Studiju programma: Sociālais rehabilitētājs

Programmas veids: Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Sociālā labklājība”
Programmas direktors:
Lektore, Mg.psych.,
Rita Orska

Rita.Orska@rta.lv
Programmas kods: 41762
Akreditācija: 01.07.2013 - 30.06.2022
Licence: 03.04.2007 - 30.06.2022
Kvalifikācija: sociālā rehabilitētāja kvalifikācija
Prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts kvalifikācijas darbs
Kredītpunkti: 80
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 2 gadi
Studiju maksa EUR (pilns laiks): 1520
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks): 2.5 gadi
Studiju maksa EUR (nepilns laiks):

Programmas saturs

Vispārizglītojošie kursi: sniedz vispārīgas zināšanas, ļauj apgūt profesijai galveno zinātņu nozaru pamatus, sagatavo profesionālo zināšanu un prasmju apgūšanai. Nozīmīgākie studiju kursi:

Vispārīgā  psiholoģija,  Saskarsmes  psiholoģija,  Attīstības psiholoģija,  Vispārīgā  pedagoģija,  Tiesību  zinātnes  pamati,  Uzņēmējdarbības uzsākšana,  Svešvaloda,  Informācijas un komunikācijas tehnoloģija,  Attīstības  fizioloģija  un  ģenētikas  pamati  u.c

Nozares  mācību  kursi: sniedz teorētiskas un praktiskās zināšanas darbībai profesijā. Obligātie mācību kursi iepazīstina ar sociālā darba aspektiem, pētniecisko darbību  nozarē:

Sociālā  attīstība  un  sociālās  labklājības  sistēma  Latvijā,  Sociālā darba un rehabilitācijas  darba teorijas, Sociālais  darbs  kopienā,  Iekļaujošā  pedagoģija,  Pētnieciskā  darbība  sociālajā  darbā  u.c.

konkrētās profesijas mācību kursi sniedz iespēju apgūt profesionālās zināšanas un prasmes, ļauj sagatavoties profesionālās kvalifikācijas ieguvei. Nozīmīgākie studiju kursi:

Sociālās rehabilitācijas  darba    metodes,  Sociālā  rehabilitācija  darbā  ar  mērķgrupām,  Sociālā  rehabilitētāja  profesionālās  meistarības  darbnīcas  u.c.

Brīvās izvēles kursus students atbilstoši savām interesēm brīvi izvēlas no RTA kopējā brīvo izvēles kursu piedāvājuma studiju programmā noteiktajos apjomos, piemēram,

Mākslas terapija,  Mūzikas  terapija  u.c.

Absolventu iespējas

 • Absolventu iespējas:
  • studēt otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Sociālais darbs un sociālā rehabilitācija” (RTA sākot ar 2.kursu), vai citu augstskolu sociālā darba profesionālajā programmā;
  • strādāt sociālā darba sfērā.

Iepriekšējā izglītība un uzņemšanas prasības

Trīs centralizētie eksāmeni (vai gala atzīme dokumentā par vidējo izglītību, ja CE nav kārtoti) :

 • matemātika;
 • svešvalodas;
 • latviešu valoda un literatūra.

Papildus punkti:

 1. Valsts zinātniski pētniecisko darbu latviešu valodā un literatūrā, svešvalodā konkursa godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts (par katru).
 2. CE Vēsture – 1 punkts.
 3. Valsts līmeņa olimpiāžu latviešu valodā un literatūrā, svešvalodā, vēsturē  godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts (par katru).
 4. Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas absolvents - 1,5 punkti.
 5. Strādājošie sociālā darba sfērā – 1 punkts.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.