Studiju programma: Skolotājs, studiju modulis: "Vēstures un sociālo zinību skolotājs"

Programmas veids: Profesionālās bakalaura studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”
Programmas direktors:
Lektore, Mg. paed., Mg.hist.,
Valda Čakša

valda.caksa@rta.lv
26493004
Programmas kods: 42141
Akreditācija: 29.05.2017 - 31.12.2023
Licence: 29.05.2017 - 31.12.2023
Kvalifikācija: profesionālais bakalaurs izglītībā un vēstures un sociālo zinību skolotāja kvalifikācija
Prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts diplomdarbs, nokārtots valsts eksāmens
Kredītpunkti: 160
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 4 gadi
Studiju maksa EUR (pilns laiks): 1450
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks):
Studiju maksa EUR (nepilns laiks):

Iepriekšējā augstākā izglītība un papildus prasības

Divi centralizētie eksāmeni:

  • Svešvaloda (angļu/vācu)
  • latviešu valoda un literatūra;
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv