Autorizēties   |   Reģistrēties

Studiju programma: Uzņēmējdarbība, studiju modulis: "Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs"

Programmas veids: Profesionālās bakalaura studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”
Programmas direktors:
Asociētā profesore, Dr.philol.,
Karīne Laganovska

Karine.Laganovska@rta.lv
26411587
Programmas kods: 42345
Akreditācija: 01.07.2013 - 31.12.2020
Licence: 23.09.2003 - 31.12.2020
Kvalifikācija: profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbībā, uzņēmuma un iestādes vadītāja kvalifikācija
Prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, nokārtots valsts eksāmens, aizstāvēts diplomdarbs
Kredītpunkti: 160
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 4 gadi
Studiju maksa EUR (pilns laiks): 1520
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks):
Studiju maksa EUR (nepilns laiks):

Programmas saturs

Vispārizglītojošie kursi:

Matemātika, Svešvaloda uzņēmējdarbībā (Angļu val./Vācu val.), Darba aizsardzība, Lietvedība, Eiropas ekonomiskā integrācija, Psiholoģija, Sports, Darba un komerctiesības, Mūsdienu latviešu valodas attīstības tendences, Cittautu kultūru studijas

Nozares teorētiskie pamatkursi:

Ievads uzņēmējdarbībā, Informātika, Statistika I, Mikroekonomika, Reģionālā ekonomika, Zinātniskā darba pamati, Makroekonomika, Statistika I, II, Tirgzinība, Ievads vadības teorijā, Uzņēmējdarbības finanses, Personālvadība, Starpkultūru komunikācija, Lietišķās lingvistikas pamatkurss

Nozares profesionālās specializācijas kursi:

Socioloģija, Ievads grāmatvedībā, Projektu vadība, Uzņēmējdarbības analīze, Komunikatīvā kompetence multilingviālā vidē, Latviešu valodas runas un rakstu kultūra, Starptautiskās tiesības, Stresa un laika menedžments, Otrās svešvalodas pamatkurss (vācu valoda/krievu valoda), Mutvārdu komunikācija un prezentācija angļu valodā, Darījumu korespondence angļu valodā, Lietišķā komunikācija otrajā svešvalodā (vācu valodā/krievu valodā), Rakstiskās tulkošanas teorija un prakse, Informācijas tehnoloģijas lietišķajā sarakstē un tulkošanā,  Mediju un reklāma, Pasākumu vadība, Studiju darbi, Profesionālā prakse, Valsts eksāmens, Diplomdarbs

Absolventu iespējas

  • studēt maģistra studiju programmās;
  • vadīt ārējos sakaru struktūrvienību uzņēmumos, iestādēs;
  • piedalīties Eiropas Savienības un valsts finansētu projektu izstrādēs, projektu komandā, vadīšanā.

Iepriekšējā augstākā izglītība un papildus prasības

Divi centralizētie eksāmeni no minētajiem (pēc reflektanta izvēles):

  • matemātika;
  • svešvalodas;
  • latviešu valoda un literatūra;

Uzņemšanas prasības

  1. CE otrajā svešvalodā – 1 punkts;
  2. Valsts olimpiāžu matemātikā vai svešvalodā  1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts (par katru);
  3. Līdzdalība programmā „Esi līderis” (sertifikāts) – 1 punkts.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;