Studiju programma: Skolotājs, studiju modulis: "Pamatizglītības pirmā posma skolotājs"

Programmas veids: Profesionālās bakalaura studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”
Programmas direktors:
Profesors, Dr.paed.,
Jānis Dzerviniks

Janis.Dzerviniks@rta.lv
29977436
Programmas kods: 42141
Akreditācija: 01.07.2013 - 30.06.2024
Licence: 07.03.2005 - 30.06.2024
Kvalifikācija: profesionālais bakalaurs izglītībā un pamatizglītības pirmā posma skolotāja ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā kvalifikācija
Prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts diplomdarbs, nokārtots valsts eksāmens
Kredītpunkti: 160
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 4 gadi
Studiju maksa EUR (pilns laiks): 1670
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks): 4.5 gadi
Studiju maksa EUR (nepilns laiks): 1490

Programmas saturs

Vispārizglītojošie studiju kursi - Vispārizglītojošo studiju kursu bloks satur humanitāro un sociālo zinātņu kursus, kā arī kursus, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās pamatiemaņas:

Filosofijas pamati, Ētika un estētika, Praktiskā svešvaloda, Starpkultūru izglītība un komunikācija, Sociālās ekonomikas pamati, Vides aizsardzība u.c.

Teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi : Nozares teorētisko pamatkursu un informācijas tehnoloģiju kursu bloks satur pedagoģijas, psiholoģijas teorijas un informācijas tehnoloģiju kursus

Vispārīgā, pirmsskolas un skolas pedagoģija, Didaktika, Audzināšanas teorija un metodika, Pedagoģijas teoriju vēsture, Vispārīgā, attīstības un saskarsmes psiholoģija, Informātika izglītībā, Izglītības saturs un mācību procesa pedagoģiskie modeļi u.c.;

pētnieciskā darba pedagoģijā, psiholoģijā un metodikās moduli:

Metodoloģija un zinātniski pētnieciskā darbība pedagoģijā, Studiju darbi skolas pedagoģijā, un metodikās.

Nozares profesionālās specializācijas kursi : Nozares profesionālās specializācijas kursu bloks satur pamatizglītības skolotāja sākumskolā profesionālās specializācijas kursu moduli:

Latviešu valodas saturs un mācīšanas metodika, Matemātikas saturs un mācīšanas metodika, Vizuālās mākslas saturs un mācīšanas metodika, Mājturības un tehnoloģiju saturs un mācīšanas metodika, Sociālo zinību saturs un mācīšanas metodika, Dabaszinību saturs un mācīšanas metodika u.c.;

Profesionālās specializācijas pamatskolā kursu moduli (studiju kursi atbilstoši izvēlētajai specializācijai): matemātikas vai dabaszinību, vai informātikas, vai deju skolotājs).

Brīvās izvēles kursus students atbilstoši savām interesēm brīvi izvēlas no RTA kopējā izvēles kursu piedāvājuma studiju programmā noteiktajos apjomos, piemēram, Skolas un ģimenes sadarbība, Bionika, Kustību rotaļas, Mācīšanās ar rotaļām un spēlēm, Skolotāja un klases sadarbība e-vidē u.c.

Absolventu iespējas

  • studēt pedagoģijas maģistrantūrā;
  • strādāt skolotāja profesijā pamatizglītības pakāpē.

Iepriekšējā izglītība un uzņemšanas prasības

Trīs centralizētie eksāmeni (vai gala atzīme dokumentā par vidējo izglītību, ja CE nav kārtoti) :

  • matemātika;
  • svešvalodas;
  • latviešu valoda un literatūra.

Papildus punkti

  1. Valsts līmeņa olimpiāžu latviešu valodā un literatūrā, matemātikā, godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts (par katru).
  2. Valsts zinātniski pētniecisko darbu latviešu valodā un literatūrā, matemātikā, svešvalodā konkursa godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts (par katru).
  3. Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas absolvents - 1,5 punkti.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
RTA paziņojums par personas datu apstrādi. Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu