Studiju programma: Vides inženierzinātne (dok.)

Programmas veids: Doktora studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības”
Programmas direktors:
Profesors, Dr.sc.ing.,
Edmunds Teirumnieks

Edmunds.Teirumnieks@rta.lv
28325368
Programmas kods: 51526
Akreditācija: 01.07.2013 - 30.06.2022
Licence: 21.02.2008 - 30.06.2022
Kvalifikācija: Inženierzinātņu doktors vides inženierzinātnēs (Dr.sc.ing.)
Prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, nokārtoti promocijas eksāmeni, aizstāvēts promocijas darbs
Kredītpunkti: 144
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 3 gadi
Studiju maksa EUR (pilns laiks): 3250
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks):
Studiju maksa EUR (nepilns laiks):

Programmas saturs

Teorētiskie kursi dod zinātņu doktora līmeņa zināšanas ilgstspējīgās attīstības un vides kvalitātes vadībā, vides ķīmijā un ekotoksikoloģijā, cilvēku dzīves procesu drošuma un risku analīzē, ekotehnoloģijā, kā arī pētījumu teorijā un metodoloģijā un modelēšanā. Studiju kursi:

Vides inženierzinātnes integrālais speckurss. Teorētisko un inženiertehnisko vides pētījumu metodoloģija un matemātiskais aparāts

Obligātās izvēles kursi dod iespēju padziļināti apgūt zināšanas izvēlētās zinātniskās pētniecības virzienā. Nozīmīgākie studiju kursi sadalīti pa tematiskajiem blokiem:

Ekotehnoloģija. Dabas resursu ieguves ietekme un vidi. Vides kontroles un prognozes sistēmu attīstība. Vides aizsardzības sociāli ekonomiskie un pedagoģiskie aspekti.

Brīvās izvēles kursi dod iespēju paplašināt studējošo redzesloku ārpus savas šaurās zinātniskās darbības lauka. Šī kursa klāsts var būt dažāds. Rekomendējamie kursi:

Vides informācija un komunikācija. Ekoloģiskā filozofija un humānisms. Kultūras ekoloģija.

Absolventu iespējas

  • veikt patstāvīgi vai zinātnisko institūciju vidē pētnieciskos darbus vides inženierzinātņu jomā;
  • ieņemt vadošus amatus vides aizsardzības iestādēs, pašvaldību struktūrvienībās; uzņēmumos;
  • veikt akadēmisko darbu Latvijas Republikas un ārvalstu augstskolās;
  • strādāt vides kvalitātes novērtēšanas un zinātniski pētnieciskās laboratorijās; dabas resursu ieguves un pārstrādes; vides aizsardzības tehnikas, tehnoloģiju un uzņēmumu projektēšanas organizācijās.

Uzņemšanas prasības

Pārrunas par zinātniskā pētījuma tēmu

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu