Programmā iesaistīto docētāju zinātniskās publikācijas

Docētāja vārds, uzvārds

Zinātniskās publikācijas (2013.- 2014.)

Asoc.prof., Dr. sc.ing. P.Grabusts

Grabusts, P. (2013) Association rules’ parameters impact study in statistical datexample. The 2nd Virtual International Conference on Advanced   Research in Scientific Slovakia, Areas, 471–476. ARSA, SCOPUS.

Prof., Dr.paed. V.Ļubkina

Kolendovica, I., Lubkina, V. (2013) Formation of Self–Dependence in an Educative Process at Elementary Boarding School in Latvia. Journal of Teacing and Education.

UniversityPublikatons.net USA), 177–187. ISSN 2165–6266: 2(1).

Ušča, S., Ļubkina, V., Kaupužs, A. (2013) Latgales senioru apmierinātība ar dzīvi kā viens no dzīves kvalitātes rādītājiem. Sabiedrība, integrācija, Izglītība.

Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. II daļa. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 69–78. ISSN 1691–5887. (Iesniegts Thomson Reuters Conference

Proceedings Citation Index,Web of Science)

Usca, S., Lubkina, V., Kaupuzs, A., Rizakova, L. (2013) Results of Implementation of Social Rehabilitation Technologies for People with Lower Extremity

diseases/injuries. Social Welfare. Interdisciplinary Approach. Vol. 3 (2), 125–135. ISSN 2029–7424. EBSCO, SocINDEX, Index Copernicus, Scholar Google.

LubkinaV., G.Marzano Threats of cyberspace - new qualifications of a social worker – Report 2: Cyberspace risks: a parent's guide, 2013, http://cyberprzestrzen.wsptwp.eu/en/documents/Report-2-Cyberspace-risks-a-parent-s-guide;56.html

Truskovska Z., LubkinaV., Supervision: Opportunities for Implementation Measures of Occupation
Health in the Case of Professional Burnout among Social Educators.

Journal of International Scientific
Publications: Ecology & Safety, Volume 7, Part 3, pp.67-79 Pieejams http://www.scientific-publications.net/download/ecology-and-safety-2013-3.pdf

Doc., Dr.paed., Mg.soc.d. Ž.Truskovska

 

Promocijas darbs aizstāvēts: 2013. gada 19. decembrī.

Promocijas darba nosaukums:

„Sociālā pedagoga profesionālās kompetences veidošanās supervīzijā”.

Truskovska, Ženija Sociālā pedagoga profesionālās kompetences veidošanās supervīzijā konceptuālais modelis 
Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli : Rēzekne, 2014. gada 23.-24. maijs = Society, Integration, Education : Proceedings of the International Scientifical Conference : Rezekne, May 23th-24th, 2014 1691-5887 1.daļa (2014), 295.-307.lpp. : att.

Truskovska, Ženija Sociālā pedagoga profesionālās kompetences veidošanās supervīzijā
Rēzeknes Augstskola, 2013. 55 lpp.

Doc., Dr.psych E.Kalvāns

 

Promocijas darbs aizstāvēts: 2013. gada 25. oktobrī.

Promocijas darba nosaukums:

„Latgales iedzīvotāju laimes izjūtas struktūra un psiholoģiskās labklājības saturs”.

Kalvāns, Ē. (2013) Latgales iedzīvotāju psiholoģiskās labklājības saturs. Proceedings of the International Scientifical Conference „Society, Integration, Education”.

Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 296–309. ISSN 1691–5887. (Iesniegts Thomson Reuters Web of Science Conference Proceedings Citation Index

http://www.webofknowledge.com.)

Laimes un psiholoģiskās labklājības problemātika sociālajā psiholoģijā. Monogrāfija. RA izdevniecība, 2013.

Kalvāns, Ē., Ignatjeva S. (2013) Latgale inhabitants’ satisfaction with the quality of social environment micro – and macro – factor “Family”, “Job” and “State” and its

impact on their feeling of happiness. Zinātniskais žurnāls „Reģionālais ziņojums”. Daugavpils, DU.

Lekt., Mg..oec. A.Puzule

Puzule, A. (2013) Assesment of Labour Income Taxation in Latvia. Proceedings of the 12th International Scientific Conference. Management Horizons in

Changing Economic Environment. Kaunas: Vytautas Magnus University, 759–774. ISSN 2029–8072, EBSCO, Business Source Complete

Dr. Paed., doc. A.Kaupužs

Kaupužs, A. (2013) Senioru fiziskās aktivitātes pašefektivitātes novērtēšanas skala.

Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. II daļa. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 580–592. ISSN 1691–5887.

(Iesniegts izvērtēšanai Thomson Reuters Web of Science (WoS) Conference Proceedings Citation Index)

Mg. Psych., lektore Rita Orska

Rita Orska, Aija Vonoga Projekts ERASMUS+KA2 NR2017- 1LT01-KA201-035234 „Mediācijas sistēmas attīstība izglītības sektorā”// RTA  REGI zinātniskais žurnāls Izglītības reforma: izglītības satura pētījumi un ieviešanas problēmas. 2019, (1) ISNN 2661-5258

Rita Orska „Supportmeasuresforadolescents' schoolanxietymitigation” // Šauļu Universitātes zinātniskais  žurnāls   „SocialWelfare”, Lietuva, Šauļi 2018.

Autorukolektīvs: DaivaAlifanoviene(Lithuania), OdetaSapelyte(Lithuania), Kristina Rudytė(Lithuania), Rita Orska(Latvia)  The analysis of contexts of stress experienced by social welfare professionals: experience of Lithuania, Latvia and Great Britain.// Starptautiskāszinātniskāskonferences  “Sabiedrība. Integrācija. Izglītība” ( RēzeknesTehnoloģijuakadēmija) materiāli. – Rēzekne 2018

Rita Orska, Tamara Pigozne,  SvetlanaUscaAdolescents’ Self-Report on the Use and Helpfulness of Stress Coping Strategies.// Zinātniskaisžurnāls „Social Welfare” iekļauts EBSCO's Academic Search Complete, Lietuva, Šauļi 2018.

Autoru kolektīvs: Rita Orska, Daiva Alifanoviene, OdetaŠapelyteLithuanianandLatviansocialeducatorsoccupational stress andtheanalysisofitscopingpossibilities: socialeducatorsexperiences// Starptautiskās zinātniskās konferences  “Sabiedrība. Integrācija. Izglītība” ( Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija) materiāli. – Rēzekne 2017.

Autoru kolektīvs: Daiva Alifanoviene, OdetaŠapelyte, Rita OrskaManifestationof Stress andCopingConcerningProfesionalExperience.// Starptautiskās zinātniskās konferences  “Sabiedrība. Integrācija. Izglītība” ( Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija) materiāli. – Rēzekne 2016.

Development of communication possibilities between participants of thetemporary child guardianship situation: the relation of variables. // Starptautiskāszinātniskāskonferences  “Sabiedrība. Integrācija. Izglītība” ( RēzeknesTehnoloģijuakadēmija) materiāli. – Rēzekne 2016

Rita Orska, Ženija TruskovskaMediācija skolā: ieskats pedagogu praktiski izglītojoša semināra metodiskajā risinājumā. .// RA PSPI 2016.gada zinātnisko rakstu krājums. ISSN 1691-5895

R.Orska Frustrācija geštaltterapijā. // Geštalta vēstnesis 2016.nr.9 ISNB 978-9984-39-955-3

Ž.Truskovska, R.Orska, S.UščaMediācija – mūsdienīgs un produktīvs problēmsituāciju un konfliktu skolā risināšanas ceļš.// RA PSPI 2015.gada zinātnisko rakstu krājums. ISSN 1691-5895

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu