zvaigzne
Būtiskākie rezultāti
Sagatavots viens pētījumu materiāls (kas ietvers galveno problēmu noteikšanu, pētījuma secinājumu un priekšlikumu izstrādi, ietverot kā vienu no priekšlikumiem- zaļā publiskā iepirkuma paraugnolikuma sagatavošanu pārtikas iegādei Rēzeknes novada pašvaldības iestādēs).

Tiesību zinātnes virziena docētāju zinātniski pētnieciskais darbs tiesību zinātnes virzienā ir vērsts uz detalizētu tiesisko attiecību aktualitāšu izpēti tiesību, vēstures, sociālā un citā starpdisciplinaritātes kontekstā.

Katru gadu Juristu dienu ietvaros tiek rīkota zinātniski praktiskā konference, kurā piedalās ar referātiem tiesību jomas praktiķi, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un citu augstskolu akadēmiskā personāla pārstāvji un studenti. Konferences referāti tiek publicēti Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Juristu dienu konferences rakstu krājumos.

Studiju virziena „Tiesību zinātne” docētāju nozīmīgākās zinātniskās publikācijas

 • Krampuža I. (2019). THE ROLE OF BEES FOR DEVELOPMENT OF THE LEGAL FRAMEWORK. Journal of social sciences “Latgale National Economy Research” Sociālo zinātņu žurnāls „Latgales Tautsaimniecības Pētījumi”
 • Krampuža I. (2019). Būvniecības publisko principu nozīme būvniecības publiskajā procesā. Latvijas Universitātes zinātniskās konferences „Tiesību zinātnes uzdevumi, nozīme, un nākotne tiesību sistēmās” publicēšanai pirmajā rakstu krājumā. 2019.gads, Rīga. 9 lpp. „LEGAL SCIENCE: FUNCTIONS, SIGNIFICANCE AND FUTURE IN LEGAL SYSTEMS" CONFERENCE PROGRAM KONFERENCES „TIESĪBU ZINĀTNES UZDEVUMI, NOZĪME UN NĀKOTNE TIESĪBU SISTĒMĀS” PROGRAMMA, Pieejams: https://www.lawconference.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/Apaksvietnes/Fakultates/www.jf.lu.lv/Stenda_referati_-_programma.pdf. Recenzēts, krājums pieejams no 2019.gada 17.oktobra.
 • Krampuža I. (2019). Publisko tiesību līgumi. Starptautiskā studentu un docētāju zinātniski praktiskā konference "INDIVĪDS. SABIEDRĪBA. VALSTS" - Konference 2019.gada 18.maijs, Rēzekne, 8 lpp. journals.rta.lv.
 • Krampuža I. (2019). The Role of Bees in Development a Legal Framework. Latvia. Latgale National Economy Research. Journal of Social Sciences No. 1 (11) https://www.rta.lv/uploads/source/content_LV/zinatne/REGI/izdevumi/Latgales%20Tautsaimniecibas%20petijumi/Journal_2019_24_11-2.pdf
 • Mazure, L. (2019.) Tiesīgo personu loks civiltiesiska rakstura atlīdzībai no Ārstniecības riska fonda. Latvijas Universitātes 7.starptautiskās zinātniskās konferences „Tiesību zinātnes uzdevumi, nozīme un nākotne tiesību sistēmās” (sekcija „Privāttiesību attīstības tendences, izaicinājumi un pilnveidošana nākotnē”) (Rīga, 2019.gada 17.,18.oktobris) rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019, .....lpp. ISBN ..
 • Mazure, L. (2019).The dual nature of patient legal protection in the medical treatment risk fund. Proceedings of the 61th International Scientific Conference of Daugavpils University. Part B - Social Sciences. Daugavpils: Daugavpils University, 2019, pp…. ISBN ......; ISSN ......
 • Mazure L. Priekšvārds. Prikule, R. Surogātmaternitātes attiecības un to tiesiskās sekas. Berlīne: GlobeEdit, 2019, 184 lpp.
 • Mazure L. Priekšvārds. Bokiša, I. Telemedicīna un tās īstenošana ārstniecības tiesiskajās attiecībās. Berlīne: GlobeEdit, 2019, 128 lpp
 • Mazure, L. (2019). Limits of healing in patient treatment. Proceedings of the 60th International Scientific Conference of Daugavpils University. Part B - Social Sciences. Daugavpils: Daugavpils Universitāte pp.27-34. ISBN 978-9984-14-864-9; ISSN 2500-9869. Pieejams: https://dukonference.lv/files/978-9984-14-864-9_60_konf_kraj_B_Soc%20zin.pdf
 • Mietule I., Arbidāne I., Kalniņa L. (2019) Student Mobility as the Element of Internationalization of Higher Education. . Proceedings of the international scientific conference. Vol.1. Rezekne Academy of Technologies. http://www.webofknowledge.com
 • Mietule I., Maksymova, I., Holikova K. (2019) Key trends in the development of marketplaces as a trigger for the transformation of global business. Proceedings of the international scientific conference. Vol. 6. Rezekne Academy of Technologies.
 • Mietule, I., Mikusane, A., Lonska, J., Maksymova, I., Vegera, S. Theoretical aspects of tax policy and its practical study. Proceedings of 6th SWS International scientific conference on social sciences 2019. Vol.6, Issue 1. 505-512
 • Bulgakova I., Bičuinas G. PROTECTION OF THE RIGHTS OF DISABLED PERSON AS VICTIMS OF CRIME IN CRIMINAL PROCEDURE// 13 th International Scientific Conference „Society. Integration. Education.”, Volume III. Special Pedagogy. Social Pedagogy. Rezekne, May 24-25, 2019., S.51-59, ISSN 1691-5887.
 • Bulgakova I. Tiesu varas kvalitatīvu realizāciju krimināltiesvedībā ietekmējošie apstākļi//raksts iesniegts publicēšanai starptautiskās studentu un docētāju zinātniski praktiskās konferences „Indivīds. Sabiedrība. Valsts” rakstu krājumā, 2019.gada 18.maijs, Rēzekne, RTA.
 • Bulgakova I. Vardarbības upuru aizsardzība kriminālprocesā un ārpus tā (raksts krievu val. – Защита прав жертв насилия в уголовном процессе и вне его)// Сборник статей межд.конференции «Актуальные вопросы правоведения», 12.12.2018. – Псков: Псковский Гос.университет, 2019, C.97-105, ISBN 978-5-91116-791-2. (/http://elibrary.ru).
 • Gaveika A. (2019). Legal regulation of the border between the Republic of Latvia and the Russian Federation from a historical perspective. „VI International Multidisciplinary Scientific Conference SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM 2019” ar publikāciju no 23.08.2019. līdz 4.09.2019. Bulgārijā (Albena). Indexing by ISI Web of Science - Clarivate, ELSEVIER products - Mendeley, CrossRef, EBSCO, ProQuest, RSCI (Russian eLibrary - РИНЦ), Google Scholar, CiteULike, British Library and many others
 • Gaveika A. (2019). The legal framework governing the state borders between the Republic of Latvia and the Republic of Belarus. Lietuvas Publiskās drošības akadēmijas 10.starptautiskajā zinātniskajā konferencē PROBLEMS OF ENSURING PUBLIC SECURITY: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS Kauņā Lietuvā  no 7.05.2019. līdz 10.05.2019.  The journal Public Security and Public Order: https://www3.mruni.eu/ojs
 • Gaveika A. (2019). ‘’LEGAL FRAMEWORK CONCERNING EMERGENCY REGIMES IN THE CONTEXT OF STATE BORDER SECURITY‘’ konferencē “International Scientific Conferences on Social Sciences and Arts - SGEM 2019” (Indexing by Web of Science (WoS), ELSEVIER products - Mendeley, EBSCO, ProQuest, British Library and etc.) 11. – 14. 04.2019. Vīnē Austrijā. Konferences rakstu krājums Volume 6 Modern science Issue 1.1. ISBN 978-619-7408-73-7.
 • Kaļva A. (2019). „Civilprocesa likuma atbilstība ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 13.pantam”. Pieņemts publicēšanai 2019. gada 18. maija RTA Starptautiskās studentu un docētāju zinātniski praktiskās konferences rakstu krājumam.
 • Kaļva A. (2019). Termination of capital company’s activity beyound the reach at its legal address. http://journals.rta.lv/index.php/ACJ/article/view/4031
 • Kaļva A. (2019). Administratīvā atbildība par kūlas dedzināšanu un zāles nepļaušanu rta.lv
 • Kaļva A. (2019). Sabiedrības ar ierobežotu atbildību juridiskā adrese. Pieņemts publicēšanai 2019. gada 18. maija RTA Starptautiskās studentu un docētāju zinātniski praktiskās konferences rakstu krājumam.
 • Kjakšta J. (2019). Intelektuālā īpašuma krimināltiesiskās aizsardzības regulējums Eiropas valstīs. Pieņemts publicēšanai 2019. gada 18. maija RTA Starptautiskās studentu un docētāju zinātniski praktiskās konferences rakstu krājumam.
 • Volkova, J., Višķers, Ē. (2019). RESEARCH ON CHANGES IN THE GLOBAL COMPETITIVENESS LATVIA IN 2009-2019 Proceedings of the International Scientific Conference. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Vol.VI, May 24th-25th, Rezekne: Rezeknes Academy of Technologies,  555-563 DOI: http://journals.rta.lv/index.php/SIE/article/view/4012/3902
 • Volkova, J., Višķers, Ē. (2019). ROLE OF DEDUCTIBLES IN THE INSURANCE PROCESS Proceedings of the International Scientific Conference. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Vol.VI, May 24th-25th, Rezekne: Rezeknes Academy of Technologies,  675-682 DOI: http://journals.rta.lv/index.php/SIE/article/view/3840
 • Baikovs A. (2019). Juridiskās konstrukcijas izpratne, funkcijas, veidi un vieta tiesību matērijā. Pieņemts publicēšanai 2019. gada 18. maija RTA Starptautiskās studentu un docētāju zinātniski praktiskās konferences rakstu krājumam.
 • Gailis K., Kjaksta J., (2019). The Importance of Negotiation in Jurisprudence in Latvia. Latgale National Economy Research. Journal of Social Sciences No. 1 (11) https://www.rta.lv/uploads/source/content_LV/zinatne/REGI/izdevumi/Latgales%20Tautsaimniecibas%20petijumi/Journal_2019_24_11-2.pdf
 • Kjaksta J., Gailis K. (2019). The Importance of Intellectual Property in Business. Latgale National Economy Research. Journal of Social Sciences No. 1 (11) https://www.rta.lv/uploads/source/content_LV/zinatne/REGI/izdevumi/Latgales%20Tautsaimniecibas%20petijumi/Journal_2019_24_11-2.pdf
 • Arbidāne I., Mietule I. (2018). Problems and solutions of accounting and evaluation of biological assets in Latvia. Journal Entrepreneurship and Sustainability Issues 6(1): pp 10-22. https://doi.org/10.9770/jesi.2018.6.1(1), https://jssidoi.org/jesi/article/204 Databases: Elsevier SCOPUS
 • Arbidāne I., Kublickis R., Znotina D. (2018). Leadership and possibilities for its Display in the State Border Gard. Journal of Social Sciences Latgale National Economy Research. Issues 1(10): pp 86-97. https://jssidoi.org/jesi/article/204 Databases: EBSCO
 • Arbidane, I., Tarasova, M. (2018). Assessment of EU Structural Funds’ Impact on Business in Latvia. Proceedings of the International Scientific Conference Society. Integration. Education. May 25-26, 2018. Vol.6 Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 215.-225.pp. ISSN 1691-5887,DOI:http://journals.rta.lv/index.php/SIE/article/view/3404, Databases: Thomson Reuters Web of Science
 • Arbidane I., Bindemane S., Mietule I. (2018). Information systems used in immigration control structural units, analysis of their operational effectiveness and capabilities in Latvia. Journal of Internal security and civil defence sciences: Border security and management No. 2(7) pp31-46. ISSN 2592-849X Pieejams: http://journals.rta.lv/index.php/BSM/article/view/3491
 • Arbidane I., Gražulis V., Narkūniene R. (2017). Tourism development perspectives (comparative analysis Two regions of Lithuania and Latvia. Human resources management and ergonomics. Vol XI 2/2017 https://frcatel.fri.uniza.sk/hrme/newss.html Databases: EBSCO
 • Arbidane I., Gražulis V., Narkūniene R. (2017). Tourism development conditions in the municipalities of Lithuania and Latvia Regions. CBU International Conference in science and education, March 22-24, Prague. Databases: Thomson Reuters Web of Science http://ojs.journals.cz/index.php/CBUIC/article/view/945
 • Arbidane I., (2017) Relationship between employees motivation and well-being in private and public sector enterprises in Latgale. Region 4th International Multidisciplinary Scientific Conference SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM 2017.24.-30.08.2017. Bulgaria. Vol.5 Business and Management. 787-795.pp. https://sgemsocial.org/index.php Elsevier SCOPUS
 • Arbidāne, I., Markevica, L. (2017).Impact of Labour force migration on Latvijas economy. Scientific Journal of Polonia University PNAP 18(2016) nr.3, pp.69-79 DOI: https://doi.org/10.23856/1808
 • Bulgakova I. Krimināltiesvedības kvalitātes kritēriji un to pilnveide. Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 2017.gads, Nr.4. – 19.31.lpp. Pieejams: http://journals.ru.lv/index.php/ACJ
 • Bulgakova Latvijas kriminālprocess: vēsture un mūsdienas (raksts krievu val.). Pleskavas Universitātes starptautiskās konferences „Tiesībpiemērošanas darbība: vēsture un mūsdienas”, Konferences materiālu krājums – Pleskava: Pleskavas Valsts universitāte, 2017, ISBN 978-5-9116-608-3, Pieejams: library.ru
 • Gaveika A. Vienotais jurista eksāmens, par un pret. 11. Starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība integrācija izglītība”. 26. - 27.05.2017. RTA, 152.- 160. lpp. ISSN 1691-5887. Index Copernicus, EBSCO, web of science.
 • Gusāns, I. (2018). Latgales koncepts Latgales šlāgergrupu dziesmu tekstos. Via LATGALICA XI, 66.-79.lpp.http://journals.rta.lv/index.php/LATG/issue/view/86/showToc
 • Gusāns, I. (2018). Dzimumu lomas metālmūzikas tekstos. Kultūras studijas. Sadzīves kultūra. Daugavpils: Saule, 74.-91.lpp., ISSN 1691-6026, ISBN 978-9984-14-831-1
 • Mazure L. Latgales juristu devums valsts dibināšanā un tās attīstībā līdz 1940.gadam. Via Latgalica: humanitāro zinātņu žurnāls. Šuplinska I. (red.). Nr. 9 (IX). Rēzekne: RTA, 2017, 49.-61.lpp. ISSN: 1691-5569. Iekļauts datu bāzē: EBSCO.
 • Mazure L. The Express will of patient: typology by nature of its origin. Latgale National Economy Research. Journal of Social Sciences. Rezekne: Rezekne Academy of Technologies, 2017, Nr.1(9), pp.78-94. ISSN 1691-5828. Iekļauts datu bāzē: Index Copernicus; EBSCO.
 • Mazure L. .Non-medical practitioner’s legal liability in healing relations. Proceedings of the 59th International Scientific Conference of Daugavpils University. Part B - Social Sciences. Daugavpils: Daugavpils University, 2017, pp.69-78. ISBN 978-9984; ISSN 2500-9842.
 • Mazure L. Pacienta gribas attīstības spirāle. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas 2017.gada 19., 20.maija Starptautiskā studentu un docētāju zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums. Rēzekne: RTA, 2017, 231.-246.lpp. ISBN 2592-8457.
 • Opincāne M. The Reflection of English Character in William Shakespeareís  Writing Daugavpils University Faculty of Humanities, Daugavpils University Institute of Humanities and Social Sciences Human in Literature and Culture: Interdisciplinary Perspective, Comparative Studies Vol. VII Daugavpils University  7 lpp. , 2017, EBSCO, ISSN 2255- 9388.
 • Laganovska K., Mirklis un mūžība: par vācu īsstāsta savdabību. Kultūras studijas. Zinātnisko rakstu krājums. Hibriditāte literatūrā un kultūrā. Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds: „Saule”, 2017. ISBN 978-9984-14-785-7.
 • Krampuža I. (2017) Patvaļīgas būvniecības fenomens. VI International Scientific Conference Transformational Processes in Law, Regional Economics and Economic Policies: Topical Economic, Political and Legal Issues. 2017. gada 8. decembra konference. Rīga. Baltijas Starptautiskā Akadēmija.
 • Krampuža I. (2017) THE TOPICAL ASPECTS OF THE PUBLIC PARTICIPATION IN THE CONSTRUCTION PUBLIC PROCESS, Daugavpils Universitātes 59. Starptautiskās Zinātniskās konferences tēzes, ABSTRACTS OF THE 59th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF DAUGAVPILS UNIVERSITY, AKADĒMISKAIS APGĀDS „SAULE”, Daugavpils Universitāte, 2017, ISSN 2500-9834, ISBN 978-9984-14-797-0, Daugavpils Universitāte, 2017, 151.lpp. (1 lapa), 188 lpp.
 • Krampuža, I., (2018) Būvniecības publiskā procesa principu attīstība. Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 1 (82), 110.-129.lpp, ISSN 1407-2971, ISSN: 2592-8422, Pieejams: http://journals.ru.lv/index.php/ACJ
 • Krampuža, I. (2018) Over – production of normative acts? DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES 60. STARPTAUTISKĀS ZINĀTNISKĀS KONFERENCES PROGRAMMA, pieejama: https://du.lv/wp-content/uploads/2017/11/2018_60-konf_programma_DRUKA_web.pdf, 17.lpp., DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES 60. STARPTAUTISKĀS ZINĀTNISKĀS KONFERENCES TĒZES ABSTRACTS OF THE 60th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF DAUGAVPILS UNIVERSITY, pieejams: https://dukonference.lv/files/DU%2060%20starpt%20zinatn%20konf%20tezes_DRAFT.pdf, 112.lpp.
 • Krampuža I. (2018) „THE PRINCIPLES OF DEMOCRACY IN ADOPTION OF NORMATIVE ACTS” raksts Sociālo zinātņu žurnālā „Latgales Tautsaimniecības pētījumi”. (EBSCO)
 • Vilkaste A., Lazov L., Deneva H., Teirumnieka Ē., Teirumnieks E., Narica P. Laser Technologies – Master`s Program between two European Universities of Applied Sciences from Latvia and Germany // Proceedings of the International Scientific Conference “Society. Integration. Education”. Volume I. – Rezekne, 2017. – pp. 434 – 441. (Thomson Reuters Web of science) http://dx.doi.org/10.17770/sie2017vol1.2405
 • Lazov L., Deneva H., Teirumnieka E. Influence of defocus position on laser cutting process in sheet stell. // Environment. Technology. Resources. Proceedings of the 11th International Scientific and Practical Conference. Volume III. – Rezekne, 2017. – pp. 163. – 167. ISSN 1691-5402 (Scopus) http://dx.doi.org/ 10.17770/etr2017vol3.2658
 • Lazov L., Deneva H., Teirumnieka E. Study of auxiliary gas pressure on laser cutting technolgy. // Environment. Technology. Resources. Proceedings of the 11th International Scientific and Practical Conference. Volume III. – Rezekne, 2017. – pp. 159.–162. ISSN 1691-5402 (Scopus) http://dx.doi.org/ 10.17770/etr2017vol3.2659
 • Lazov L., Teirumnieka E., Teirumnieks E. Deneva H. Dangers of irradiation of military staff with laser light. // Defense Technology Forum 2017, International scientific conference, collection of papers, Shumen, Bulgaria 2017, pp.264-274. ISSN 2367-7902.
 • Lazov L., Teirumnieka E., Teirumnieks E. Deneva H. Infrared lasers in the military action.// Defense Technology Forum 2017, International scientific conference, collection of papers, Shumen, Bulgaria 2017, pp.275-284. ISSN 2367-7902.
 • Mežulis D. Latvijas tiesību sistēma. Kolektīvā monogrāfija. Rīga, Biznesa augstskola Turība, 2017., 442 lpp.
 • Gusāns I. Romieši smagajā metālmūzikā// Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā: Liepāja, LiePA, 2017, 384.-402.
 • Kaļva A. Kriminālatbildība par autortiesību pārkāpumiem. Pieņemts publicēšanai RTA starptautiskās studentu un docētāju zinātniski - praktiskās konferences „Indivīds. Sabiedrība. Valsts” rakstu krājumā, 2017.
 • Kaļva A. Prettiesiskas vai nepamatotas brīvības ierobežošanas radīta nemantiskā kaitējuma atlīdzināšana. Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 2018, Nr.2.--98.lpp. Pieejams: http://journals.ru.lv/index.php/ACJ
 • Puzule, A., Žubule, Ē. (2017). “Nodokļu kā fiskālās politikas instrumenta izvētējums”, Rēzekne, Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija, 342.-352.lpp. http://journals.ru.lv/index.php/SIE/issue/view/67, Thomson ReutersWeb of Science, CrossRef, OpenAire, WordCat
 • Bulgakova I., Latvijas kriminālprocess: vēsture un mūsdienas (raksts krievu val. -Уголовный прoцесс Латвии: история и современность). 27.06.2017. Pleskavas Universitātes starptautiskās konferences „Tiesībpiemērošanas darbība: vēsture un mūsdienas” rakstu krājums, atb.red. V.E.Jegorovs, ISBN: 978-5-91116-608-3//publicēts https://elibrary.ru/item.asp?id=30596345 (Science Index).
 • Bulgakova I., Gaveika A. Asylum Law Regulation and Currentevent of its Arrlication in Latvia. Vi th International scientific and practical conference "Border Security and Management", 11.-12.05.2016., Journal of internal Security and civil Defence Sciences. - Rēzekne: RTA, pp.53 – 63, ISBN 978-9934-8388-4-2//publicēts http://journals.rta.lv/index.php/BSM/issue/viewFile/49/174.
 • Gaveika A., Personality Development, Education and Cometence as Basic Elements of Creativity. International Sceitific Conference „Society, Integration, Education – SIE 2016”. ISSN 1691-5887, eISSN 2256-0629,10 lpp.
 • Gaveika A. Eiropas Savienības ārējās robežas institūta nozīme personu brīvas pārvietošanas tiesību kontekstā. 18.starptautiskā studentu un docētāju zinātniski –praktiskā konference „Indivīds. Sabiedrība.Valsts”, 7.lpp.
 • Gaveika A., Vienotais jurista eksāmens, par un pret. 11. Starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība. Integrācija. Izglītība”, 26.-27.05.2017., RTA, 152.-160.lpp.
 • Gaveika A., No Latgales latviešu kongresa līdz Latvijas suverenitātei. Tēzes, 4.Pasaules latgaliešu saietam „Latgales simtgades kongress” 5.-6.05.2017., RTA.
 • Gaveika, A., Bulgakova I., Asylum Law Regulation and Currentevents of Its Application in Latvia. VI th International scientific and practical conference „Border Security and Management”. 11. – 12.05.2016. Journal of internal Security and civil Defence Sciences. Rēzekne: RTA, pp.53 – 63. ISBN 978-9934-8388-4-2.//publicēts http://journals.rta.lv/index.php/BSM/issue/viewFile/49/174.
 • Gaveika, A. Latvijas valsts teritorija starptautisko tiesību aspektā. Raksts publicēts Rēzeknes Augstskolas zinātniski - praktiskās 09.04.2015. konferences „Indivīds, sabiedrība, valsts: tiesisko attiecību aktualitātes” krājumā. Rēzekne, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Ekonomikas un pārvaldības fakultāte, virziens „Tiesību zinātne”, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas izdevniecība, 2016.
 • Krampuža, I. Kontrole būvniecībā. Raksts publicēts Rēzeknes Augstskolas zinātniski - praktiskās 09.04.2015. konferences „Indivīds, sabiedrība, valsts: tiesisko attiecību aktualitātes” krājumā – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Ekonomikas un pārvaldības fakultāte, virziens „Tiesību zinātne”, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas izdevniecība, 2016.
 • Mazure, L. (2017). Latgales juristu devums valsts dibināšanā un tās attīstībā līdz 1940.gadam. Via Latgalica: humanitāro zinātņu žurnāls. Nr. 9(2017). Rēzekne: RTA, Iekļauts datu bāzē: EBSCO
 • Mazure, L. (2017). Non-medical practitioner’s legal liability in healing relations. Proceedings of the 59th International Scientific Conference of Daugavpils University. Part B - Social Sciences. Daugavpils: Daugavpils University, pp........ ISBN 978-9984; ISSN 2500-9842. Iekļauts datu bāzē: EBSCO
 • Mazure, L. (2017). The Express will of patient: typology by nature of its origin. Latgale National Economy Research. Journal of Social Sciences. Rezekne: Rezekne Academy of Technologies, Nr.1(9), pp.78-94. ISSN 1691-5828.
  Iekļauts datu bāzē: Index Copernicus; EBSCO
 • Mazure, L. Pacienta gribas attīstības spirāle (Referāts pieņemts publicēšanai Rēzeknes Augstskolas zinātniski praktiskās konferences „Indivīds, sabiedrība, valsts: tiesisko attiecību aktualitātes” (Juristu dienas 2015) (Rēzekne, 2015.gada 9.aprīlis) rakstu krājumā.-Rēzekne, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Ekonomikas un pārvaldības fakultāte, virziens „Tiesību zinātne”, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas izdevniecība, 2016.
 • Arbidane I. (2017) Relationship between employees motivation and well-being in private and public sector enterprises in Latgale. Region 4th International Multidisciplinary Scientific Conference SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM 2017.24.-30.08.2017. Bulgaria. Vol.5 Business and Management. 787-795.pp. https://sgemsocial.org/index.php Elsevier SCOPUS
 • Arbidane I., Gražulis V., Narkūniene R. (2016). Management Peculiarities of Rural Tourism Development in Lithuanian and Latvian Regions. Proceedings of the 13th International Scientific Conference ,,Human Potential Development”. June 7-9, 2016. University of Szczecin, Poland, 70-82.pp. ISBN 978-83-7518-782-3.
 • Arbidane I., Gražulis V., Narkūniene R. (2017). Tourism development conditions in the municipalities of Lithuania and Latvia Regions. CBU International Conference in science and education, March 22-24, Prague. Databases: Thomson Reuters Web of Science http://ojs.journals.cz/index.php/CBUIC/article/view/945
 • Arbidane I., Kuprijanova J., Garjāns J, Pokule V. (2016). Possibilities of improvement the preparedness of officers of the border control and immigration control structural units of the State Border Guard for Schengen evaluation on-site visits. Journal of Internal security and civil defence sciences: Border security and management No. 1(6) pp14-25. ISBN978-9934-8388-4-2 Pieejams: http://journals.ru.lv/index.php/BSM/article/view/1697
 • Arbidane I., Kuprijanova J., Livdāns J. (2016). Practical aspects of cooperation between the state border guard of Latvia and federal security service border guardservice of Russian Federation . Journal of Internal security and civil defence sciences: Border security and management No. 1(6) pp71-77. ISBN978-9934-8388-4-2 Pieejams: http://journals.ru.lv/index.php/BSM/article/view/1698
 • Arbidane I., Lobanovs A., Pokule V., Liepiņš A. (2016). Effect of Cooperation with the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union (FRONTEX) on the facilitation of training process of the Latvian State Border Guard officers. Journal of Internal security and civil defence sciences: Border security and management No. 1(6) pp25-36. ISBN978-9934-8388-4-2 Pieejams: http://journals.ru.lv/index.php/BSM/article/view/1704
 • Arbidane I., Tarasova M. (2016). Analysis and Development Possibilities of Business Incubators in Latvia. Proceedings of the International Scientific Conference Society. Integration. Education. May 27-28, 2016. Vol.6  Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 215.-225.pp. ISSN 1691-5887,DOI: http://journals.ru.lv/index.php/SIE/issue/view/41, Databases: Thomson Reuters Web of Science.
 • Buls, A. „Socio-Psychological Characteristics of Contents of „Antology of Latgale`s Poetry” by Vitolds Valeinis”/Scientific Articles of the 58 International Scientific Conference „”of Daugavpils University, Daugavpils University press ”Saule”, 2016, 10 lpp. (nodots iespiešanai).
 • Buls, A. „Implementation of Epigenetic Principle in the Contents of Personality of People with Mental Disabilities”, Latvia, Rezekne, Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijas spiestuve, 2016, pp. 55-66, ISSN 1691-5887.

Studiju virziena „Tiesību zinātne” docētāju zinātniskās publikācijas 2014./2015.studiju gadā

 • Arbidāne I., prof., Dr.oec.
 • Arbidāne I., Poļaka G., Ruža O. (2015).Calculation of financial indicators in a single-entry accounting system. Journal of Social Sciences: Latgale National Economy Research Vol 1, No 7 (2015), 17-27 pp, ISSN: 1691-5828 Databases EBSCO, pieejams: http://journals.ru.lv/index.php/LNRE/article/view/1177http://journals.ru.lv/index.php/LNRE/article/view/1177
 • Arbidāne I., Mietule I., Klodane A. (2015). The methods for valuation and recognition of the balance sheet items in financial accounting and their impact on calculation of the liquidity ratios. International Scientific Conference "Accounting, Audit, Analysis: Science, Studies and Business Synthesis" October 15–16, 2015 at Vilnius University, Faculty of Economics, Research paper ISBN 978-609-459-584-4 Vilnius University, 2015.
 • Arbidane I. (2015). Management of current assets in the context of increasing the Enterprise’s Profitability 10. starptautiskās zinātniski praktiskās konferences “Vide. Tehnoloģija. Resursi” materiāli, 2015.gada 18.-20.jūnijs. 2.sējums. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 158.-167.lpp. ISSN 1691-5402,DOI: http://dx.doi.org/10.17770/etr2015vol2.264 , Databases: Elsevier SCOPUS.
 • Arbidāne I., Volkova J. (2015). Legal regulation of the organiation of single-entry and double-entry accounting in Latvia. II Международная научно-практическая конференция «Совершенствование учета, анализа и контроля как механизмов информационного обеспечения устойчивого развития экономики» материалы II междунар. науч.-практ. конф., Новополоцк, 4-5 июня 2015, Новополоцк: ПГУ, 2015, pieejams: http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/12999http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/12999
 • Arbidāne I., Pokule V., Vasiljeva S. (2014). Research On Personnel Evaluation And Its Related Issues In The Development Of A Financial Services Company. International research conference "Social Innovations: Theoretical and Practical Insights, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania, October 23-24, 2014 ISBN 978-9955-19-683-9, pieejams: http://socin2014.mruni.eu/wp-content/uploads/2014/10/C_2014-10-22.pdfhttp://socin2014.mruni.eu/wp-content/uploads/2014/10/C_2014-10-22.pdf
 • Arbidāne I., Ruzha O., Tambovceva T. (2014). Appraisal of the Residential Real Estate in Latvia: The Case of Riga and Daugavpils Baltic Journal of Real Estate Economics and Construction Management, Nr.2, 2014, 16.-22.lpp. ISSN 2255-9604. e-ISSN 2255-6971, (ROAD). pieejams: https://bjreecm-journals.rtu.lv/article/view/bjreecm.2014.003https://bjreecm-journals.rtu.lv/article/view/bjreecm.2014.003
 • Arbidane I., Mietule I., Brosova I., (2014). The Latvian region of Latgale employee happiness study in the context of the motivation. International Scientific Practical Conference CATCHING UP NEW IDEAS: MANAGEMENT, ECONOMICS AND LAW’ 2014. Collection of Scientific Articles 17 April, 2014, 5-12 lpp. ISBN 978-9955-27-430-8
 • I.Bulgakova, asoc.prof., Dr.iur.
 • Bulgakova, I. Kriminālās tiesvedības valodas tiesiskais regulējums/recenz.žurnāls Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 2014., Nr.3. – 3.-8.lpp.
 • Bulgakova, I. Kriminālās tiesvedības sistēmas kvalitāte un tās atbilstība Kriminālprocesa likuma mērķim (ievads)/Starptautiskās zinātniskās konferences “Transformācijas process tiesībās, reģionālajā ekonomikā un ekonomiskajā politikā: ekonomiski-politisko un tiesisko attiecību aktuālās problēmas” rakstu krājums. – Rīga: Baltijas Starptautiskās akadēmija, 2015.
 • A.Buls, vies.asoc.prof., Dr.psyh.
 • Buls A., Izņēmuma stāvokļa Latvijā problemātikas psiholoģiski tiesiskais aspekts (Ukrainas notikumu kontekstā), Rēzekne, Rēzeknes augstskola, 2014.,6 lpp. (nodots iespiešanai).
 • A.Gaveika docents, Dr.iur.
 • Gaveika A., The Republic of Latvia within the dimensional Framework of International Legal Subject. No: Rēzeknes Augstskolas starptautiskās zinātniskās konferences 2015.g. rakstu krājums - sociālo zinātņu žurnāls „Latgales Tautsaimniecības pētījumi” Nr.1(7),(ISSN 1691–5828), (starptautiskajā zinātnisko izdevumu datu bāzē Index Copernicus, OBSCE). 58. – 73.lpp.
 • Gaveika A., Latvijas valsts teritorija starptautisko tiesību aspektā. No: Indivīds, sabiedrība, valsts: tiesisko attiecību aktualitātes: Rēzeknes Augstskolas zinātniski - praktiskās konferences 09.04.2015. 9 lpp. Iesniegts publicēšanai.
 • Gaveika A., Valsts robežsardzes darbības principu tiesiskais ietvars. No: Valsts robežsardze: attīstība, problēmas, risinājumi: Valsts robežsardzes amatpersonu un Valsts robežsardzes koledžas studējošo III zinātniski - praktiskā konference 21.05.2015. Rīga: SIA „Drukātava”, 2015. 252 lpp. 6. – 16.lpp.
 • Gaveika A., Eiropas Savienības ārējās robežas Latvijā tiesiskā reglamentācija (Promocijas darba kopsavilkums). Rēzekne: Rēzeknes Augstskolas izdevniecība, 2014. 46 lpp. ISBN 978-9934-517-38-9.
 • Gaveika A., Schengen acquis States in aspect of Border Regime. In: CGEM Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics & Tourism: international scientific conference: 1-10 September, 2014. Papers will be indexed in ISI WEB OF KNOWLEDGE, THOMSON REUTERS SCOPUS, ELSEVIER, CROSSREF, EBSCO Host, Pro Quest, GOOGLE SCHOLAR, CROSSREF CITEDBY LINKING, BRITISH LIBRARY. Bulgaria, Albena: Published „Andrey Lyapchev”, 2014. 974 p. ISBN 978-619-7105-25-4. ISSN 2367-569. p.787-792.
 • Gaveika A., Sabiedriskās kārtības un citu apdraudējumu jēdzienu saturs un loma robežšķērsošanā. No: Tautsaimniecības attīstības problēmas un risinājumi: Rēzeknes Augstskolas starptautiskās zinātniskās konferences 10.04.2014. rakstu krājums - sociālo zinātņu žurnāls „Latgales Tautsaimniecības pētījumi” (ISSN 1691–5828, starptautiskajā zinātnisko izdevumu datu bāzē Index Copernicus). Rēzekne: Rēzeknes Augstskolas izdevniecība, 2014. 216 lpp. ISSN1691-5828. 67.-76.lpp.Publicēts.Pieejams:http://www.ru.lv/ckfinder/userfiles/RAweb/Saturs/zinatne/rakstu_krajumi/latv_tauts_petijumi/Nr_1(6).pdf.
 • Gaveika, A. Latvijas valsts teritorijas kā valsts suverenitātes elementa tiesiskais regulējums. No: Novatoro ideju ieviešana un piemērošana Latvijas tiesību sistēmā: Rēzeknes Augstskolas zinātniski - praktiskās konferences 03.04.2014. Rēzekne: Rēzeknes Augstskolas izdevniecība, 2014. 172 lpp. ISSN 978-9984-44-139-9. 21.-29.lpp.
 • A.Jermacāne, docente, Mg.iur.
 • Jermacāne A., Lapsa A. Amatnoziegumu sastāvā paredzētā būtiskā kaitējuma kritēriju izpratne teorijā un praksē. Līdzautore.// Zuģicka I. sast. Daugavpils Universitātes 55.starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Proceedings of the 55th International Scientific Conference of Daugavpils University. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2014., ISBN 978-9984-14-665-2.
 • I.Krampuža, Mg.iur., Mg.soc.sc., lektore
 • Krampuža I., Kontrole būvniecībā. Zinātniski – praktiskās konferences „Indivīds, sabiedrība, valsts: tiesisko attiecību aktualitātes” tēžu krājums. Juristu dienas 2015, Rēzeknes Augstskola, Rēzeknes Augstskola Ekonomikas un pārvaldības fakultāte Tiesību zinātņu virziens, 22.lpp. (iesniegts piblicēšanai)
 • Krampuža I., Būvniecības procesa stadijas kā pamats būvniecības procesa civiltiesiskajai aizsardzībai. Tēzes. 12.-13.lpp. Zinātniski – praktiskās konferences „Novatoro ideju ieviešana un piemērosana Latvijas tiesību sistēmā”. Tēžu krājums. Juristu dienas 2014, Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2014, 18 lpp.
 • Krampuža I., Būvniecības procesa stadijas kā pamats būvniecības procesa civiltiesiskajai aizsardzībai. Pieņemts publicēšanai RA zinātniski praktiskās konferences „Novatoro ideju ieviešana un piemērošana Latvijas tiesību sistēmā” rakstu krājumā, 2014.
 • A.Lapsa, Mg.iur., lektors
 • Lapsa A., Mg.iur., Jermacāne A., Mg.iur. Amatnoziegumu sastāvā paredzētā būtiskā kaitējuma kritēriju izpratne teorijā un praksē. // Zuģicka I. sast. Daugavpils Universitātes 55.starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Proceedings of the 55th International Scientific Conference of Daugavpils University. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2014., ISBN 978-9984-14-665-2.
 • L.Litavniece, docente, Dr.oec.
 • Litavniece L., Puzule A., Metodiskie ieteikumi studiju pētniecisko darbu izstrādei un aizstāvēšanai Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas un pārvaldības fakultātē. 2015.- 51 lpp. //http://ekursi2.ru.lv/pluginfile.php/15996/mod_resource/content/0/Metodiskie_ieteikumi_speka_ar_01_02_2015.pdf
 • L.Mazure, asoc.prof., Dr.iur.
 • Mazure L., The Will of the Patient Expressed in Advance and Its Legal Consequences. Latgale National Economy Research. Journal of Social Sciences. Latgales Tautsaimniecības pētījumi. Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas un pārvaldības fakultātes Reģionālistikas zinātniskā institūta sociālo zinātņu žurnāls. Rēzekne: RA Izdevniecība, 2015, Nr.1(7), p.132-146. ISSN 1691-5828. Iekļauts datu bāzē: Index Copernicus; EBSCO; iespējams SCOPUS
 • Mazure L., Pacienta gribas attīstības spirāle (Referāts pieņemts publicēšanai Rēzeknes Augstskolas zinātniski praktiskās konferences „Indivīds, sabiedrība, valsts: tiesisko attiecību aktualitātes” (Juristu dienas 2015) (Rēzekne, 2015.gada 9.aprīlis) rakstu krājumā (prognozējama publicēšana 2015.gada novembris, decembris);
 • Mazure L., Pacienta gribas izteikuma atsaukums un tā tiesiskās sekas (Referāts pieņemts publicēšanai Rēzeknes Augstskolas zinātniski–praktiskās konferences „Novatoro ideju ieviešana un piemērošana Latvijas tiesību sistēmā” (Juristu dienas 2014) (Rēzekne, 2014.gada 3.aprīlis) rakstu krājumā (prognozējama publicēšana 2015.gada novembris, decembris));
 • Mazure L., Zvērināta tiesu izpildītāja sastādītā akta par fakta fiksēšanu atzīšana par spēkā neesošu. Jurista Vārds, 13.01.2015., nr.2, 16.-19.lpp. ISSN 1691-2462.
 • Mazure L., Metodiskie norādījumi pētniecības darbu izstrādei un aizstāvēšanai studiju virzienā „Tiesību zinātne”. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2015, 34 lpp.
 • M.Opincāne, docente, Dr.philol.
 • Opincāne M., (2014) Development of Discussion Skills for Primary Teachers in Training Students at English Classes. Sabiedrība, Integrācija, Izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2014.gada 23.- 24.maijs. Rēzekne, 2014.
 • Opincāne, M. (2014) Edvarda Līra un Lūisa Kerola vienojošais un atšķirīgais nonsenss. Komparatīvistikas almanahs Nr. 5, (34) Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds Saule. 2014. EBSCO, ISSN 2255- 9388.
 • Opincāne, M., Klasiskā mitoloģija Džozefa Konrada jūras tekstā. Starptautiskā zinātniskā konference ,,Autors Teksts Laikmets.’’ Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas zinātniskais institūts ISSN 2255-9272, 2014.
 • Opincāne, M., Cerību ilūziju un vilšanās sasniegtajā atspoguļojums Džozefa Konrada autobiogrāfiskajās novelēs. Starptautiskā zinātniskā konference „Autors Teksts Laikmets”. Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas zinātniskais institūts ISSN 2255-9272, 2014.
 • Opincāne, M., Poliskā mantojuma atspoguļojums Džozefa Konrada un viņa tēvoča Tadeuša Bobrovska sarakstē Iesniegts publicēšanai DU, 2015.
 • Opincāne, M., Džozefa Konrada modernisma naratīva paņēmieni novelē Burinieka ,,Narciss’’ nēģeris Iesniegts publicēšanai RA, 2015.
 • Opincāne, M., The Reflection of English Character in William Shakespeare’s writings. Iesniegts publicēšanai DU Komparatīvistikas institūtā, 2015.
 • A.Puzule, lektore, Mg.oec.,
 • Puzule A., Zubule E., Problems of financial provision at the Latvian municipalilities. Proceedings of the 13th International Scientific Conference. Management Horizons in Changing Economic Environment. ISSN 2029-8072 Kaunas: Vytautas Magnus University, 2015, Pp. 431 – 444.
 • Puzule A., Silicka I., The importance of self - assessment for improvement of the content of study course. International academic conference. Scientific research transfer to the study process. ISBN 978-9984-44-157-3. Rezekne: Rezeknes Augstskola, 2015, p.15-16
 • Kopumā studiju virziena ”Tiesību zinātne” docētāji 2014./2015.studiju gadā uzrakstīja 37 zinātniskās publikācijas, kas publicētas Latvijas un starptautiskajos izdevumos. 

 

Studiju virziena īstenošanas docētāju zinātniskās publikācijas (2013./2014.st.gadā):

 • Bulgakova, I., Ievīte, J. (2014) Personas izdošana ārvalstij Kriminālprocesa likuma kontekstā. Jurista Vārds, Nr.34, 17.–23.lpp.
 • Buls A. (2014) Izņēmuma stāvokļa regulējuma problemātikas Latvijā psiholoģiski tiesiskais aspekts (kontekstā ar notikumiem Ukrainā). Pieņemts publicēšanai RA zinātniski praktiskās konferences „Novatoro ideju ieviešana un piemērošana Latvijas tiesību sistēmā” rakstu krājumā.
 • Gailis K. (2014) Valsts pienākums un atbildība juridiskās palīdzības nodrošināšanā kriminālprocesā iesaistītajām personām. Pieņemts publicēšanai RA zinātniski praktiskās konferences „Novatoro ideju ieviešana un piemērošana Latvijas tiesību sistēmā” rakstu krājumā.
 • Gaveika A. (2014) Ārvalstnieka jēdziena deformācijas Šengenas tiesību kopuma aspektā. Pieņemts publicēšanai RA zinātniski praktiskās konferences „Novatoro ideju ieviešana un piemērošana Latvijas tiesību sistēmā” rakstu krājumā.
 • Gaveika A. (2014) Eiropas Savienības ārējās robežas Latvijā tiesiskā reglamentācija Promocijas darba kopsavilkums. Rēzekne: Rēzeknes Augstskolas izdevniecība, 46 lpp. ISBN 978-9934-517-38-9. Iesniegts publicēšanai.
 • Gaveika A. (2014) Schengen acquis States in aspect of Border Regime. CGEM Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics & Tourism: international scientific conference: 1-10 September, 2014. Papers will be indexed in ISI WEB OF KNOWLEDGE, THOMSON REUTERS SCOPUS, ELSEVIER, CROSSREF, EBSCO Host, Pro Quest, GOOGLE SCHOLAR, CROSSREF CITEDBY LINKING, BRITISH LIBRARY. Bulgaria, Albena: „Andrey Lyapchev”, p.787-792. ISBN 978-619-7105-25-4. ISSN 2367-569.
 • Gaveika, A. (2014) Sabiedriskās kārtības un citu apdraudējumu jēdzienu saturs un loma robežšķērsošanā. Tautsaimniecības attīstības problēmas un risinājumi: Rēzeknes Augstskolas starptautiskās zinātniskās konferences 10.04.2014. rakstu krājums - sociālo zinātņu žurnāls „Latgales Tautsaimniecības pētījumi”. Rēzekne: Rēzeknes Augstskolas izdevniecība, 67.-76.lpp. ISSN1691-5828. Index Copernicus.
 • Pieejams: http://www.ru.lv/ckfinder/userfiles/RAweb/Saturs/zinatne/rakstu_krajumi/latv_tauts_petijumi/Nr_1(6).pdf.
 • Krampuža I. (2014) Būvniecības procesa stadijas kā pamats būvniecības procesa civiltiesiskajai aizsardzībai. Pieņemts publicēšanai RA zinātniski praktiskās konferences „Novatoro ideju ieviešana un piemērošana Latvijas tiesību sistēmā” rakstu krājumā.
 • Kuzminska A. (2014) Iesniegumu likuma normu interpretācija un piemērošana. Pieņemts publicēšanai RA zinātniski praktiskās konferences „Novatoro ideju ieviešana un piemērošana Latvijas tiesību sistēmā” rakstu krājumā.
 • Lapsa A. (2014) Kombinētu kriminālsodu noteikšanas un izpildes problemātika. Pieņemts publicēšanai RA zinātniski praktiskās konferences „Novatoro ideju ieviešana un piemērošana Latvijas tiesību sistēmā” rakstu krājumā.
 • Mazure L. (2014) Pacienta gribas izteikuma atsaukums un tā tiesiskās sekas. Pieņemts publicēšanai RA zinātniski praktiskās konferences „Novatoro ideju ieviešana un piemērošana Latvijas tiesību sistēmā” rakstu krājumā.
 • Mazure L. (2014) Ekonomiskā faktora ietekme uz pacienta gribas izteikšanas brīvprātību. MĒS LAIKĀ, TELPĀ, ATTĪSTĪBĀ. 2013.gada 16.maija studentu zinātniskās konferences rakstu krājums. Rēzekne: RA izdevniecība.
 • Mazure, L. (2013) Pacienta iepriekš izteiktā griba un tās tiesiskās sekas. Jurista Vārds, Nr.41, 28.–31.lpp.
 • Mazure, L. (2013) Pacienta veselības traucējumi un neatļauta ietekme ārstniecības tiesisko attiecību nodibināšanā. Tautsaimniecības attīstība: Problēmas un risinājumi: studentu un docētāju 15.zinātniski praktiskās konferences 2013.gada 30.maija rakstu krājums. Rēzekne: RA izdevniecība, 215.-223.lpp.
 • Opincāne, M. (2013) Džozefa Konrada literārais un kultūras mantojums mūsdienu pasaulē. Starptautiskās zinātniskās konferences ,,Autors Teksts Laikmets” rakstu krājums. Jaunā Daugava, 32–37. ISSN 2255–9272.
 • Opincāne, M. (2013) Džozefa Konrada romāna „Burinieka „Narciss” nēģeris” un noveles „Tumsas sirds” tulkojumi un to recepcija Latvijas telpā un laikā. Komparatīvistikas almanahs, Nr. 1(30). Tulkojumzinātne. Daugavpils Universitāte: Akadēmiskais apgāds Saule, 58. – 65.lpp. ISSN 2255– 9388. EBSCO.
 • Opincāne, M. (2013) Klasiskā mitoloģija Džozefa Konrada jūras tekstā. 2. Starptautiskās zinātniskās konferences ,,Autors. Teksts. Laikmets” rakstu krājums. SIA RIGDAVA, 152.–158.lpp. ISSN 2255–9272.
 • Opincāne, M. (2013) Kopīgais un atšķirīgais skatījumā uz rakstnieka daiļradi Gustava Flobēra un Džozefa Konrada vēstulēs. Daugavpils Universitātes zinātnisko rakstu krājums „Kultūras studijas V. Vēstule literatūrā un kultūrā“. Daugavpils Universitāte: Akadēmiskais apgāds “Saule”, 83. – 89.lpp. ISSN 1691 – 6026.
 • Senkāne, O. (2013) Ceļš uz metabolu: Māra Čaklā tropu ģenēze 20.gadsimta 60. – 90. gadu dzejā. Ceļojums dzejnieku pasaulē. Rakstu krājums. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 23.–33.lpp.
 • Senkāne, O. (2013) Egila Plauža metarealitāte 20.gadsimta 60. – 80.gadu lirikā. Ceļojums dzejnieku pasaulē. Rakstu krājums. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 269.–277.lpp.
 • Senkāne, O. (2013) Latgales tēla interpretācija kultūras diskursā. Via Latgalica. Nr. 5. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 94.–102.lpp. EBSCO (Central & Eastern European Academic Source).
 • Senkāne, O. (2013) Naratīvs Jezupa Pūrmalīša stāstā „Pusčyča memuari”(1966). 2. Starptautiskās zinātniskās konferences ,,Autors Teksts Laikmets” rakstu krājums. Jaunā Daugava, 119.–129.lpp. ISSN 2255–9272.
 • Senkāne, O. (2013) Rūdolfa Blaumaņa noveļu naratīvs: tekstveides stratēģijas aspekts. Rūdolfs Blaumanis: teksts un konteksts. LU Akadēmiskais apgāds, 49.–59.lpp.
 • Usca, S., Lubkina, V., Kaupuzs, A., Rizakova, L. (2013) Results of Implementation of Social Rehabilitation Technologies for People with Lower Extremity diseases/injuries. Social Welfare. Interdisciplinary Approach. Vol. 3 (2), 125–135. ISSN 2029–7424. EBSCO, SocINDEX, Index Copernicus, Scholar Google.
 • Ušča, S., Ļubkina, V., Kaupužs, A. (2013) Latgales senioru apmierinātība ar dzīvi kā viens no dzīves kvalitātes rādītājiem. Sabiedrība, integrācija, Izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. II daļa. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 69.–78.lpp. ISSN 1691–5887. Iesniegts Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index,Web of Science.

Studentu publikācijas

 • Nareļs V. (2014) Digitālajā vidē izdarīta autortiesību pārkāpuma kvalifikācija un tā rezultāta nodarīta zaudējuma aprēķināšana. MĒS LAIKĀ, TELPĀ, ATTĪSTĪBĀ. 2013.gada 16.maija studentu zinātniskās konferences rakstu krājums. Rēzekne: RA izdevniecība.
 • Papkova A. (2014) Noziedzīga nodarījuma – nacionālā, etniskā un rasu naida izraisīšana, objektīvās puses pazīmju izpratne. MĒS LAIKĀ, TELPĀ, ATTĪSTĪBĀ. 2013.gada 16.maija studentu zinātniskās konferences rakstu krājums. Rēzekne: RA izdevniecība.
 • Filimonova I. (2014) Nelikumīgu medību krimināltiesiskais raksturojums. MĒS LAIKĀ, TELPĀ, ATTĪSTĪBĀ. 2013.gada 16.maija studentu zinātniskās konferences rakstu krājums. Rēzekne: RA izdevniecība.
 • Strauts E. (2014) Kombinēto kriminālsodu sistēmas ieviešana. MĒS LAIKĀ, TELPĀ, ATTĪSTĪBĀ. 2013.gada 16.maija studentu zinātniskās konferences rakstu krājums. Rēzekne: RA izdevniecība.
 • Babre I. (2014) Vienošanās process – viens no vienkāršotiem kriminālprocesa veidiem. MĒS LAIKĀ, TELPĀ, ATTĪSTĪBĀ. 2013.gada 16.maija studentu zinātniskās konferences rakstu krājums. Rēzekne: RA izdevniecība.
 • Gluhova J. (2014) Prokurora priekšraksts par sodu kā ārpustiesas kriminālprocess. MĒS LAIKĀ, TELPĀ, ATTĪSTĪBĀ. 2013.gada 16.maija studentu zinātniskās konferences rakstu krājums. Rēzekne: RA izdevniecība.
 • Šnevele A. (2014) Noziedzīga nodarījuma radītā kaitējuma izpratne un atlīdzināšana kriminālprocesā. MĒS LAIKĀ, TELPĀ, ATTĪSTĪBĀ. 2013.gada 16.maija studentu zinātniskās konferences rakstu krājums. Rēzekne: RA izdevniecība.
 • Betlers A. (2014) Ekspertīzes izpratne un noteikšana kriminālprocesā. MĒS LAIKĀ, TELPĀ, ATTĪSTĪBĀ. 2013.gada 16.maija studentu zinātniskās konferences rakstu krājums. Rēzekne: RA izdevniecība.
 • Sarkans K. (2014) Tiesu ekspertīzes ceļu satiksmes negadījuma kriminālprocesā. MĒS LAIKĀ, TELPĀ, ATTĪSTĪBĀ. 2013.gada 16.maija studentu zinātniskās konferences rakstu krājums. Rēzekne: RA izdevniecība.
 • Zlotņikovs R. (2014) Speciālo izmeklēšanas darbību izpratne cilvēktiesību garantēšanas principa kontekstā. MĒS LAIKĀ, TELPĀ, ATTĪSTĪBĀ. 2013.gada 16.maija studentu zinātniskās konferences rakstu krājums. Rēzekne: RA izdevniecība.
 • Gasanhanova Z. (2014) Bēgļu tiesības Latvijas Republikas tiesību sistēmā. MĒS LAIKĀ, TELPĀ, ATTĪSTĪBĀ. 2013.gada 16.maija studentu zinātniskās konferences rakstu krājums. Rēzekne: RA izdevniecība.
 • Freiberga A. (2014) Mantojuma pieņemšanas tiesiskais pamats likumiskajā mantošanā. MĒS LAIKĀ, TELPĀ, ATTĪSTĪBĀ. 2013.gada 16.maija studentu zinātniskās konferences rakstu krājums. Rēzekne: RA izdevniecība.
 • Jermaševiča I. (2014) Nelikumīgu darbību ar maksāšanas līdzekļiem noteikšanas kritēriji. MĒS LAIKĀ, TELPĀ, ATTĪSTĪBĀ. 2013.gada 16.maija studentu zinātniskās konferences rakstu krājums. Rēzekne: RA izdevniecība.
 • Žavoronkova I. (2014) Nekustamā īpašuma nodokļa parādu administrēšana. MĒS LAIKĀ, TELPĀ, ATTĪSTĪBĀ. 2013.gada 16.maija studentu zinātniskās konferences rakstu krājums. Rēzekne: RA izdevniecība.
 • Turlaja L. (2014) Cilvēka asins un asins komponentu transplantācija. MĒS LAIKĀ, TELPĀ, ATTĪSTĪBĀ. 2013.gada 16.maija studentu zinātniskās konferences rakstu krājums. Rēzekne: RA izdevniecība.
 • Massals E. (2014) Darba devēja uzteikums sakarā ar darbinieka uzvedību. MĒS LAIKĀ, TELPĀ, ATTĪSTĪBĀ. 2013.gada 16.maija studentu zinātniskās konferences rakstu krājums. Rēzekne: RA izdevniecība.
 • Čerkasova A. (2014) Administratīvā akta pazīmes, forma un sastāvdaļas. MĒS LAIKĀ, TELPĀ, ATTĪSTĪBĀ. 2013.gada 16.maija studentu zinātniskās konferences rakstu krājums. Rēzekne: RA izdevniecība.
 • Dukaļska I. (2014) Pašvaldības sociālo pakalpojumu finansēšanas tiesiskais regulējums. MĒS LAIKĀ, TELPĀ, ATTĪSTĪBĀ. 2013.gada 16.maija studentu zinātniskās konferences rakstu krājums. Rēzekne: RA izdevniecība.
 • Arbidāne L. (2014) Alternatīvo domstarpību risināšanas jēdziens un veidi laulāto tiesiskajās attiecībās. MĒS LAIKĀ, TELPĀ, ATTĪSTĪBĀ. 2013.gada 16.maija studentu zinātniskās konferences rakstu krājums. Rēzekne: RA izdevniecība.
 • Ivanova D. (2014) Šķīrējtiesas nolēmumu valstiskā kontrole. MĒS LAIKĀ, TELPĀ, ATTĪSTĪBĀ. 2013.gada 16.maija studentu zinātniskās konferences rakstu krājums. Rēzekne: RA izdevniecība.
 • Krēsliņa I. Bērna ievietošana glābējsilītē: vispārīgs raksturojums un vēsturiskā attīstība. Pieņemts publicēšanai RA zinātniski praktiskās konferences „Novatoro ideju ieviešana un piemērošana Latvijas tiesību sistēmā” rakstu krājumā.
 • Linuža R. Administratīvo aktu ietekme uz privāttiesiskajām attiecībāmPieņemts publicēšanai RA zinātniski praktiskās konferences „Novatoro ideju ieviešana un piemērošana Latvijas tiesību sistēmā” rakstu krājumā.

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu