Studiju programma: Sākumizglītības skolotājs

Programmas veids: Profesionālās bakalaura studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”
Programmas direktors:
Profesors, Dr.paed.,
Jānis Dzerviniks

Janis.Dzerviniks@rta.lv
29977436
Programmas kods: 42141
Akreditācija: 07.08.2020 - 31.12.2024
Licence: 07.08.2020 -
Kvalifikācija: profesionālais bakalaura grāds pedagogu izglītībā un skolotāja profesionālā kvalifikācija
Prasības: vispārējā vidējā vai profesionālā vidējā izglītība
Kredītpunkti: 160
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 4 gadi
Studiju gada maksa EUR (pilns laiks): 1670
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks): 4,5 gadi
Studiju gada maksa EUR (nepilns laiks): 1490

Programmas saturs

Vispārizglītojošie studiju kursi satur humanitāro un sociālo zinātņu kursus:

Skolotāja profesionālās darbības pamati, Pedagoģiskā procesa tiesiskie aspekti,  Izglītības vadība, Valsts, civilā un vides aizsardzība, Psiholoģija skolotājiem; Pētniecība izglītībā, Ievads izglītībā ilgtspējīgai attīstībai.

Nozares teorētiskie pamatkursi sniedz teorētiskas zināšanas darbībai profesijā:

 • Profesionālās darbības jomas teorētiskie kursi:

Iekļaujošā un speciālā izglītība, Sociāli emocionālā mācīšanās, Mācīšana un mācīšanās, Izglītības procesa organizācija sākumskolā, Informācijas tehnoloģija izglītībā.

 • Jomu mācību satura kursi:

Elementārās matemātikas metodes, Matemātiskās loģikas un kopu teorijas elementi, Sociolingvistika, Bērnu un jauniešu literatūra, Leksikoloģija un frazeoloģija skolotājiem (angļu valoda), Angļu valodas fonētika un fonoloģija skolotājiem, Vispārīgā bioloģija. Ievads ekoloģijā.

Profesionālās specializācijas kursi sniedz iespēju apgūt profesionālās zināšanas un prasmes, ļauj sagatavoties profesionālās kvalifikācijas ieguvei:

 • Sākumizglītības skolotāja 1.-3.klase specializācijas kursi:

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma: Vizuālā māksla, Mūzika, Kustību māksla;  Valodu mācību joma: Angļu valoda, tās metodika I; Dabaszinātņu joma: Dabaszinības I; Sociālā un pilsoniskā joma: Sociālās zinības I; Veselības un fiziskās aktivitātes joma I; Valodu mācību joma: Latviešu valoda, tās metodika I, Matemātikas joma: Matemātika, tās metodika I; Tehnoloģiju joma: Dizains un tehnoloģijas I;

 • Sākumizglītības skolotāja 4.-6.klase specializācijas kursi:

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma: Literatūra, tās metodika; Valodu mācību joma: Latviešu valoda, tās metodika II, Matemātikas joma: Matemātika, tās metodika II; Tehnoloģiju joma: Dizains un tehnoloģijas I, Datorika; Sociālā un pilsoniskā joma: Sociālās zinības II, Vēsture; Valodu mācību joma: Angļu valoda, tās metodika II; Dabaszinātņu joma: Dabaszinības II; Veselības un fiziskās aktivitātes joma II;

Izvēles modulis:                                                          

 • Profesionālā lietpratība pirmsskolas metodiskajā darbā;
 • Dažādības kompetence iekļaujošā izglītībā;
 • Izvēlētās mācību satura jomas padziļināta apguve.

Izvēles kursus students atbilstoši savām interesēm brīvi izvēlas no RTA kopējā izvēles kursu piedāvājuma studiju programmā noteiktajā apjomā.

Absolventu iespējas

 • tiesības strādāt par sākumizglības skolotāju 1.-6.klasēs un pirmsskolas skolotāju;
 • turpināt izglītību akadēmiskā maģistra studiju programmā „Izglītības zinātnes”

Iepriekšējā izglītība un uzņemšanas prasības

Vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos ir ne zemāka par 7 ballēm (ja vidējā atzīme ir zemāka par 7 ballēm, ir iespēja kārtot pārbaudījumu - pārrunas. Zemākais vidējās atzīmes slieksnis - 6 balles).

Uzņemšanai studiju programmā nepieciešamā vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos tiek aprēķināta no šādiem vidējās izglītības mācību priekšmetiem:

 - izglītības programmās ar latviešu mācībvalodu: latviešu valoda, latviešu literatūra, angļu valoda, krievu valoda, vācu valoda, franču valoda, matemātika (algebra, ģeometrija), informātika, sports, dabaszinības, fizika, ķīmija, bioloģija, Latvijas un pasaules vēsture, mūzika un vizuālā māksla, ja tādi ir norādīti vidējās izglītības dokumentā;

 - mazākumtautību izglītības programmās: latviešu valoda un literatūra, mazākumtautību valoda, mazākumtautību literatūra, mazākumtautību valoda un literatūra, angļu valoda, vācu valoda, franču valoda, krievu valoda, matemātika (algebra, ģeometrija), informātika, sports, dabaszinības, fizika, ķīmija, bioloģija, Latvijas un pasaules vēsture, mūzika un vizuālā māksla, ja tādi ir norādīti vidējās izglītības dokumentā.

Kopējais vērtējums veidojas no:

 • vidējās atzīmes obligātajos mācību priekšmetos, ko apliecina vidējās izglītības dokuments – kritērija īpatsvars 25%;
 • vērtējumiem centralizētajos eksāmenos latviešu valodā, matemātikā, svešvalodā (vai STIP svešvalodā) – kritērija īpatsvars 25% (Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām: a) gala atzīme latviešu valodā un literatūrā, b) gala atzīme matemātikā, c) gala atzīme svešvalodā/ vai STIP svešvalodā);
 • iestājpārbaudījuma: mutiska un rakstveida – kritērija īpatsvars 50%.

Papildus punkti

1 punkts - rekomendācijas un/vai apliecinājumi (ja ir) par iepriekšējo pieredzi pedagoģiskajā darbā (piemēram, darbs bērnu un jauniešu nometnēs, svētdienas skolā; auklītes darbs u.c.) un brīvprātīgo darbu (piemēram, dalība jauniešu NVO, interešu izglītībā, dažādu nometņu, kursu, semināru organizēšanā un/vai īstenošanā u.c.).

1 punkts - apliecinājumi par dalību Latvijas valsts vai reģiona skolēnu zinātniskajās konferencēs un olimpiādēs.

1 punkts – Junior Achievement Latvia sertifikāts.

1.5 punkti – absolvēta Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola.

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.