Studiju programma: Reģionālie mediji un komunikācija

Programmas veids: Akadēmiskās maģistra studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens "Informācijas un komunikācijas zinātnes"
Programmas direktors:
Docente, Dr.sc.comm., Mg.philol.,
Sandra Murinska

Sandra.Murinska@rta.lv
26156880
Programmas kods: 45321
Akreditācija: 26.07.2016 - 31.12.2020
Licence: 26.07.2016 - 31.12.2020
Kvalifikācija: sociālo zinātņu maģistra grāds komunikācijas zinātnē
Prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts maģistra darbs
Kredītpunkti: 80
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 2 gadi
Studiju gada maksa EUR (pilns laiks): 1690
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks):
Studiju gada maksa EUR (nepilns laiks):

Programmas saturs

Obligātie kursi - A daļa

Komunikācijas teorijas, Komunikācijas zinātnes pētījumu metodoloģija, Komunikācijas tiesības un ētika, Komunikācijas globalizācijas kontekstā, Ievads žurnālistikā, Mediju valoda un žanri, Interaktīvie risinājumi jauno mediju vidē. 

Obligātās izvēles kursi - B daļa

Mediju dizaina izstrāde, Communicative Competence of Journalist, Latgaliešu kultūrvides koncepti, Audiovizuālā antropoloģija, Latgaliešu literārā valoda, Diskursa veidi un žanri, Reģionālā ekonomika, Mediju uzņēmumu darba organizācija, Mediju ideoloģijas, Mediju psiholoģija u.c.

Absolventu iespējas

Studiju noslēguma rezultāts ir masu mediju jomas speciālisti, kuru teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu līmenis nodrošina spējas veikt žurnālista pienākumus, veidot masu mediju saturu, veidot to dizainu, realizēt mediju projektus un vadīt mediju uzņēmumus un nodrošināt to darbību, un prot analizēt un izvērtēt mediju procesus reģiona un valsts līmenī.

Iepriekšējā augstākā izglītība un papildus prasības

  1. Akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds sociālajās vai humanitārajās zinātnēs

vai

  1. Cita otrā līmeņa augstākā izglītība vai akadēmiskais bakalaura grāds ar darba pieredzi studiju programmai atbilstošās profesionālās darbības jomā (žurnālistikā) ne mazāk kā 2 gadi, jāiesniedz referāts  (ne mazāk par 20 lpp. datorsalikumā) par komunikācijas zinātnes tēmu.

Uzņemšanas prasības

(1) Uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā vidējo vērtējumu diploma pielikumā.

Papildus punkti:

1)  par publikācijām no 01.09.2010. (jāiesniedz publikāciju kopijas) – 0.5 punkti (par katru);

2)  par dalību konferencēs ar referātu no  01.09.2010. (jāiesniedz apliecinājums par dalību konferencēs) – 0.25 punkti (par katru)

(2) Uzņem konkursa kārtībā uz vakantajām vietām pēc iestājpārbaudījuma rezultātiem

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.