Studiju programma: Speciālā izglītība

Programmas veids: Profesionālās bakalaura studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”
Programmas direktors:
Asociētā profesore, Dr.paed., Mg. paed.,
Mārīte Rozenfelde

Marite.Rozenfelde@rta.lv
26480404
Programmas kods: 42141
Akreditācija: 07.08.2020 - 31.12.2024
Licence: 07.08.2020 -
Kvalifikācija: profesionālais bakalaura grāds pedagogu izglītībā un skolotāja profesionālā kvalifikācija
Prasības: vispārējā vidējā vai profesionālā vidējā izglītība
Kredītpunkti: 160
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 4 gadi
Studiju gada maksa EUR (pilns laiks): 1670
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks): 4,5 gadi
Studiju gada maksa EUR (nepilns laiks): 1490

Programmas saturs

Vispārizglītojošie kursi:

sniedz vispārīgas zināšanas, ļauj apgūt profesijai galveno zinātņu nozaru pamatus, sagatavo profesionālo zināšanu un prasmju apgūšanai. Nozīmīgākie studiju kursi: Psiholoģija skolotājiem, Pedagoģiskā procesa tiesiskie aspekti, Ievads izglītībā ilgtspējīgai attīstībai, Izglītības vadība, Pētniecība izglītībā, u.c.

Teorētiskie pamatkursi:

sniedz teorētiskas zināšanas darbībai profesijā.

Nozīmīgākie studiju kursi:

Mācīšana un mācīšanās, Klases darba vadīšana, Informācijas  tehnoloģija izglītībā, Iekļaujošā un speciālā izglītība, Attīstības traucējumu diagnostika, agrīnā intervence,  Sociālie, emocionālie un mācīšanās traucējumi, Bērnu attīstības bioloģiskie resursi, u.c.

Profesionālās specializācijas kursi:

sniedz iespēju apgūt profesionālās zināšanas un prasmes, ļauj sagatavoties profesionālās kvalifikācijas ieguvei.

Nozīmīgākie studiju kursi:

Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas  pamati, Braila raksta pamati, Mācību tehnoloģijas iekļaujošā izglītībā (7 mācību jomas pēc kompetenču pieejas mācību saturā),  Kursu bloks “Dzirdes traucējumi,” kursu bloks “Redzes traucējumi, kursu bloks “GAT,” u.c.

Brīvās izvēles kursi

Brīvās izvēles kursus students atbilstoši savām interesēm brīvi izvēlas no RTA kopējā brīvo izvēles kursu piedāvājuma studiju programmā noteiktajos apjomos, piemēram, Montesori pedagoģija, Dabas vides estētika, Pedagoga profesionālā un personiskā efektivitāte, u.c.

Absolventu iespējas

 1. Diploms dod tiesības strādāt ar personām, kurām ir attīstības traucējumi  izglītības iestādēs, sociālās aprūpes iestādēs vai sertificētā privātpraksē. Profesionālā specializācija -  speciālās izglītības skolotājs un papildspecializācija (viena izvēle no piedāvātajām):
 • darbam ar izglītojamiem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi;
 • darbam ar izglītojamiem, kuriem ir redzes traucējumi;
 • darbam ar izglītojamiem, kuriem ir dzirdes traucējumi;
 • darbam ar izglītojamiem, kuriem ir  mācīšanās traucējumi (jaukti attīstības traucējumi);
 • darbam ar izglītojamiem, kuriem ir valodas un runas traucējumi;
 • darbam zīmju valodā.
 1. studēt akadēmiskajā/profesionālajā pedagoģijas maģistrantūrā.

Iepriekšējā izglītība un uzņemšanas prasības

1) Vidējās izglītības dokumentā gada vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos ir ne zemāka par 7 ballēm, ja zemākais vidējās atzīmes slieksnis ir 6 balles ir iespējams kārtot papildus pārbaudījumu - pārrunas (sastāda 25% no kopīgā konkursa vērtējuma).

2) Iestājpārbaudījums - izglītības gadījumu analīze (sastāda 50% no kopīgā konkursa vērtējuma). Reflektants rakstiski (200-300 vārdu) un mutiski pauž un pamato savu viedokli par izglītības gadījumu. Kritēriju reflektanta spējas diskutēt par aktualitātēm izglītībā un sabiedrības norisēs, kritiskās domāšanas novērtēšana:

- spēja orientēties un reflektēt par aktualitātēm profesionālās darbības jomā un ar to saistītajām norisēm sabiedrībā;

-profesionālā motivācija;

- latviešu valodas lietojuma kompetence;

- saskarsmes prasmes un runas kvalitāte.

3) Obligātie centralizētie eksāmeni vai gada atzīme atestātā, ja CE nav kārtoti - latviešu valodā/latviešu valodā un literatūrā, matemātikā, svešvalodā (angļu/vācu/franču/krievu) (sastāda 25% no kopīgā konkursa vērtējuma).

 

Papildus punkti

 1. Valsts līmeņa olimpiāžu latviešu valodā un literatūrā,  svešvalodā  godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji (2019.-2021.gads) – 1 punkts par katru.
 2. Valsts zinātniski pētniecisko darbu latviešu valodā un literatūrā,  svešvalodā un sociālajās zinātnes (izglītības zinātnes) konkursa godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji (2019.-2021.gads) – 1 punkts par katru.
 3. Dalība brīvprātīgo darbā 1 punkts.
 4. Iepriekšēja pieredze pedagoģiskajā darbā (darbs bērnu un jauniešu nometnēs, svētdienas skolā, auklītes darbs u.c.) 1 punkts.
 5. Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas absolventam 1,5 punkti.
 6. Junior Achievement Latvia sertifikāta ieguvējam 1 punkts.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.