Studiju programma: Sociālais darbs un sociālā rehabilitācija

Programmas veids: Profesionālās bakalaura studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Sociālā labklājība”
Programmas direktors:
Lektore, Mg.psych.,
Rita Orska

Rita.Orska@rta.lv
Programmas kods: 42762
Akreditācija: 05.06.2013 - 31.12.2022
Licence: 27.08.2014 - 31.12.2022
Kvalifikācija: profesionālais bakalaura grāds sociālajā darbā un sociālā darbinieka kvalifikācija
Prasības: Sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts diplomdarbs
Kredītpunkti: 160
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 4 gadi
Studiju gada maksa EUR (pilns laiks): 1630
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks):
Studiju gada maksa EUR (nepilns laiks):

Programmas saturs

Vispārizglītojošie kursi: sniedz vispārīgas zināšanas, ļauj apgūt profesijai galveno zinātņu nozaru pamatus, sagatavo profesionālo zināšanu un prasmju apgūšanai. Nozīmīgākie studiju kursi:

Vispārīgā psiholoģija , Socioloģija, Sociālā psiholoģija, Ētika un vērtības sociālajā darbā, Uzņēmējdarbības pamati utt.

Teorētiskie pamatkursi: sniedz teorētiskas zināšanas darbībai profesijā, piemēram

Politoloģija, Cilvēktiesības un Sociālā politika, Personības attīstības psiholoģija, Gerantoloģija, Organizāciju psiholoģija, Sociālā darba un  rehabilitācijas vēsture un attīstība,  Teorija un prakse par cilvēku ar invaliditāti socializāciju, Veselības psiholoģija, Adiktīvas uzvedības psiholoģija utt.

Profesionālās specializācijas kursi: sniedz iespēju apgūt profesionālās zināšanas un prasmes, ļauj sagatavoties profesionālās kvalifikācijas ieguvei. Nozīmīgākie studiju kursi:

Sociālā darba  tehnoloģijas un metodes, Antidiskriminācija un sociālais darbs, Sociālais darbs kopienā, Komandas darbs sociālajā darbā, Starpkultūru jautājumi sociālajā darbā, Krīžu prevence sociālajā darbā, Karitatīvais sociālais darbs, Dokumentu pārvaldība sociālajā darbā, Sociālā darba vadība, Kvalitātes novērtēšanas metodoloģija sociālajā darbā, Sociālā rehabilitācija cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, Psihosociālā rehabilitācija, Profesionālā rehabilitācija utt.

Brīvās izvēles kursus students atbilstoši savām interesēm brīvi izvēlas no RTA kopējā brīvo izvēles kursu piedāvājuma studiju programmā noteiktajos apjomos, piemēram,

Stresa menedžments, Agresijas menedžments, Brīvā laika animācija,Dzīvesspēka koncepts sociālajā darbā utt.

Absolventu iespējas

 • studēt akadēmiskajā/profesionālajā sociālā darba un vadības maģistrantūrā;
 • strādāt  sociālā darba sfērā gan valsts, gan pašvaldību, gan privātajās sociālo pakalpojumu institūcijās;
 • veidot privāto uzņēmējdarbību sociālo pakalpojumu un sociālās aprūpes jomā.

Iepriekšējā izglītība un uzņemšanas prasības

Trīs centralizētie eksāmeni vai gala atzīme dokumentā par vidējo izglītību, ja CE nav kārtoti, vai izglītība iegūta līdz 2004.gadam:

 • matemātika;
 • svešvaloda (viena pēc reflektanta izvēles - angļu, vācu, franču vai krievu valoda);
 • latviešu valoda un literatūra.

Papildus punkti:

 1. CE vēsturē – 1 punkts.
 2. Valsts līmeņa olimpiāžu latviešu valodā un literatūrā, svešvalodā, vēsturē  godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji (2019.-2021.gads)– 1 punkts (par katru).
 3. Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas absolvents - 1,5 punkti.
 4. Dalība brīvprātīgo darbā - 1 punkts.
 5. Iepriekšēja pieredze pedagoģiskajā darbā (darbs bērnu un jauniešu nometnēs, svētdienas skolā, auklītes darbs u.c.) - 1 punkts.
 6. Junior Achievement Latvia sertifikāta ieguvējam - 1 punkts.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.