Studiju programma: Grāmatvedība

Programmas veids: Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Ekonomika” EPF
Programmas direktors:
Profesore, Dr.oec.,
Iveta Mietule

Iveta.Mietule@rta.lv
28328091
Programmas kods: 41344
Akreditācija: 26.02.2016 - 31.12.2020
Licence: 26.02.2016 - 31.12.2020
Kvalifikācija: grāmatveža profesionālā kvalikācija
Prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts kvalifikācijas darbs
Kredītpunkti: 80
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 2 gadi
Studiju maksa EUR (pilns laiks): 1520
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks): 2,5 gadi
Studiju maksa EUR (nepilns laiks): 1220

Programmas saturs

Vispārizglītojošie studiju kursi:

Profesionālā svešvaloda, Socioloģija, Tirgzinība, Statistika, Mikroekonomika, Makroekonomika, Dokumentu pārvaldība u.c.

Nozares profesionālās specializācijas kursi:

Ievads grāmatvedībā, Ievads uzņēmējdrabībā, Vadības grāmatvedība, Finanses un kredīts, Projektu vadība, Finanšu grāmatvedība, Nodekļi un nodevas, Uzņēmumu finanšu pārvaldība, Uzņēmējdarbības un darba tiesības, Revīzija un audits, datorgrāmatvedība, Vienkāršā grāmatvedība, E-komercija, Starptautiskie finanšu pārskatu standarti u.c.

Studentiem tiek piedāvāti studiju kursi brīvai izvēlei.

Absolventu iespējas

  • uzsākt profesionālo darbību uzņēmumā grāmatveža profesijā;
  • turpināt studijas 2.līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās.

Iepriekšējā izglītība

Vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā izglītība

Uzņemšanas prasības

Divi centralizētie eksāmeni no minētajiem (pēc reflektanta izvēles):

  • matemātika;
  • svešvalodas;
  • latviešu valoda un literatūra.

Papildus punkti:

CE otrajā svešvalodā – 1 punkts;

  1. Valsts olimpiāžu matemātikā vai svešvalodā  1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts;
  2. Līdzdalība programmā „Esi līderis” (sertifikāts) – 1 punkts.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv