Sociālā darba tehnologijas (SDT) biežāk skaidro kā secīgu, mērķtiecīgu subjekts – subjekts attiecību un darbību procesu, kura rezultātā notiek cilvēka spēju objektivizācija un tiek radīti apstākļi aktīvai sociālai funkcionēšanai.

Sociālā darba tehnologijas (SDT) ir vispārīgs kompozicionāls jēdziens.

Pirmkārt, SDT ir sociālā darba teorijas praktiskā daļa, kura pēta un izstrādā metodoloģiskos pamatus mijiedarbībai ar cilvēku problēmsituācijā, lai atklātu viņa spējas un gatavību aktīvai sociālai funkcionēšanai, kā arī izstrādātu un realizētu cilvēka sociālās atveseļošanās programmas.

Otrkārt, SDT var izprast, kā noteiktu darbību algoritmu visu personīgo, instrumentālo, metodoloģisko un metodisko līdzekļu izmantošanā darbā ar cilvēku problēmsituācijā.

Treškārt, SDT – tā ir subjekts – objekts – subjekts mijiedarbības ar cilvēku problēmsituācijā konkrētajā laikā un konkrētajā sociālajā vidē procesa vadīšana.

Ceturtkārt, SDT ļoti vispārīgā veidā var skaidrot kā izpratni par cilvēku viņa produktīvajā stāvoklī.

SDT ir integratīvais tehnoloģiju tips, kurā organiski savienoti racionālā un emocionālā, garīgā un materiālā, reālā un iespējamā, praktiskā un radošā komponenti. Tā ir resursiem bagāta tehnologija. Ar tās palīdzību var aktivizēt mijiedarbības objektu un subjektu, intensificējot viņu radošo potenciālu. SDT realizācijas gaitā cilvēkam problēmsituācijā veidojas jauna doma un darbība.

SDT rezultātiem ir iespējamības raksturs.Gala rezultāta negarantētība ir saistīta ar objekta pretrunīgumu un unikalitāti. Objekta – subjekta sociālo mijiedarbību ietekmē plašs iekšējo un ārējo nosacījumu plašais spektrs un šo nosacījumu noteikšana bieži ir apgrūtināta vai arī nav iespējama.

SDT rezultavitāte ir saistīta arī ar to, cik labi sociālā darba speciālisti ir apguvuši zināšanas par cilvēku kā sociālu būtni un prot šīs zināšanas pielietot praktiski. Šīs zināšanas ir orientētas uz cilvēka pašnoteikšanos, pašrealizāciju, radošo potenciālu.

Studiju procesā studējošie sadarbībā ar docētājiem:

  • apgūst sociālajā darbā plašāk lietotās tehnologijas ( Darbnīcas kā profesionālās attīstības tehnoloģijas, kur apgūst metodoloģiskos pamatus mijiedarbībai ar cilvēku problēmsituācijā; Profesionālās pilnveides tehnoloģijas ietver prakšu un supervīziju realizāciju)
  • veic citās valstīs vai citās darbības jomās lietoto tehnoloģiju pārnesi ( prakšu un supervīziju organizēšana citās valstīs Lietuvā, sadarbības līgumi ar Šauļu Universitāti, Utenas lietišķo zinātņu universitāti, Klaipēdas pilsētas sociālā atbalsta dienests)
  • izstrādā un aprobē jaunas inovatīvas tehnologijas sociālā darba efektivitātes veicināšanai
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu