Studiju programma: Izglītības zinātnes (mag.)

Programmas veids: Akadēmiskās maģistra studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”
Programmas direktors:
Profesors, Dr.paed.,
Jānis Dzerviniks

Janis.Dzerviniks@rta.lv
29977436
Programmas kods: 45142
Akreditācija: 27.08.2020 - 31.12.2024
Licence: 07.08.2020 -
Kvalifikācija: izglītības zinātņu maģistra grāds
Prasības: Studijām moduļos “Dažādība un iekļaušanās izglītībā” un “Mācīšanās un mācīšana lietpratībai” - apgūta vismaz 160 kredītpunktu profesionālā studiju programma pedagoģijā; Studijām modulī ““Izglītības vadība” – apgūta vismaz 160 kredītpunktu akadēmiskā vai profesionālā studiju programma ar vai bez pedagoģiskās izglītības; Studijām modulī “Pedagoģija” – apgūta vismaz 120 kredītpunktu akadēmiskā vai profesionālā studiju programma ar vai bez pedagoģiskās izglītības.
Kredītpunkti: 50 vai 80
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 1 gads un 3 mēneši (50KP) vai 2 gadi (80KP)
Studiju gada maksa EUR (pilns laiks): 1690
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks):
Studiju gada maksa EUR (nepilns laiks):

Programmas saturs

A daļa:

Izglītības vesture un filozofija 21.gs. perspektīvā, Pētniecība I, Izglītības kvalitāte, Akadēmiskā prakse izglītības zinātnēs I, Maģistra darba izstrāde.

B daļa:

Izglītības vadība

Vadība un līderība izglītībā, Izglītības darba organizēšana un cilvēkresursi izglītībā.

Mācīšanās un mācīšana lietpratībai

Mācīšana un mācīšanās digitālajā laikmetā, Skolotāja profesionālā identitāte un pedagoģiskā meistarība, Izglītība ilgtspējīgai attīstībai.

Dažādība un iekļaušanās izglītībā

Iekļaujošās un speciālās pedagoģijas risinājumi dažādībai, Inovatīvā pedagoģija dažādībā un digitālā iekļaušanās, Dažādības līderība.

Pedagoģija:

Mācīšana un mācīšanās transformatīvā pedagoģiskā telpā, Mācīšanas un mācīšanās tehnoloģijas, Komunikācija un pedagoģiskā sadarbība, Mūsdienu pedagoģija un tās nozaru sistēmas, Lietpratība pirmsskolas un skolas pedagoģiskajā procesā, Lietpratība pieaugušo un augstskolas pedagoģijā, Pedagoģiskā vadība sociālās transformācijas procesos, Akadēmiskā prakse izglītības zinātnēs II.

C daļa: kursi pēc studējošo ierobežotas izvēles:

Mentordarbība izglītībā, Vadības psiholoģija, Izglītības socioloģija, Vardarbība skolā, Starpkultūru dialogs izglītībā, Vērtības un cilvēka paštēls kultūras kontekstā, Sistēmpieeja izglītības vadībā, Metodisko materiālu izstrāde u.c.

Absolventu iespējas

  • strādāt izglītības jomā, izpildīt pedagoga, docētāja funkcijas;
  • turpināt izglītību doktora studiju programmā “Izglītības zinātnes”.

Iepriekšējā izglītība un uzņemšanas prasības

1) Studiju moduļos “Dažādība un iekļaušanās izglītībā” un “Mācīšanās un mācīšana lietpratībai” (50 KP, studiju ilgums pilnā laikā– 1 gads 3 mēneši, studiju ilgums nepilna laika neklātienē – 1 gads un 8 mēneši), uzņem reflektantus, kam ir pedagoģiskā izglītība - bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar apgūtu programmu vismaz 160 KP apjomā;

2) Studiju modulī “Izglītības vadība” (50 KP, studiju ilgums pilnā laikā – 1 gads 3 mēneši, studiju ilgums nepilna laika neklātienē – 1 gads un 8 mēneši)  uzņem reflektantus, kam ir bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar apgūtu programmu vismaz 160 KP apjomā;

3) Modulī “Pedagoģija” (80 KP, pilna laika klātienes studiju ilgums: 2 gadi, nepilna laika neklātienes studiju ilgums: 2 gadi un 5 mēneši), uzņem reflektantus ar un bez pedagoģiskās augstākās izglītības, kam ir bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar apgūtu programmu vismaz 120 KP apjomā.

Iestājpārbaudījums sastāv no divām daļām:

  1. Rakstiskā daļa. Eseja (300-500 vārdi) - aktualitātes un problemātika izglītībā izvēlētajā specializācijā;
  2. Mutiskā daļa. Pārrunas, kuru laikā tiek pārbaudīta reflektanta komunikācijas, līderības un svešvalodu prasme.

Papildus punkti

Absolvētas RTA pamatstudiju programmas un bakalaura darba vai diplomdarba vērtējums nav zemāks par 9 (teicami) un vidējā svērtā atzīme iepriekšējās studijās nav zemāka par 9 (teicami) – 1 punkts.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.