Studiju programma: Tiesību zinātne (1.līmeņa)

Programmas veids: Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Tiesību zinātne”
Programmas direktors:

Ilga Krampuža

ilga.krampuza@rta.lv
Programmas kods: 41380
Akreditācija: 13.01.2021 - 14.01.2027
Licence: 23.07.2018 - 14.01.2027
Kvalifikācija: 4. līmeņa profesionālā kvalifikācija “Jurista palīgs”
Prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts kvalifikācijas darbs
Kredītpunkti: 80
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 2 gadi (4 sem.)
Studiju gada maksa EUR (pilns laiks): 1630
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks): 2 gadi un 6 mēneši (5 sem.)
Studiju gada maksa EUR (nepilns laiks): 1280

Studiju programmas mērķis

Sagatavot darba tirgum nepieciešamos speciālistus ar  profesijas “Jurista palīgs” standartam un 5.  NKI/EKI kvalifikācijas līmenim atbilstošām teorētiskām un praktiskām zināšanām, prasmēm un profesionālo kompetenci.

Studiju programmas rezultāti

 1. Spēj parādīt vispusīgas un specializētas jurista palīga profesionālās darbības sfērai atbilstošas faktu, teoriju, likumsakarību un tehnoloģiju zināšanas un izpratni.
 2. Spēj, balstoties uz analītisku pieeju, veikt praktiskus uzdevumus jurista palīga profesijā, parādīt prasmes, kas profesionālajām juridiskajām problēmām ļauj rast radošus risinājumus.
 3. Spēj sadarboties ar kolēģiem, klientiem un vadību, pilnveidot savas kompetences, veikt vai pārraudzīt tādas darba aktivitātes, kurās iespējamas neprognozējamas izmaiņas.
 4. Spēj formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas un jurista palīga profesijā, atlasīt nepieciešamo informāciju un izmantot to skaidri definētu problēmu risināšanai, piedalīties tiesībsargājošo institūciju profesionālās jomas attīstībā.

Programmas saturs

Vispārizglītojošie kursi

Studiju modulis "Uzņēmējdarbības uzsākšana", Latvijas tiesību vēsture, Profesionālā svešvaloda (angļu un vācu) un juridiskā terminoloģija, Loģika, Ievads pētniecībā, Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, Ievads cilvēkzinībās, Juridiskā analīze un pētnieciskā darba pamati, Tiesību teorija, Vides un civilā aizsardzība

Nozares obligātie studiju kursi

Valsts zinātne, Administratīvās tiesības, Administratīvais process, Administratīvo pārkāpumu process, Starptautisko un Eiropas Savienības tiesību pamati, Saskarsmes psiholoģija, juristu profesionālā ētika un prezentācijas prasmes, Civiltiesības (Vispārīgā daļa, , Saistību un lietu tiesības), Civilprocess, Darba tiesības, Krimināltiesības, Kriminālprocess, Konstitucionālās tiesības u.c.

Studentiem tiek piedāvāti studiju kursi brīvai izvēlei.

Absolventu iespējas

 • uzsākt profesionālo darbību jurista palīga profesijā valsts un pašvaldību institūcijās, nevalstiskās struktūrās, kā arī komercuzņēmumos, sniedzot tiem juridiskus pakalpojumus;
 • turpināt studijas bakalaura studiju programmās.
 • RTA karjeras portāls https://karjera.rta.lv/

Uzņemšanas prasības

Trīs centralizētie eksāmeni vai gala atzīme dokumentā par vidējo izglītību, ja CE nav kārtoti), vai izglītība iegūta līdz 2004.gadam:

 • matemātika;
 • svešvaloda (viena pēc reflektanta izvēles - angļu, vācu, franču vai krievu valoda);
 • latviešu valoda un literatūra.

Papildus punkti:

 1. Gada atzīme atestātā par vidējo izglītību politikā, tiesībās, Latvijas un/vai pasaules vēsturē, informātikā - maksimāli iegūstams 0,98 punkts.
 2. Gala atzīme dokumentā par vidējo izglītību svešvalodā, latviešu valodā un literatūrā 8 (ļoti labi) un vairāk – maksimāli iegūstams 0,98 punkts (par katru).
 3. Latvijas valsts skolēnu zinātnisko konferenču/zinātniski pētniecisko darbu konferenču (2019.-2021.g.) 1.-3.pakāpes diplomu ieguvējiem 1 punkts par katru:
  • tieslietu sekcija/ sociālo zinātņu sekcija (tiesību zinātnes apakšsekcija);
  • politoloģijas sekcija / sociālo zinātņu (politikas zinātnes apakšsekcija).
 4. Latgales, Vidzemes un Kurzemes reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenču (2019.-2021.g.) 1.-3.pakāpes diplomu ieguvējiem 1 punkts par katru:
  • politoloģijas sekcija;
  • tieslietu sekcija.
 5. Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenču - Tieslietu un politoloģijas sekcija (2019.-2021.g.) 1.-3.pakāpes diplomu ieguvējiem 1 punkts par katru.
 6. Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas absolventiem 1,5 punkti.
 7. Junior Achievement Latvia sertifikāta ieguvējam - 1 punkts.

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.