Akadēmiskie partneri

Nolūkā veicināt studentu un docētāju apmaiņu un nodrošināt augstu kvalitāti juridiskajā izglītībā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas darbība ir vērsta uz starptautiskās sadarbības attīstību globālā mērogā un vispirms uz integrāciju Eiropas juridiskās sistēmā. Studentu un mācībspēku apmaiņa galvenokārt notiek ES Mūžizglītības programmas ERASMUS ietvaros, kas piedāvā unikālu iespēju pavadīt mācību periodu no 3 mēnešiem līdz mācību gadam partneru augstskolās.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija sadarbojas ar CILS (The Centre of International Legal Studies) un studiju virziena studentiem ir iespēja katru gadu klausīties lekciju kursus starptautisko tiesību jomā, kā arī par ASV tiesu sistēmu, ko docē vieslektori, pārsvarā no ASV, kuri iziet sagatavošanas kursus CILS (Zalcburgā, Austrijā). 2013./2014. studiju gadā CILS vieslektors John J.Poggi (ASV) vadīja studiju kursu „Tiesvedība un strīdu izšķiršana saskaņā ar ASV likumu”; 2017./2018.studiju gadā notika divu ārzemju viesdocētāju lekcijas: 2017.gada 18.-29.septembrī  Patrick McNulty (ASV) lasīja lekcijas par ASV tiesu sistēmu un strīdu izskatīšanu tiesās; no 23.04.līdz 03.05.2018. Toms Jersilds (ASV) lasīja lekcijas par komerctiesībām.

Studiju virziena Tiesību zinātne docētājs docents Dr.iur. A.Gaveika regulāri lasa lekcijas (Internationale Law) studentiem no Uzbekistānas, Turcijas, Lietuvas, Saūda Arābijas, Pakistānas un Ukrainas.

Notiek sadarbība ar partneriem Lietuvā un Polijā studentu apmaiņas programmu un docētāju vieslekciju lasīšanas programmu ietvaros. Piemēram, docētāji 2013./2014.studiju gadā bija lasījuši lekcijas: Dr.psych. asoc. viesprofesors Aivars Buls no 16. jūnija līdz 22.jūnijam Viļnas Mikolas Romeris universitātē (Lietuva); Dr.iur. docente Gaļina Makarova no 2013.gada 30.septembra līdz 5.oktobrim lasīja lekcijas Utenas koledžā (Lietuva); Mg.iur. lektore Karpoviča Kristīne no 2014.gada 28.aprīļa līdz 4.maijam lasīja lekcijas Kauņas koledžā (Lietuva). 2015./2016. studiju gadā Dr.iur., docents Artūrs Gaveika, piedaloties mobilitātes programmā Erasmus+, Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement, lasīja lekcijas Mikolas Romeris Universitātē (Kauņa) 05.-06.05.2016.  Dr.iur., asoc.prof. Ilona Bulgakova piedaloties mobilitātes programmā Erasmus + Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement, viesojās apmaiņas vizītē Mikolas Romeris Universitātes Kriminālprocesa tiesību instutūtā 19.-20.05.2016. 2016./2017.studiju gadā – 2017.gada 14.aprīlī Pleskavas Valsts universitātēs telpās Dr.iur., asoc.prof. Ilona Bulgakova nolasīja lekcijas tematā „Kriminālprocesa attīstība Latvijā. Starptautiskā krimināltiesiskā sadarbība.” Pleskavas Valsts universitātes Juridiskās fakultātes studentiem un docētājiem.

RTA ir noslēgusi sadarbības līgumus ar Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Daugavpils Universitāti, Pleskavas Valsts universitāti. Piemēram, 2016.gada 15.decembrī noslēgts protokols par sadarbību starp studiju virzienu un Pleskavas Universitātes Juridiskās fakultātes Tiesību pamatu un uzņēmējdarbības tiesību katedru. Sadarbības ietvaros notika lekcijas, kuras studiju virziena studentiem 2016.gada 15.decembrī nolasīja trīs lekcijas: Jegorovs V.E. (civiltiesībās), Andrejanova I.V. (darba tiesībās), Katuņina M.(starptautiskās tiesības).

Publiskās lekcijas, kas notika Juristu dienu ietvaros no 28.02.2017. – 2.03.2017, (01.03.2017.):   (01.03.2017) notika šādas publiskās lekcijas:  Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības aktualitātes Latvijā” (Irina Litviņova, Juridiskās palīdzības administrācijas direktore, Mg.iur. ); „Valsts nodrošinātās aizstāvības aktualitātes Latgales apgabaltiesas, Rēzeknes tiesas darbības teritorijā” (Vitālijs Platpīrs, Latgales apgabaltiesas un Rēzeknes tiesas darbības teritorijas zvērinātu advokātu vecākais, zvērināts advokāts "Zvērinātas advokātes G.Makarovas birojā", Mg.iur. ); „Nodokļu tiesiskā regulējuma izmaiņas 2017.gadā un to ietekme uz uzņēmējdarbību" (Inga Pumpure, Finanšu un nodokļu konsultante, licencētu kursu un semināru vadītāja, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas vieslektore, Mg.oec.).

  1. „Mazā un vidējā biznesa atbalsta tiesiskās formas NVS valstīs” (I.Andrejanova, Pleskavas valsts universitātes Uzņēmējdarbības tiesību un pamatu katedras vadītāja, Uzņēmējdarbības skolas vadītāja, juridisko zinātņu kandidāte).Starptautiskā komerciālā arbitrāža (Katuņina, Pleskavas Valsts universitātes Civiltiesību un procesa katedras asistente). 28.02.2017. ”Juristu dienu 2017” ietvaros notika seminārs Latgales apgabala tiesas teritorijā praktizējošiem advokātiem, ko palīdzēja organizēt RTA Mūžizglītības centrs.
  2. Mācību seminārs zvērinātiem advokātiem "Juridiskās palīdzības sniedzēju - zvērinātu advokātu profesionālā pilnveide" (2017), 4 akad.stundas, organizēja RTA Mūžizglītības centrs un studiju virziens (28.02.2017.) , seminārā piedalījās Juridiskās palīdzības administrācijas direktore I.Ļitvinova, sniedzot aktuālo zvērinātiem advokātiem informāciju par juridiskās palīdzības sniegšanas aktualitātēm. Studiju virziena docētāja, asoc.prof.I.Bulgakova referēja tematā "Kriminālprocesa likuma 86., 104., 108., 112.panta piemērošanas aktualitātes praksē".Mācību seminārs zvērinātiem advokātiem "Juridiskās palīdzības sniedzēju - zvērinātu advokātu profesionālā pilnveide" (2017), 4 akad.stundas, organizēja RTA Mūžizglītības centrs un studiju virziens (28.02.2017.) , seminārā piedalījās Juridiskās palīdzības administrācijas direktore I.Ļitvinova, sniedzot aktuālo zvērinātiem advokātiem informāciju par juridiskās palīdzības sniegšanas aktualitātēm. Studiju virziena docētāja, asoc.prof.I.Bulgakova referēja tematā "Kriminālprocesa likuma 86., 104., 108., 112.panta piemērošanas aktualitātes praksē".

Juristu dienu ietvaros 20.-22.03.2019. (20.03.2019.) notika šādas publiskās lekcijas:- tikšanās ar praktizējošiem juristiem: ar Margaritu Voicišu, Mg.iur., Rēzeknes Pilsētas Domes Juridiskās daļas vadītāju par pašvaldības jurista darba izaicinājumiem; ar Pēteri Novičenoku, Mg.iur., Rēzeknes tiesas tiesnesi par tiesneša darbu; ar Valsts policijas darbiniekiem – Kadetu nodaļas kadetiem A.Galvanovski un A.Vasitenoku par RTA studentu iespējām kļūt par Valsts policijas amatpersonām; ar I.Andrejanovu, Pleskavas Valsts universitātes prorektori, Mg.iur. Krievijas Federācijas darba tiesību sistēmā. 1., 2.kursa bakalaura programmas studenti devās ekskursijā Augstākā tiesā, kur noklausījās vairākas lekcijas, tikās ar Augstākās tiesas tiesnesi V.Krūmiņu, ar tienešu palīgiem, Judikatūras un analītiskās nodaļas darbiniekiem, apmeklēja Augstākās tiesas muzeju un Tiesas pili. 3.kursa bakalaura programmas studenti apmeklēja Iļģuciema cietumu, kur cietuma priekšniece un darbinieki iepazīstināja ar cietuma darbu.

Studiju virzienam notiek sadarbība ar partneriem Lietuvas Republikā (Utenas koledža, Kauņas koledža), Polijā studentu apmaiņas programmu un docētāju vieslekciju lasīšanas programmu ietvaros. Lai sekmētu Augstskolu likumā noteiktās akadēmiskās brīvības iespēju nodrošināšanu, Akadēmija ir noslēgusi sadarbības līgumus ar Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Daugavpils Universitāti, Baltijas Starptautisko akadēmiju.

Nolūkā veicināt studentu un docētāju apmaiņu un nodrošināt augstu kvalitāti juridiskajā izglītībā RTA darbība ir vērsta uz starptautiskās sadarbības attīstību globālā mērogā un vispirms uz integrāciju Eiropas juridiskās sistēmā. Studentu un mācībspēku apmaiņa galvenokārt notiek ES Mūžizglītības programmas ERASMUS ietvaros, kas piedāvā unikālu iespēju pavadīt mācību periodu no 3 mēnešiem līdz mācību gadam partneru augstskolās. Gandrīz katru gadu studējošie izmanto šo iespēju, noteiktu mācību periodu studēt citu valstu augstskolās. Piemēram, 2017./2018.studiju gadā laika posmā no 10.10.2017. līdz 02.02.2018. 2.kursa bakalaura programmas studente Estere Lubgāne studēja Polija, Akademia Sztuki Wojennej. Iespējams, ņemot vērā piesātināto studiju procesu RTA, tas mazina vēlmi studentiem izmantot šo iespēju bakalaura studiju programmas līmenī. Turpretim maģistra studiju programmas līmenī šī doma noteikti ir attīstāma, ņemot vērā maģistra studiju programmas specifiku. Ikgadējā pasākumu klāstā „Juristu dienas” ir iespēja piedalīties ne tikai RTA studentiem un maģistrantiem, bet arī ārzemju studentiem. Konkrēti, 2018./2019.studiju gadā 2019.gada 20.martā notika Oratoru konkurss ar nosaukumu „Tiesiskums ir...”, kurā piedalījās ne tikai RTA studenti, bet arī Pleskavas Valsts universitātes studenti. Tāpat RTA ikgadējā starptautiskajā studentu un docētāju konferencē „Indivīds.Sabiedrība.Valsts” (tradicionāli notiek maijā), piedalās pārstāvji no citām augstākās izglītības iestādēm. 2018./2019.studiju gadā konference notika 18.05.2019., pulcējot 38 referentus no RTA, Latvijas un citu valstu augstākās izglītības iestādēm (RTA maģistranti, kuru piedalīšanās konferencē ar referātu ir obligāta; RTA docētāji ar referātiem – Dr.iur., viesdoc.A.Baikovs; Mg.iur., Mg.sc., lektore I.Krampuža; Dr.iur., asoc.prof.I.Bulgakova; Mg.iur., vieslektors A.Kaļva; kā arī piedalījās Pleskavas Valsts universitātes studenti un docētāji; Utenas koledžas studenti un docētāji). Konferences tradīcijas un ģeogrāfija ar katru gadu arvien paplašinās. Piemēram, gan 2017./2018., gan 2018./2019. studiju gadā tiesību problemātikai tika iedalītas divas sekcijas (publisko un privāto tiesību sekcija).

Ar profesionālā sektora pārstāvjiem Latvijā studiju virzienam „Tiesību zinātne” notiek aktīva sadarbība, piesaistot nozares profesionālus darbam valsts eksāmenu komisijās (katra studiju gada rudens un pavasara semestra noslēgumā), licenzēšanas materiālu vērtēšanā un tikšanās ar licenzēšanas komisiju (2017./2018.studiju gadā, 25.-26.jūnijā).

Kopumā studiju virziena "Tiesību zinātne" ārējie sakari aptver daudzlīmeņu studiju virziena komunikāciju ar sabiedrību. Divi galvenie šīs komunikācijas virzieni ir profesionālais  sektors: darba devēji, profesionālās biedrības, organizācijas u.tml., un akadēmiskais sektors. Būtiskākos studiju virziena partnerus 1. tabulā.

1.tabula. SV "Tiesību zinātne"  galvenie sadarbības sektori. 

Augstākās izglītības sektors Augstākās izglītības sektors
Latvijā Ārzemēs Latvijā Ārzemēs
• Latvijas Universitāte,
• Daugavpils Universitāte,
• Baltijas Starptautiskā akadēmija,
• Rīgas Stradiņa Universitāte,
• RISEBA
• Kauņas koledža (Lietuva, Kauņa),
• Mikolas Romeris Universitāte (Lietuva, Viļņa),
• Pleskavas Valsts universitāte (Pleskava, Krievija),
• Vitautas Magnus Universitāte (Kauņa, Lietuva),
• Utenas koledža (Lietuva, Utena),
• Tieslietu ministrija,
• Iekšlietu ministrija,
• Advokātu biroji,
• Juridiskās palīdzības administrācija,
• Pašvaldības,
• Komercuzņēmumi
• Latvijas prokuratūras un tiesu iestādes
• Citas iestādes un organizācijas
• CILS (The Centre of International Legal Studies, Austrija)
• Frontex (ES ārējo robežu aģentūra)
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu