Autorizēties   |   Reģistrēties

1. Pamatdokumenti

PDF Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas darbības un attīstības stratēģija 2016.-2023.gadam

2. Kvalitātes vadības sistēmas

PDF Studiju kvalitātes novērtēšanas un kontroles sistēma Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā (RTA)

PDF Studiju rezultātos balstīta studiju kvalitātes sistēma RTA

3. Studentu uzņemšanas stratēģija un taktika (kvalitātes un pieejamības aspekti)

PDF Nolikums par imatrikulāciju un eksmatrikulāciju Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

PDF Nolikums par valsts budžeta finansēto studiju vietu sadalījuma kārtību Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

PDF Nolikums par studiju kursu akadēmisko atzīšanu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

PDF Noteikumi par ārzemnieku pieteikšanos, uzņemšanu un studiju pamatprincipiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

PDF Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas uzņemšanas noteikumi 2019. gadā

4. Studentu vērtēšana (kritēriji, metodes, uzraudzība)

PDF Eksāmenu un ieskaišu sesijas norises reglaments Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

PDF Metodiskie ieteikumi studentu patstāvīgā darba organizēšanai Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

PDF Nolikums par kursa eksāmeniem un ieskaitēm

PDF Nolikums par praksēm Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

PDF Nolikums par valsts un gala pārbaudījumiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

PDF Studiju rezultātos balstīta studiju kvalitātes sistēma RTA

PDF Plaģiātisma kontroles un novēršanas noteikumi RTA

5. Studiju procesa organizācija, programmu un piešķiramo grādu apstiprināšana, uzraudzība un regulāra kontrole

PDF Nolikums par Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskajām un profesionālajām studijām un studiju programmām

PDF Nolikums par studiju programmas /moduļa/ specializācijas direktoru Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

PDF Nolikums par praksēm Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

PDF Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) īstenoto studiju programmu novērtēšanas noteikumi

PDF Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studiju virzienu pašnovērtējuma ziņojumu sagatavošanas kārtībā

6. Sadarbība ar darba devējiem un viņu iesaiste mācību procesa vērtēšanā un pilnveidē

PDF Nolikums par praksēm Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

PDF Nolikums par valsts un gala pārbaudījumiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

PDF Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas padomnieku konventa nolikums

 • RTA kopš 26.10.2010. ir Rēzeknes Uzņēmēju biedrības biedrs.
 • 03.02.2011.noslēgts līgums Nr.3-6/11 ar biedrību "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera", kura ietvaros notiek sadarbība arī Latvijas darba devēju konfederāciju.
 • RTA kopš 2010.gada darbojas Rēzeknes pilsētas un novada trīspusējā konsultatīvajā Padomē, kuras uzdevums cita starpā ir skatīt arī izglītības un nodarbinātības jautājumus.
 • RTA darbojas Rēzeknes novada pašvaldības Uzņēmēju konsultatīvajā padomē, kuras mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību reģionā.

7. Akadēmiskā personāla kvalitātes nodrošināšana (vērtēšana, kontrole, atbalsts, nomaiņa)

PDF Nolikums par akadēmiskajiem amatiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

PDF Nolikums par RTA docētāju

PDF Nolikums par RTA docētāju stimulēšanu

PDF Mācību metodisko izstrādņu un zinātnisko pētījumu plānošanas, uzskaites, kontroles un apmaksas noteikumi

PDF Akadēmiskā personāla attīstības vadlīnijas 2016. - 2020.gadam

PDF Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla studiju darba apjoma plānošanas un uzskaites kārtība 2019./2020.studiju gadā

PDF Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla darba kvalitātes vērtēšanas kārtība

8. Sadarbība ar vidusskolām (ārpusklases darbs, skolotāju profesionālā pilnveide, ietekme uz mācību procesu

 • 15.10.2010. Līgums Nr.3-6/2 ar Rēzeknes 1. vidusskolu par sadarbību par augstākās profesionālās kvalifikācijas pedagogu sagatavošanu:
  • Virkne līgumu ar vidusskolām par sadarbību profesionālo prakšu organizēšanu.
 • RTA Mūžizglītības centrā tiek īstenotas skolotāju profesionālās pilnveides programmas;
 • Līdzdalība skolēnu olimpiāžu organizēšanā:
  • Latvijas informātikas olimpiāde;
  • Latgaliešu valodas un kultūrvēstures olimpiāde "Vuolyudzāni" u.c.
 • 29.01.2013. līgums Nr.3-7/17 ar Lūdzas pilsētas ģimnāziju par sadarbību vidējās, augstākās un neformālās izglītības, kā arī izglītojamo karjeras vadības jomā.

9. Sabiedrības informēšana par piedāvātajām studiju programmām un piešķiramajiem grādiem

 • Uzņemšanas noteikumi un informācija par studiju programmām RTA mājas lapā (www.rta.lv), citos elektroniskajos resursos (piem.,www.niid.lv,www.latvija.lv/studijas) u.c.
 • Informācija par studiju programmām RTA informatīvajos bukletos.
 • Ikgadējā informācijas diena RTA.
 • Regulāri pasākumi vidusskolās mācību gada garumā (Sabiedrisko attiecību nodaļa).
 • Līdzdalība lielākajās izglītības izstādēs.
 • Informatīvie pasākumi un prezentācijas pašvaldībām
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv