Autorizēties   |   Reģistrēties

Studiju programma: Tiesību zinātne (mag.)

Programmas veids: Profesionālās maģistra studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Tiesību zinātne”
Programmas direktors:
Asociētā profesore, Dr.iur.,
Ilona Bulgakova

ilona.bulgakova@rta.lv
29511421
Programmas kods: 47380
Akreditācija: 07.10.2009 - 31.12.2020
Licence: 07.10.2009 - 31.12.2020
Kvalifikācija: profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē un jurista profesionālā kvalifikācija
Prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts maģsitra darbs un nokārtots valsts eksāmens
Kredītpunkti: 60
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 1.5 gadi
Studiju maksa EUR (pilns laiks): 1690
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks):
Studiju maksa EUR (nepilns laiks):

Programmas saturs

*Pilna laika studijas 1,5gads, ja ir iegūts: 5.līmeņa profesionālā kvalifikācija „Jurists” vai profesionālais bakalaura grāds tiesību zinātnē un juriskonsulta kvalifikācija

Pilna laika studijas 2gadi, ja ir iegūts: Akadēmiskais bakalaura grāds tiesību zinātnē

programma ietver teorētiskos pamatkursus  vispārizglītojošos kursus, profesionālās specializācijas kursus civiltiesību apakšnozarē, krimināltiesību apakšnozarē, valsts un administratīvo tiesību apakšnozarē.

Absolventu iespējas

  • studēt doktora studiju programmās;
  • izpildot nepieciešamās profesionālās prasības, strādāt tiesībsargājošās iestādēs, piemēram, par tiesnešiem, prokuroriem, advokātiem, notāriem, tiesu izpildītājiem, kā arī valsts un pašvaldību iestādēs par juristiem, tāpat arī privātuzņēmumos (komercuzņēmumos, nodibinājumos).

Uzņemšanas prasības

Prasības iepriekšējai izglītībai:

1) studiju apjoms 60 KP (studiju ilgums 1,5 gadi) - 5.līmeņa profesionālā kvalifikācija „Jurists” vai profesionālais bakalaura grāds tiesību zinātnē un juriskonsulta kvalifikācija

2) studiju apjoms 80 KP (studiju ilgums 2 gadi) -  akadēmiskais bakalaura grāds tiesību zinātnē

Uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā vidējo vērtējumu diploma pielikumā šādos studiju kursos: tiesību teorijā, konstitucionālajās tiesībās, administratīvajās tiesībās, administratīvajā procesā, civiltiesībās (vispārīgā daļa, saistību, lietu, ģimenes, mantojuma tiesības), civilprocesā, krimināltiesībās (vispārīgā un sevišķā daļa), kriminālprocesā, starptautiskajās tiesībās (publiskās un privātās tiesības) un pamata  svešvalodā.

Ja kāds no šiem kursiem nav kārtots, tas atbilst 0 (nulle) punktiem. Ja kādā no šiem kursiem ir vērtējums bez atzīmes, tas atbilst 5 (pieciem) punktiem.

Papildus punkti

1) publikācija  zinātnisko rakstu krājumā (jāiesniedz publikācijas kopija) – 1 punkts (par katru);

2) referāta nolasīšana starptautiskajā konferencē bez publikācijas  (jāiesniedz referāta kopija un apliecinājums par dalību konferencē) – 0,5 punkts (par katru)

3) referāta nolasīšana konferencē ārvalstīs (jāiesniedz referāta kopija un apliecinājums par dalību konferencē)- 2 punkti (par katru);

4) studijas ārvalstīs apmaiņas programmā (jāiesniedz apliecinājums par studijām)- 1 punkts.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu