Studiju programma: Speciālās izglītības skolotājs

Programmas veids: Profesionālās bakalaura studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”
Programmas direktors:
Asociētā profesore, Dr.paed., Mg. paed.,
Mārīte Rozenfelde

marite.rozenfelde@inbox.lv
26480404
Programmas kods: 42141
Akreditācija: 01.07.2013 - 30.06.2024
Licence: 16.05.2005 - 30.06.2024
Kvalifikācija: profesionālais bakalaura grāds izglītībā un speciālās izglītības skolotāja kvalifikācija
Prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts diplomdarbs, nokārtots valsts eksāmens
Kredītpunkti: 160
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 4 gadi
Studiju maksa EUR (pilns laiks): 1670
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks): 4.5 gadi
Studiju maksa EUR (nepilns laiks): 1490

Programmas saturs

Vispārizglītojošie kursi: sniedz vispārīgas zināšanas, ļauj apgūt profesijai galveno zinātņu nozaru pamatus, sagatavo profesionālo zināšanu un prasmju apgūšanai. Nozīmīgākie studiju kursi:

Vispārīgā pedagoģija, Didaktika, Pedagoģiskās pētīšanas metodes, Pedagoģijas teoriju vēsture, Informātika pedagoģijā, Audzināšanas teorija un metodika, Ievads speciālajā pedagoģijā un psiholoģijā, Pirmsskolas un skolas pedagoģija, Pieaugušo pedagoģija, Salīdzinošā pedagoģija, Skolvadības pamati, Sociālā pedagoģija un psiholoģija, Pedagoģiskā doma Latvijā, Vispārīgā psiholoģija, Attīstības psiholoģija, Mācību procesa psiholoģija utt.

Teorētiskie pamatkursi: sniedz teorētiskas zināšanas darbībai profesijā, piemēram,

Neiropatoloģijas pamati, Anatomija, fizioloģija, patoloģija, Speciālās pedagoģijas vēsture utt.

Profesionālās specializācijas kursi: sniedz iespēju apgūt profesionālās zināšanas un prasmes, ļauj sagatavoties profesionālās kvalifikācijas ieguvei. Nozīmīgākie studiju kursi:

Ievads specialitātē, Latviešu valodas un literatūras mācīšanas metodika, Matemātikas mācīšanas metodika, Ģeogrāfijas, vēstures mācīšanas metodika, Dabas, vides zinību, veselības mācības mācīšanas metodika, Vizuālās mākslas mācīšanas metodika, Rokdarbu, darbmācības un profesionālās apmācības metodika utt.

Brīvās izvēles kursus students atbilstoši savām interesēm brīvi izvēlas no RTA kopējā brīvo izvēles kursu piedāvājuma studiju programmā noteiktajos apjomos, piemēram,

Papīra plastika, Runas psiholoģija, Psihoterapijas pamati, Psihosomatiskie traucējumi utt.

Absolventu iespējas

  • studēt akadēmiskajā/profesionālajā pedagoģijas maģistrantūrā;
  • strādāt izglītības un audzināšanas iestādēs ar bērniem, kuriem ir attīstības traucējumi.

Iepriekšējā izglītība un uzņemšanas prasības

Trīs centralizētie eksāmeni (vai gala atzīme dokumentā par vidējo izglītību, ja CE nav kārtoti) :

  • matemātika;
  • svešvalodas;
  • latviešu valoda un literatūra.

Papildus punkti

  1. Valsts līmeņa olimpiāžu latviešu valodā un literatūrā, matemātikā godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts (par katru)
  2. Valsts zinātniski pētniecisko darbu latviešu valodā un literatūrā, svešvalodā, matemātikā konkursa godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts (par katru)
  3. Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas absolvents - 1,5 punkti.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
RTA paziņojums par personas datu apstrādi. Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu