Autorizēties   |   Reģistrēties

Studiju programma: Vadības zinātne (mag.)

Programmas veids: Akadēmiskās maģistra studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”
Programmas direktors:
Profesore, Dr.sc.ing.,
Irēna Silineviča

Irena.Silinevica@rta.lv
29103480
Programmas kods: 45345
Akreditācija: 01.07.2013 - 31.12.2020
Licence: 16.01.2004 - 31.12.2020
Kvalifikācija: sociālo zinātņu maģistra vadības zinātnē akadēmiskais grāds
Prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts maģistra darbs
Kredītpunkti: 80
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 2 gadi
Studiju maksa EUR (pilns laiks): 1690
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks):
Studiju maksa EUR (nepilns laiks):

Programmas saturs

Nozares teorētiskie kursi - A daļa

Uzņēmuma sociālā un personāla vadība, Projektu plānošana un kontrole, Stratēģiskā mārketinga vadīšana, Zinātniskais darbs, Risku analīze un vadīšana, Uzņēmējdarbības stratēģiskā vadīšana, Inovāciju vadība, Maģistra darbs.

Profesionālās specializācijas kursi - B daļa

ES ekonomiskā un monetārā integrācija, Finanšu analīze, Vides zinātne Vadības informācijas sistēmas, Datorizētu projektu vadība, Kvalitātes sistēmas, Starptautiskais mārketings, Produktu sadales vadīšana, Uzņēmumu darbības vērtēšana un lēmumu pieņemšana, Eiropas Savienības tiesību sistēma, Starptautiskā ekonomika.

Absolventu iespējas

  • studēt doktora studiju programmās;
  • uzņēmumu, struktūrvienību vadīšana, kvalitātes vadīšana uzņēmumos u.c.

Iepriekšējā augstākā izglītība un papildus prasības

  1. Otrā līmeņa augstākā izglītība  vai akadēmiskais bakalaura grāds ekonomikā, komerczinībās vai administrēšanā

vai

  1. Cita otrā līmeņa augstākā izglītība vai akadēmiskais bakalaura grāds, jāiesniedz referāts  (ne mazāk par 20 lpp. datorsalikumā) par vadības zinātnes tēmu

Uzņemšanas prasības

(1) Uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā vidējo vērtējumu diploma pielikumā.

Papildus punkti:

1)  par publikācijām no 01.09.2010. (jāiesniedz publikāciju kopijas) – 0.5 punkti (par katru);

2)  par dalību konferencēs ar referātu no  01.09.2010. (jāiesniedz apliecinājums par dalību konferencēs) – 0.25 punkti (par katru)

(2) Uzņem konkursa kārtībā uz vakantajām vietām pēc iestājpārbaudījuma rezultātiem

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;