Autorizēties   |   Reģistrēties

Studiju programma: Skolotājs, studiju modulis: "Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs"

Programmas veids: Profesionālās bakalaura studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”
Programmas direktors:
Profesors, Dr.paed.,
Jānis Dzerviniks

Janis.Dzerviniks@rta.lv
29977436
Programmas kods: 42141
Akreditācija: 01.07.2013 - 31.12.2023
Licence: 07.03.2005 - 31.12.2023
Kvalifikācija: profesionālais bakalaura grāds izglītībā
Prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts diplomdarbs un nokārtots valsts eksāmens
Kredītpunkti: 160
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 4 gadi
Studiju maksa EUR (pilns laiks): 1520
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks): 4.5 gadi
Studiju maksa EUR (nepilns laiks): 1220

Programmas saturs

Vispārizglītojošie studiju kursi - Vispārizglītojošie studiju kursi - Vispārizglītojošo studiju kursu bloks satur humanitāro un sociālo zinātņu kursus, kā arī kursus, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās pamatiemaņas:

Filosofijas pamati, Ētika un estētika, Kultūras vēsture, Praktiskā svešvaloda, Sociālās ekonomikas pamati u.c.

Teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi : Nozares teorētisko pamatkursu un informācijas tehnoloģiju kursu bloks satur pedagoģijas, psiholoģijas teorijas un informācijas tehnoloģiju kursus

Vispārīgā, pirmsskolas un skolas pedagoģija, Didaktika, Audzināšanas teorija, Pedagoģijas teoriju vēsture, Vispārīgā, attīstības un saskarsmes psiholoģija, Informātika izglītībā, Metodoloģija un zinātniski pētnieciskais darbs pedagoģijā u.c.;

pētnieciskā darba pedagoģijā, psiholoģijā un metodikās moduli:

Metodoloģija un zinātniski pētnieciskā darbība pedagoģijā, Pedagoģiskās pētīšanas metodes, Studiju darbi pedagoģijā, psiholoģijā un metodikās.

Nozares profesionālās specializācijas kursi : Nozares profesionālās specializācijas kursu bloks satur pamatizglītības skolotāja sākumskolā profesionālās specializācijas kursu moduli:

Dzimtās valodas saturs un mācīšanas metodika, Matemātikas saturs un mācīšanas metodika, Vizuālās mākslas saturs un mācīšanas metodika, Rokdarbu saturs un mācīšanas metodika, Integrētās mācības u.c.;

pētnieciskā darba pedagoģijā, psiholoģijā un metodikās moduli; profesionālās specializācijas pamatskolā kursu moduli (studiju kursi atbilstoši izvēlētajai specializācijai).

Brīvās izvēles kursus students atbilstoši savām interesēm brīvi izvēlas no RA kopējā brīvo izvēles kursu piedāvājuma studiju programmā noteiktajos apjomos.

Absolventu iespējas

  • studēt pedagoģijas maģistrantūrā;
  • strādāt skolotāja profesijā.

Iepriekšējā augstākā izglītība un papildus prasības

Divi centralizētie eksāmeni no minētajiem (pēc reflektanta izvēles):

  • latviešu valoda un literatūra;
  • svešvalodas;
  • matemātika

Uzņemšanas prasības

  1. Valsts zinātniski pētniecisko darbu latviešu valodā un literatūrā, svešvalodā, vides zinātnēs, zemes zinātnēs un ekonomiskajā ģeogrāfijā konkursa godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts (par katru)
  2. GA ģeogrāfija – maksimāli iegūstams 0,98 punkts
  3. Jauno ģeogrāfu skolas rīkotās Latgales atklātās ģeogrāfijas olimpiādes godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts (par katru)
  4. Valsts līmeņa olimpiāžu latviešu valodā un literatūrā, ģeogrāfijā, ekonomikā, svešvalodā godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts (par katru)
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;