Autorizēties   |   Reģistrēties

Studiju programma: Filoloģija

Programmas veids: Akadēmiskās bakalaura studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas”
Programmas direktors:
Profesore, Dr.philol.,
Sanita Lazdiņa

sanita.lazdina@rta.lv
26442060
Programmas kods: 43223
Akreditācija: 01.07.2013 - 31.12.2023
Licence: 16.01.2004 - 31.12.2023
Kvalifikācija: humanitāro zinātņu bakalaura filoloģijā akadēmiskais grāds
Prasības: sekmīgi nokārtoti obligātās un obligātās izvēles daļas priekšmeti un tajos savākti 115 kredītpunkti (KP), izstrādāti 2 studiju darbi (par katru 3 KP), aizstāvēts bakalaura darbs (10 KP) un nokārtots bakalaura gala eksāmens (2 KP). Tā kā paralēli tiek apgūti latviešu valodas un literatūras priekšmeti, pastāv viens nosacījums gala eksāmenu organizēšanā: ja bakalaura darbs tiek rakstīts latviešu literatūrā, tad bakalaura eksāmens kārtojams latviešu valodā, un otrādi
Kredītpunkti: 120
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 3 gadi
Studiju maksa EUR (pilns laiks): 1450
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks): 4 gadi
Studiju maksa EUR (nepilns laiks): 1120

Programmas saturs

Obligātā daļa (73 KP) ietver 5 moduļus: valodniecības vēsture, valodas, mūsdienu latviešu valoda, literatūras vēsture, literatūras teorija un metodoloģija.

Apgūstamie kursi:

Semantika, Pragmatika, Morfoloģija, Fonētika, Valodas datorrīki un programmas, Ievads baltu filoloģijā, Skolas un pieejas valodniecības vēsturē, Lietuviešu valoda, Latīņu valoda, Latgaliešu literārā valoda, Antīkā literatūra, Latgaliešu literatūras vēsture, Filoloģijas pētījumu metodoloģija, Literāra teksta analīze, Latviešu folklora un mitoloģiskie priekšstati, Virzieni un žanri latviešu literatūras vēsturē, Literatūras tendences gadsimtu mijā.

Obligātās izvēles daļa (42 KP) ietver 3 moduļus: zinātniski pētnieciskie darbi, latgalistika, ievads komunikācijas teorijā. Šī ir vienīgā programma pasaulē, kur latgalistikas priekšmeti ir apgūstami 14 KP apjomā.

Tajā ietilpst:

Latgaliešu valodas praktikums, Latgaliešu folklora, Latgaliešu literatūras mācīšanas metodika, sabiedriskās attiecības, Komunikācijas tehnoloģijas, Reklāmas tekstu analīze, rediģēšana, Mediju tiesības, Kultūras projekti, Masu kultūras stereotipi, Diskursa tipi un žanri, Mediju praktikums, Folkloras praktikums, Muzeja praktikums.

Absolventu iespējas

studēt maģistrantūrā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā; darboties plašsaziņas līdzekļu, kultūras jomās; veikt pētniecisko darbu reģionālistikā.

Centralizētie eksāmeni un iestājpārbaudījumi

  • latviešu valoda un literatūra;
  • svešvaloda (angļu vai vācu).

Papildus punkti

  1. CE otrajā un trešajā svešvalodā – 1 punkts (par katru);
  2. Novada vai valsts zinātniski pētniecisko darbu humanitārajās zinātnēs konkursa godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts;
  3. Novada vai valsts līmeņa olimpiāžu latviešu valodā un literatūrā  godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts;
  4. Reģiona literāro un valodas konkursu godalgoto 1.-3.vietu vai atzinības rakstu ieguvēji – 1 punkts.

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu