Grāds: Profesionālais maģistra grāds datorzinātnēs

Kvalifikācija: Sistēmanalītiķa kvalifikācija

Studiju ilgums un maksa:

  • klātienes studijas: 1,5 gadi (3 sem) vai 2 gadi (4 sem.) (budžeta finansējums – 7 budžeta vietas vai maksas studijas 1820 EUR / gadā)

Studiju valoda: latviešu, angļu

Kredītpunktu skaits: 60 KP (90 ECTS) vai 80 KP (120 ECTS)

#
Programmas direktors(e)

Profesors, Dr.sc.ing.
Pēteris Grabusts

Peteris.Grabusts@rta.lv

Nepieciešams satura teksts

Absolventu iespējas

  • Studēt doktorantūrā.
  • Strādāt informācijas tehnoloģijas un ar to saistītajās sfērā, mācību iestādēs.
#

Uzņemšanas prasības

  • Studēt doktorantūrā.
  • Strādāt informācijas tehnoloģijas un ar to saistītajās sfērā, mācību iestādēs.

studiju apjoms 60 KP (studiju ilgums 1,5 gadi)- Profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds vai profesionālā augstākā izglītība (studiju ilgums ir vismaz 4 gadi (160 KP), tai skaitā izieta prakse vismaz 20 KP apjomā) datorzinātnēs vai informācijas tehnoloģijā, vai tai pielīdzināma iepriekšējā augstākā izglītība, kurā ietverti vismaz 60 KP saturiski atbilstošu studiju kursu no profesionālā bakalaura studiju programmas „Programmēšanas inženieris” atbilstošas iepriekšējās augstākās izglītības programmas obligātās un obligātās izvēles daļas.

studiju apjoms 80 KP (studiju ilgums 2 gadi)- profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds (studiju ilgums ir 3 gadi (120 KP)) vai profesionālā augstākā izglītība (studiju ilgums ir vismaz 4 gadi (160 KP), bet nav izieta prakse vismaz 20 KP apjomā datorzinātnēs vai informācijas tehnoloģijā, vai tai radniecīgā inženierzinātņu nozarē) datorzinātnēs vai informācijas tehnoloģijā, vai tai pielīdzināma iepriekšējā augstākā izglītība, kurā ietverti vismaz 60 KP saturiski atbilstošu studiju kursu no profesionālā bakalaura studiju programmas „Programmēšanas inženieris” atbilstošas iepriekšējas augstākās izglītības programmas obligātās un obligātās izvēles daļas.

Uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā vidējo vērtējumu diploma pielikumā

Papildus punkti:

  • Par publikācijām ar datorzinātni vai IT saistītu tematiku no 01.09.201 8. (jāiesniedz publikāciju kopijas) – 0.5 punkti (par katru).
  • Par programmēšanas inženiera 5.līmeņa profesionālo kvalifikāciju (jāiesniedz kvalifikāciju pastiprinošā dokumenta kopija un jāuzrāda dokumenta oriģināls) – 1.5 punkti.

Informācija par uzņemšanas procesu un noteikumiem atrodama sadaļā “Uzņemšana”.