Autorizēties   |   Reģistrēties

Studiju programma: Vadības zinātne

Programmas veids: Akadēmiskās bakalaura studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”
Programmas direktors:
Profesore, Dr.sc.ing.,
Irēna Silineviča

Irena.Silinevica@rta.lv
29103480
Programmas kods: 43345
Akreditācija: 01.07.2013 - 31.12.2020
Licence: 01.03.2012 - 31.12.2020
Kvalifikācija: sociālo zinātņu bakalaura vadības zinātnē akadēmiskais grāds.
Prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts bakalaura darbs.
Kredītpunkti: 120
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 3 gadi
Studiju maksa EUR (pilns laiks): 1520
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks): 4 gadi
Studiju maksa EUR (nepilns laiks): 1140

Programmas saturs

A – obligātā daļa:

Matemātika, Ekonomikas teorija un metodoloģija, Filozofija, Svešvaloda uzņēmējdarbībā (Angļu/Vācu), Civilā aizsardzība, Darba aizsardzība, Informātika, Ekonomikas mācību vēsture, Lietvedība, Statistika I, II, Socioloģija, Publiskās finanses, Ievads uzņēmējdarbībā, Mikroekonomika, Grāmatvedības teorija, Loģika, Zinātniskā darba pamati, Makroekonomika, Tirgzinība, Vadības teorija, Politoloģija, Studiju darbs mikroekonomikā, makroekonomikā, Tirgzinības pētījumi, Darba un komerctiesības, Personālvadība, Studiju darbs tirgzinībā, uzņēmējdarbībā, Nodokļu sistēma, Uzņēmējdarbības finanses, Optimizācijas teorija, Studiju darbs uzņēmējdarbības vadībā, Starptautiskās ekonomiskās attiecības, Uzņēmuma stratēģijas un politikas vadīšana, Vadības psiholoģija, Bakalaura eksāmens, Bakalaura darbs.

B – obligātās izvēles daļa:

Eiropas ekonomiskā integrācija, Vides ekonomika, Reģionālā ekonomika, Psiholoģija, Publiskās runas pamati, Finanšu grāmatvedība , Kredītiestāžu vadība un tirgzinība, Starptautiskās valūtas un norēķinu attiecības, Vērtspapīru tirgus, Cenu politika uzņēmumā, Pašvaldību darba organizācija un plānošana, Mārketinga komunikācijas, Patērētāju uzvedība, Vispārējās kvalitātes vadība, Loģistika, Produktu kvalitātes vadība, Pakalpojumu uzņēmējdarbības vadība, Pakalpojumu tirgzinības vadība, Uzņēmējdarbības analīze, Starpkultūru biznesa attiecības, Stresa menedžments

C – brīvās izvēles daļa Studentiem tiek piedāvāti studiju kursi brīvai izvēlei.

Absolventu iespējas

  • studēt maģistra studiju programmās.
  • strādāt pakalpojumu un ražošanas sfērās ar uzsvaru uz struktūrvienību vadību;
  • piedalīties Eiropas Savienības un valsts finansētu projektu izstrādēs, projektu komandā, vadīšanā.

Iepriekšējā izglītība un uzņemšanas prasības

Vispārēja vidējā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība.

Trīs centralizētie eksāmeni (vai gala atzīme dokumentā par vidējo izglītību, ja CE nav kārtoti) :

  • matemātika;
  • svešvalodas;
  • latviešu valoda un literatūra.

Papildus punkti

  1. Valsts olimpiāžu matemātikā vai svešvalodā  1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts;
  2. Līdzdalība programmā „Esi līderis” (sertifikāts) – 1 punkts.
  3. Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas absolvents - 1,5 punkti.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu