Studiju programma: Tiesību zinātne (mag.)

Programmas veids: Profesionālās maģistra studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Tiesību zinātne”
Programmas direktors:
Asociētā profesore, Dr.iur.,
Ilona Bulgakova

ilona.bulgakova@rta.lv
29511421
Programmas kods: 47380
Akreditācija: 07.10.2009 - 30.06.2021
Licence: 07.10.2009 - 30.06.2021
Kvalifikācija: profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē un profesionālā kvalifikācija “Jurists”
Prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts maģistra darbs un nokārtots valsts eksāmens
Kredītpunkti: 60
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 1) 1 gads, seši mēneši, latviešu val. 2) 2 gadi, latviešu val.
Studiju maksa EUR (pilns laiks): 1690
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks):
Studiju maksa EUR (nepilns laiks):

Studiju programmas mērķis

Nodrošināt tiesību zinātnes teorētiskajās atziņās sakņotas, valsts ekonomikas, sociālajām vajadzībām un jurista profesijas standartiem atbilstošas praktiski piemērojamas un konkurētspējīgas profesionālas studijas; īstenot tiesību zinātnes nozarei kopumā un attiecīgajai apakšnozarei atbilstošu padziļinātu akadēmisko zināšanu un profesionālu prasmju apguvi, kas nodrošina iespēju veikt augsti kvalificētas funkcijas jurista profesijā, kā arī dod iespēju, iegūstot normatīvajos aktos noteikto darba stāžu un nokārtojot attiecīgus kvalifikācijas pārbaudījumus, strādāt tādās specializētās jurista profesijās kā zvērināts advokāts, prokurors, tiesnesis, zvērināts notārs, zvērināts tiesu izpildītājs u.c. 

Studiju programmas rezultāti

Studiju programmas absolventi spēj:

 1. Izprast padziļināti un kritiski tiesību zinātnes un attiecīgās profesionālās jurisprudences jomas svarīgākos jēdzienus un likumsakarības, t.sk., prot vērtēt tiesību jaunrades praksi, kā arī orientēties Latvijas, ES un starptautisko tiesību sistēmā, izvērtēt tiesību normu pieņemšanas vēsturiskos aspektus, nosakot to mērķi un vietu tiesību sistēmā; analizēt un izstrādāt normatīvo aktu projektus;
 2. Demonstrēt izsmeļošas un analītiskas zināšanas un izpratni tiesību nozarēs par tiesību normu piemērošanu; metodoloģiski pareizi atrast, analizēt un piemērot tiesību normas, konstatējot pastāvošās problēmas un piedāvājot konkrētus risinājumus to novēršanai, akcentējot arī uzmanību uz tiesībsargājošo iestāžu lomu Latvijas, Eiropas Savienības un starptautiskajā mērogā;
 3. Patstāvīgi pieņemt un pamatot tiesību zinātnes jomā balstītus lēmumus un argumentēti izskaidrot un diskutēt par sistēmiskiem tiesību zinātņu un jurista profesionālās darbības jomas aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem tiesību nozarēs;
 4. Balstoties uz apgūtajām juridiskās pētniecības metodēm un jaunākajām atziņām, precīzi identificēt juridiskās problēmas un attīstīt radošas praktiskās pieejas to atrisināšanai materiālo un procesuālo tiesību jomā, prot patstāvīgi pielietot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku darbību vai augsti kvalificētās profesionālās funkcijas;
 5. Balstoties uz tiesību zinātnei radniecīgās nozarēs gūtajām zināšanām, identificēt ar šīm nozarēm saistītos jautājumus un problēmas tiesību jomā un spēj tās radoši risināt, integrēt dažādu jomu zināšanās, izmantojot attiecīgo nozaru atziņas un datus, kā arī pilnvērtīgi sadarboties risinājumu meklēšanā ar citu nozaru speciālistiem, tai skaitā dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai profesionālās darbības metožu attīstībā;
 6. Sagatavot augstas kvalitātes juridisko slēdzienus - gan individuāli, gan grupā, organizēt un veikt juridisko problēmu atrisināšanai nepieciešamās tiesiskās darbības, uzņemoties atbildību par personu grupas darba rezultātiem, tai skaitā, integrēt dažādu jomu zināšanās, izzinot juridiskajam slēdzienam nepieciešamos faktiskos apstākļus;
 7. Patstāvīgi iegūt, atlasīt, analizēt un izmantot profesionālās, kā arī radniecīgo nozaru jaunākās atziņas un datus, parādīt izpratni un ētisko atbildību par juridiskās zinātnes rezultātu un jurista profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz sabiedrību;
 8. Kritiski vērtēt savu zināšanu un prasmju līmeni un nepieciešamību to papildināt, kā arī spēj papildināt un attīstīt savas zināšanas un praktiskās iemaņas patstāvīgi vai izmantojot tālākizglītības iespējas, tajā skaitā plānot savu profesionālo karjeru un izaugsmi, patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju;
 9. Demonstrēt gatavību, iegūstot normatīvajos aktos noteikto darba stāžu un nokārtojot attiecīgus kvalifikācijas pārbaudījumus, strādāt tādās specializētās jurista profesijās kā advokāts, prokurors un tiesnesis;
 10. Turpināt izglītību doktora grāda iegūšanai tiesību zinātnē; veikt darbu, pētniecību daudzveidīgos apstākļos un, ja nepieciešams, darbu pārveidot, lietojot jaunās pieejas.

Programmas saturs

Pilna laika studijas 1,5 gadi, ja ir iegūts: 5.līmeņa profesionālā kvalifikācija „Jurists” vai profesionālais bakalaura grāds tiesību zinātnē un juriskonsulta kvalifikācija

Pilna laika studijas 2 gadi, ja ir iegūts: Akadēmiskais bakalaura grāds tiesību zinātnē

Programma ietver: teorētiskos pamatkursus;  vispārizglītojošos kursus; profesionālās specializācijas kursus civiltiesību apakšnozarē, krimināltiesību apakšnozarē; valsts un administratīvo tiesību apakšnozarē.

Absolventu iespējas

 • studēt doktora studiju programmās;
 • izpildot nepieciešamās profesionālās prasības, strādāt tiesībsargājošās iestādēs, piemēram, par tiesnešiem, prokuroriem, advokātiem, notāriem, tiesu izpildītājiem, kā arī valsts un pašvaldību iestādēs par juristiem, tāpat arī privātuzņēmumos (komercuzņēmumos, nodibinājumos);
 • RTA karjeras portāls https://karjera.rta.lv/

Uzņemšanas prasības

Uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā vidējo vērtējumu otrā līmeņa augstāko izglītību tiesību zinātnēs apliecinoša diploma pielikumā.

Papildus punkti

Publikācijām par tiesību zinātnes tematu zinātniskajā vai profesionālajā izdevumā no 01.09.2017. (jāiesniedz publikācijas kopija) – 1 punkts (par katru);

 

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu