Autorizēties   |   Reģistrēties

Studiju programma: Skolotājs, studiju modulis: "Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības un ekonomikas skolotājs"

Programmas veids: Profesionālās bakalaura studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”
Programmas direktors:
Profesors, Dr.paed.,
Jānis Dzerviniks

Janis.Dzerviniks@rta.lv
29977436
Programmas kods: 42141
Akreditācija: 01.07.2013 - 31.12.2023
Licence: 07.03.2005 - 31.12.2023
Kvalifikācija: profesionālā bakalaura grāds izglītībā un mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības un ekonomikas skolotāja kvalifikācija
Prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts diplomdarbs, nokārtots valsts eksāmens
Kredītpunkti: 160
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 4 gadi
Studiju maksa EUR (pilns laiks): 1520
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks): 4.5 gadi
Studiju maksa EUR (nepilns laiks): 1220

Programmas saturs

Vispārizglītojošie studiju kursi - Vispārizglītojošo studiju kursu bloks satur humanitāro un sociālo zinātņu kursus, kā arī kursus, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās pamatiemaņas:

Filosofijas pamati, Ētika un estētika, Praktiskā svešvaloda, Starpkultūru izglītība un komunikācija, Sociālās ekonomikas pamati, Vides aizsardzība u.c.

Teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi : Nozares teorētisko pamatkursu un informācijas tehnoloģiju kursu bloks satur pedagoģijas, psiholoģijas teorijas un informācijas tehnoloģiju kursus

Vispārīgā, pirmsskolas un skolas pedagoģija, Didaktika, Audzināšanas teorija un metodika, Pedagoģijas teoriju vēsture, Vispārīgā, attīstības un saskarsmes psiholoģija, Informātika izglītībā, Izglītības saturs un mācību procesa pedagoģiskie modeļi u.c.

pētnieciskā darba pedagoģijā, psiholoģijā un metodikās moduli:

Metodoloģija un zinātniski pētnieciskā darbība pedagoģijā, Studiju darbi nozaru pedagoģijā, ekonomikas mācīšanas metodikā, tekstildarbu tehnoloģijās un galdniecības saimniecībā un mācīšanas metodikā, mājsaimniecības tehnoloģijās un mācīšanas metodikā.

Nozares profesionālās specializācijas kursi:  bloks satur mājturības/ mājsaimniecības   un biznesa ekonomisko pamatu skolotāja  profesionālās specializācijas kursu moduli:

Mākslas un vispārējā kompozīcija, Tekstilkompozīcija un tekstildarbu tehnoloģijas, Galdniecības saimniecība, Tekstilmateriālmācība, Ekonomikas teoriju mācīšanas metodika  izglītībā, Bizness mājsaimniecībā, Radošā darbība mājturībā un tehnoloģijās, Vides izveidošanas kompozicionālie paņēmieni u.c.

Brīvās izvēles kursus students atbilstoši savām interesēm brīvi izvēlas no RTA kopējā izvēles kursu piedāvājuma studiju programmā noteiktajos apjomos, piemēram, Skolotāja un klases sadarbība e-vidē, Simegrāfija un ažūrie tekstildarbi, Vizuālā kultūra un tēls, Filcēšana, Radošā darbība mājturībā un tehnoloģijās u.c.

 

Absolventu iespējas

 • studēt pedagoģijas maģistrantūrā;
 • pamatskolā mācīt mājturību;
 • vidusskolā mācīt mājsaimniecību un ekonomiku;
 • profesionālās izglītības iestādēs mācīt studiju laikā padziļināti apgūtos kursus:
 • meitenēm: šūto apģērbu izgatavošana, tekstilkompozīcija, tekstildarbu tehnoloģijas;
 • zēniem: galdniecības saimniecība un transportlīdzekļa ekspluatācija;
 • uzsākt savu privāto biznesu, jo studiju laikā studenti apgūst dažādu darbu veidu tehnoloģijas un uzņēmējdarbības pamatus sava privātbiznesa uzsākšanai.

Iepriekšējā augstākā izglītība un papildus prasības

Divi centralizētie eksāmeni no minētajiem (pēc reflektanta izvēles):

 • latviešu valoda un literatūra;
 • svešvalodas;
 • matemātika;

Uzņemšanas prasības

 1. Gada atzīme atestātā par vidējo izglītību Biznesa ekonomiskajos pamatos/ Ekonomikā - maksimāli iegūstams 0,98 punkts;
 2. Latviešu valoda un literatūra -Latvijas valsts olimpiāde (1.-3.vieta) 2015.-2017.g.–1 punkts (par katru);
 3. Ekonomika-Latvijas valsts olimpiāde -(1.-3. vieta) 2015.-2017.g. -1 punkts (par katru);
 4. Franču valoda-Latvijas valsts olimpiāde-(1.-3. vieta) 2015.-2017.g.-1 punkts (par katru);
 5. Vācu valoda-Latvijas valsts olimpiāde-(1.-3. vieta) 2015.-2017.g.-1 punkts (par katru);
 6. Krievu valoda (svešvaloda)-Latvijas valsts olimpiāde-(1.-3. vieta) 2015.-2017.g.-1 punkts (par katru);
 7. Ekonomikas sekcija–Latvijas valsts skolēnu zinātniskā konference-(1.-3. pakāpe) 2015.-2017.g. 1 punkts (par katru);
 8. Kulturoloģijas sekcija–Latvijas valsts skolēnu zinātniskā konference-(1.-3. pakāpe) 2015.-2017.g. -1 punkts (par katru);
 9. Mākslas zinātnes sekcija–Latvijas valsts skolēnu zinātniskā konference-(1.-3. pakāpe) 2015.-2017.g.1punkts (par katru);
 10. Vidējā profesionālā izglītība mākslā, dizainā vai koka un tekstila izstrādājumu izgatavošanā –1 punkts.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;