Studiju programma: Uzņēmējdarbība, studiju modulis: "Mārketinga sektora vadītājs"

Programmas veids: Profesionālās bakalaura studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”
Programmas direktors:
Lektore, Mg.oec.,
Iveta Dembovska

Iveta.Dembovska@rta.lv
Programmas kods: 42345
Akreditācija: 01.07.2013 - 30.06.2021
Licence: 23.09.2003 - 30.06.2021
Kvalifikācija: profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbībā, uzņēmuma vadītāja kvalifikācija
Prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, nokārtots valsts eksāmens, aizstāvēts diplomdarbs
Kredītpunkti: 160
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 4 gadi
Studiju maksa EUR (pilns laiks): 1520
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks):
Studiju maksa EUR (nepilns laiks): 1220

Programmas saturs

Vispārizglītojošie kursi:

Matemātika, Svešvaloda uzņēmējdarbībā (Angļu val./Vācu val.), Darba aizsardzība, Civilā aizsardzība, Lietvedība, Eiropas ekonomiskā integrācija, Psiholoģija, Sports, Darba un komerctiesība.

Nozares teorētiskie pamatkursi:

Ievads uzņēmējdarbībā, Informātika, Statistika I, Publiskās finanses, Mikroekonomika, Reģionālā ekonomika, Zinātniskā darba pamati, Makroekonomika, Statistika II, Tirgzinība, Vadības teorija, Uzņēmējdarbības finanses, Personālvadība.

Nozares profesionālās specializācijas kursi:

Socioloģija, Vides ekonomika, Grāmatvedības teorija, Finansu grāmatvedība, Projektu vadīšana, Uzņēmējdarbības analīze, Prečzinība, Biznesa ētika, Cenu politika uzņēmumā, Vadības psiholoģija, Uzņēmējdarbības plānošana, Mārketinga pētījumi, Patērētāju uzvedība, Loģistika, Mārketinga komunikācijas, Pakalpojumu mārketinga vadība, Uzņēmējdarbības stratēģiskā vadīšana, Starptautiskais mārketings, Pakalpojumu mārketinga vadība, Mārketinga plānošana, Studiju darbi, Profesionālā prakse, Valsts eksāmens, Diplomdarbs.

Absolventu iespējas

  • studēt maģistra studiju programmās;
  • vadīt mārketinga sektoru mazajos un vidējos uzņēmumos;
  • piedalīties Eiropas Savienības un valsts finansētu projektu izstrādēs, projektu komandā, vadīšanā.

Iepriekšējā izglītība un uzņešanas prasības

Vispārēja vidējā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība.

Trīs centralizētie eksāmeni (vai gala atzīme dokumentā par vidējo izglītību, ja CE nav kārtoti) :

  • matemātika;
  • svešvalodas;
  • latviešu valoda un literatūra.

Papildus punkti

  1. Valsts olimpiāžu matemātikā vai svešvalodā  1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts (par katru);
  2. Līdzdalība programmā „Esi līderis” (sertifikāts) – 1 punkts.
  3. Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas absolvents - 1,5 punkti.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
RTA paziņojums par personas datu apstrādi. Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu