Studiju programma: Vadības zinātne (mag.)

Programmas veids: Akadēmiskās maģistra studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”
Programmas direktors:
Profesore, Dr.oec.,
Iluta Arbidāne

Iluta.Arbidane@rta.lv
28319180
Programmas kods: 45345
Akreditācija: 01.07.2013 - 30.06.2021
Licence: 16.01.2004 - 30.06.2021
Kvalifikācija: sociālo zinātņu maģistra grāds vadības zinātnē
Prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, viena publiska uzstāšanās par maģistra darba tēmu, aizstāvēts maģistra darbs
Kredītpunkti: 40
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 2 gadi
Studiju gada maksa EUR (pilns laiks): 1690
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks):
Studiju gada maksa EUR (nepilns laiks):

Studiju programmas mērķis

Nodrošināt studentiem zināšanu, prasmju un kompetences kopumu vadības zinātnē, sagatavot speciālistus vadībā, kuru zināšanas un prasmes ļauj vadīt uzņēmumus vai organizācijas, dot ievirzi studijām doktorantūrā.

Studiju programmas rezultāti

Zināšanas

 • zina vadības teorijas, pieejas un principus uzņēmuma un organizāciju vadībai.
 • demonstrē padziļinātas zināšanas pētniecībā, zina pētniecības metodes vadības zinātnē.
 • zina vadības zinātnes jaunākās tendences. 

Prasmes

 • prot analizēt un interpretēt vadības procesus, teorijas, politikas, izmantojot pētnieciskos resursus, metodes, tehnoloģijas un citu organizāciju pieredzi un piemērus vadības zinātnē.
 • spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu un savu padoto tālāko izglītību un profesionālo pilnveidi. 
 • spēj parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā.
 • spēj uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu.
 • spēj pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus. 
 • prot salīdzināt un novērtēt alternatīvus vadīšanas procesu risinājumus, atlasīt piemērotāko alternatīvu, parāda izpratni par vadītāja profesionālo ētiku.
 • spēj formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus vadībzinātnē, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan nespeciālistiem.
 • spēj uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu.

Kompetences

 • spēj patstāvīgi, radoši un kritiski identificēt un formulēt  un analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas vadības zinātnē. 
 • spēj rast inovatīvus risinājums vadības problēmām uzņēmumos un iestādēs mainīgos apstākļos. 
 • spēj pieņemt pamatotus lēmumus uzņēmuma un organizācijas vadībā, ievērojot ētikas normas. 
 • spēj patstāvīgi un komandā veikt pētniecisko darbu un veicināt savu izaugsmi. 

Programmas saturs

Obligātā studiju kursi: Cilvēkresursu vadība, Projektu plānošana un kontrole, Sociālo zinātņu pētījuma metodes, Uzņēmējdarbības stratēģiskā vadīšana, Finanšu vadība, Stratēģiskā mārketinga vadīšana, Konkurētspēja uzņēmējdarbībā, Starptautiskā ekonomika, Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana.

Izvēles kursi: Reģionālā plānošana un ekonomika, Komunikāciju vadība, Prakse uzņēmumā.

Absolventu iespējas

 • studēt doktora studiju programmās
 • veidot un vadīt savus uzņēmumus
 • strādāt vadošos amatos valsts, pašvaldības un privātajā sektorā
 • piedalīties Eiropas Savienības un valsts finansētu projektu izstrādēs, projektu komandās un to vadīšanā.

Iepriekšējā izglītība un uzņemšanas prasības

Akadēmiskā bakalaura vai profesionālā bakalaura grāds vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālās un cilvēkrīcību zinātnēs, komerczinībās un administrēšanā.  

Pretendentiem ar citu bakalaura vai profesionālā bakalaura grādu vai 2.līmeņa profesionālo augstāko izglītību paredzēts pārbaudījums mikroekonomikā, makroekonomikā, mārketingā un menedžmentā  

Angļu valodā reflektantiem nepieciešamas zināšanas un prasmes B2 līmenī. 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.