Studiju programma: Tiesību zinātne

Programmas veids: Profesionālās bakalaura studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Tiesību zinātne”
Programmas direktors:
Asociētā profesore, Dr.iur.,
Ilona Bulgakova

ilona.bulgakova@rta.lv
29511421
Programmas kods: 42380
Akreditācija: 29.10.2008 - 30.06.2021
Licence: 04.06.2008 - 30.06.2021
Kvalifikācija: profesionālais bakalaura grāds tiesību zinātnē un juriskonsulta kvalifikācija
Prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts bakalaura darbs, nokārtots valsts eksāmens
Kredītpunkti: 160
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 4 gadi
Studiju maksa EUR (pilns laiks): 1520
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks): 4.5 gadi
Studiju maksa EUR (nepilns laiks): 1390

Programmas saturs

Vispārizglītojošie kursi ir saistīti ar juriskonsulta kvalifikācijas prasībām un juriskonsulta prasmju apguvi, piemēram, Profesionālā ētika, Tiesību vēsture, Vispārīgā un sociālā psiholoģija, Politoloģija, Juridiskā svešvaloda, Latīņu valoda, Kultūras vēsture, Vadības teorija. Vairāki vispārizglītojošie kursi integrēti jurisprudencē, piemēram, Tiesību filozofija, Juridiskā psiholoģija u.c.

Teorētiskie pamatkursi saskaņā ar juridiskās izglītības standartu ir Tiesību teorija un Valsts zinātne. Šajos kursos studenti apgūst vispārējos juridiskos jēdzienus un kategorijas, tiesību institūtus, tiesību metodes u.c. vispārējus jautājumus.

Profesionālās specializācijas kursi sastāv no divām daļām. Fundamentālās tiesību zinātnes apgūstamas tādos kursos kā Konstitucionālās tiesības, Administratīvās tiesības un Administratīvais process, Civiltiesības un Civilprocess, Krimināltiesības un Kriminālprocess, Starptautiskās tiesības, Eiropas Savienības tiesības. Pie otrās daļas kursiem pieder studiju kursi, kurus students izvēlas atbilstoši tai juriskonsulta profesijai (virzienam), kurā viņš paredzējis strādāt.

Brīvās izvēles kursus students atbilstoši savām interesēm brīvi izvēlas no RA kopējā brīvo izvēles kursu piedāvājuma studiju programmā noteiktajos apjomos, piemēram, Administratīvā atbildība, Policijas tiesības, Notariāta tiesības, Informācijas tehnoloģiju tiesības, Konkurences tiesības, Grāmatvedība, Svešvalodas, Baznīcas tiesības u.c.

Absolventu iespējas

  • studēt maģistra studiju programmās;
  • izpildot nepieciešamās profesionālās prasības, strādāt tiesībsargājošās iestādēs, piemēram, par tiesnešu, prokuroru, advokātu, notāru, tiesu izpildītāju palīgiem, kā arī valsts un pašvaldību iestādēs par juriskonsultiem, tāpat arī privātuzņēmumos (komercuzņēmumos, nodibinājumos).

Iepriekšējā augstākā izglītība un papildus prasības

Divi centralizētie eksāmeni no minētajiem (pēc reflektanta izvēles):

  • matemātika;
  • svešvalodas;
  • latviešu valoda un literatūra

Uzņemšanas prasības

  1. Novada vai valsts zinātniski pētniecisko darbu politikā un tiesībās konkursa/konferences godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts (par katru).
  2. Gada atzīme dokumentā par vidējo izglītību pirmajā un/vai otrajā svešvalodā, latviešu valodā un literatūrā 8 (ļoti labi) un vairāk – maksimāli iegūstams 0,98 punkts (par katru)
  3. Gada atzīme dokumentā par vidējo izglītību politikā un tiesībās – maksimāli iegūstams 0,98 punkts
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu