Studiju programma: Biznesa vadība

Programmas veids: Akadēmiskās bakalaura studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”
Programmas direktors:
Profesore, Dr.oec.,
Iluta Arbidāne

Iluta.Arbidane@rta.lv
28319180
Programmas kods: 43345
Akreditācija: 01.07.2013 - 31.12.2021
Licence: 25.03.2020 - 31.12.2021
Kvalifikācija: Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībā un adminsitrēšanā
Prasības: Sekmīgi apgūta programma, aizstāvēts bakalaura darbs
Kredītpunkti: 120
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 3 gadi
Studiju gada maksa EUR (pilns laiks): 1630
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks): 3 gadi 6 mēneši
Studiju gada maksa EUR (nepilns laiks): 1210

Studiju programmas mērķis

Sagatavot studentus darbam uzņēmējdarbības vadības nozarē valsts un privātajā sektorā, kā arī ievirzīt studentus zinātniskās pētniecības darbā, tādējādi nodrošinot absolventu konkurētspēju Latvijas un starptautiskā darba tirgū.

Studiju programmas rezultāti

Zināšanas

 • spēj parādīt vadības zinātnes raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni, no kurām daļa zināšanu atbilst ekonomikas un uzņēmējdarbības nozares augstāko sasniegumu līmenim.
 • spēj parādīt vadības zinātnes svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.

Prasmes

 • spēj izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, veikt profesionālu, inovatīvu vai pētniecisku darbību.
 • spēj formulēt un analītiski aprakstīt ekonomikas un uzņēmējdarbības nozares informāciju, problēmas un risinājumus, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem.
 • spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu un padoto tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi.
 • spēj parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu.
 • spēj pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos.

Kompetences

 • spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot.
 • spēj pieņemt lēmumus un risināt problēmas biznesa vadības jomā.
 • spēj parādīt, ka izprot biznesa ētiku.
 • spēj izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību.
 • spēj piedalīties uzņēmējdarbības profesionālās jomas attīstībā.

Programmas saturs

Obligātā daļa: Vadības principi, Stratēģiskā vadība, Kvalitātes vadība, Lietvedība, Cilvēkresursu vadība, Organizāciju uzvedība un līderība, Uzņēmējdarbība, Inovāciju vadība, Biznesa modeļu plānošana un attīstība , Mārketinga vadība, Mārketinga pētījumu metodes, Mārketinga komunikācijas, Grāmatvedība, Uzņēmuma finanses, Vadības grāmatvedība, Investīcijas, Nodokļu politika, Mikroekonomika, Makroekonomika, Starptautiskā ekonomika, Biznesa likumdošana, Vide un civilā drošība, Cilvēkzinātne/Socioloģija/Psiholoģija, Starpkultūru komunikācija un biznesa ētika, Studiju darbs, Bakalaura darbs.

Izvēles kursi: Inovāciju un tehnoloģiju vadība, Viesmīlības vadība, Radošās industrijas.

Absolventu iespējas

 • studēt maģistra studiju programmās
 • veidot un vadīt savus uzņēmumu
 • strādāt vadošos amatos valsts, pašvaldības un privātajā sektorā
 • piedalīties Eiropas Savienības un valsts finansētu projektu izstrādēs, projektu komandās un to vadīšanā.

Iepriekšējā izglītība un uzņemšanas prasības

Vispārēja vidējā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība.

Trīs centralizētie eksāmeni vai gala atzīme dokumentā par vidējo izglītību, ja CE nav kārtoti vai izglītība iegūta līdz 2004.gadam:

 • matemātika;
 • svešvaloda (viena pēc reflektanta izvēles - angļu, vācu, franču vai krievu valoda);
 • latviešu valoda un literatūra.

Papildus punkti:

 1.  Latvijas valsts olimpiāžu 1.-3.vietas ieguvējiem (2019.-2021.gads) 1 punkts par katru (matemātikā, krievu valodā, vācu valodā, franču valodā).
 2. Apliecība par Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas (LUMA) projekta „Esi līderis” interešu izglītības programmas sekmīgu apgūšanu – 1 punkts.
 3. Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas absolvents – 1,5 punkti.
 4. Junior Achievement Latvia sertifikāta ieguvējam 1 punkts.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.