Autorizēties   |   Reģistrēties

Studiju programma: Ekonomika, studiju modulis: "Finansu un grāmatvedības vadība"

Programmas veids: Profesionālās bakalaura studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Ekonomika” EPF
Programmas direktors:
Lektore, Mg.soc.sc.,
Aija Čerpinska

aija.cerpinska@rta.lv
28338556
Programmas kods: 42310
Akreditācija: 01.07.2013 - 31.12.2020
Licence: 16.01.2004 - 31.12.2020
Kvalifikācija: bakalaura profesionālais grāds ekonomikā un ekonomista profesionālā kvalifikācija
Prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, izieta profesionālā prakse un aizstāvēta profesionālās prakses atskaite, nokārtots valsts eksāmens, izstrādāts un aizstāvēts diplomdarbs
Kredītpunkti: 160
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 4 gadi
Studiju maksa EUR (pilns laiks): 1520
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks): 5 gadi
Studiju maksa EUR (nepilns laiks): 1220

Programmas saturs

Vispārizglītojošie studiju kursi - A daļa

Matemātika, Svešvaloda uzņēmējdarbībā (Angļu/Vācu), Socioloģija, Pētnieciskā darba organizācija, Ekonomikas mācību vēsture, Vides ekonomika, Sports

Nozares teorētiskie pamatkursi - B daļa

Informātika, Darba un civilā aizsardzība, Ievads uzņēmējdarbībā, Statistika ekonomikā, Publiskās finanses, Mikroekonomika, Grāmatvedības pamati, Makroekonomika, Statistika, Tirgzinība, Vadības teorija, Naudas teorija, Finanšu plānošana

Nozares specializācijas kursi - B daļa

Dokumentu pārvaldība, Reģionālā ekonomika, Starptautiskie ekonomiskie sakari, Projektu vadīšana, Nekustamā īpašuma vērtēšana, Darba un komerctiesības, Studiju darbs mikroekonomikā, makroekonomikā vai tirgzinībā, Finanšu grāmatvedība, Uzņēmējdarbības plānošana, Starptautiskās valūtas un norēķinu operācijas, Vērtspapīru tirgus, Nozaru grāmatvedība, Vienkāršā grāmatvedība, Uzņēmējdarbības analīze, Personālvadība, Studiju darbs grāmatvedībā, Grāmatvedības praktikums, Apdrošināšana, Audita pamati, Datorgrāmatvedība, Inovāciju vadība, Vadības grāmatvedība, Kreditēšana, Studiju darbs finansēs, analīzē, nodokļos, Nodokļu administrēšana, Budžeta iestāžu grāmatvedība

Brīvās izvēles kursi - C daļa

Studentiem tiek piedāvāti studiju kursi brīvai izvēlei.

Absolventu iespējas

  • studēt maģistrantūras studiju programmās un veikt zinātniskos pētījumus;
  • strādāt profesionāli izvēlētajā nozarē strādāt par kredītiestāžu, uzņēmumu vadītājiem un galvenajiem grāmatvežiem, finanšu vadības speciālistiem uzņēmumos, VID, muitas darbiniekiem, ierēdņiem valsts un pašvaldību iestādēs, auditoriem starptautiskajās auditorfirmās, valsts kontrolē, revīzijas dienestos u.c.
  • piedalīties Eiropas Savienības un valsts finansētu projektu izstrādēs, projektu komandā, vadīšanā.

Iepriekšējā izglītība un uzņemšanas prasības prasības

Vispārēja vidējā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība.

Trīs centralizētie eksāmeni (vai gala atzīme dokumentā par vidējo izglītību, ja CE nav kārtoti) :

  • matemātika;
  • svešvalodas;
  • latviešu valoda un literatūra.

Papildus punkti

  1. Valsts olimpiāžu matemātikā vai svešvalodā  1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts;
  2. Līdzdalība programmā „Esi līderis” (sertifikāts) – 1 punkts.
  3. Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas absolvents - 1,5 punkti.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu