Studiju programma: Interjera dizains

Programmas veids: Profesionālās bakalaura studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Mākslas”
Programmas direktors:
Docente, Mg. paed., Mg.art., Mg.design.,
Diāna Apele

Diana.Apele@rta.lv
28303743
Programmas kods: 42214
Akreditācija: 01.07.2013 - 30.06.2023
Licence: 21.02.2008 - 31.12.2023
Kvalifikācija: profesionālais bakalaura grāds mākslā un interjera dizainera kvalifikācija
Prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts diplomprojekts
Kredītpunkti: 160
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 4 gadi
Studiju gada maksa EUR (pilns laiks): 1630
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks):
Studiju gada maksa EUR (nepilns laiks):

Programmas saturs

Vispārizglītojošie mācību kursi ir saistīti ar zināšanu un prasmju pilnveidošanu sociālajās un humanitārajās zinātnēs, uzņēmējdarbībā, piemēram:

Pētījumu un projektu rakstīšanas metodoloģija, Mākslas filozofija, Personāla vadība un saskarsme, Svešvalodas, Estētika, Socioloģija, Uzņēmējdarbības pamati, Mākslas menedžments, Vides aizsardzība, Kultūra un autortiesības  u.c.

Nozares teorētiskie pamatkursi saistās ar mākslas priekšmetu apguvi. 

Nozīmīgākie studiju kursi:

Mākslas vēsture, Dizaina vēsture, Mākslas valoda un kompozīcija, Telpas uztvere, Koloristika, Interjera stili, Interjera kompozīcija plaknē un telpā, Grafiskās programmas (ArchiCad, AutoCad, 3Dmax, Photoshop, Corel  Draw u.c.), Dizains un bionika, Arhitektūras grafika u.c.

Profesionālās specializācijas kursi saistās ar specialitātes apguvi. 

Nozīmīgākie studiju kursi:

Zīmēšana, Gleznošana, Interjera projektēšana un ergonomika, Materialmācība un apdares tehnoloģijas, Maketēšana, Mākslinieciskā noformēšana, Lietišķā grafika un šrifts, Mēbeļu un gaismas dizains interjerā, Arhitektūras pamati, Telpisko objektu projektēšana, Fotogrāfija, WEB lapu izgatavošanas pamati, Studiju projekti, Muzeju prakse, Plenēra prakse, Profesionālā prakse, Pirmsdiploma prakse u.c.

Brīvās izvēles kursus students atbilstoši savām interesēm brīvi izvēlas no RTA kopējā brīvo izvēles kursu piedāvājuma studiju programmā noteiktajos apjomos, piemēram:

Tekstildarbi interjerā, Vizuālā tēla veidošana: teorija un dizains, Civilā aizsardzība, Etnodizains u.c.

Absolventu iespējas

 • studēt maģistrantūras augstākās izglītības programmās;
 • strādāt par dizaineru, plānot un īstenot radošas idejas interjera jomā, izpildīt pasūtījumus interjera projektēšanā un iekārtošanā, projektu izpildes organizēšanā un autoruzraudzībā. Interjera dizainers var veikt individuālo uzņēmējdarbību, organizēt un vadīt citu speciālistu darbu, sadarboties ar arhitektiem, māksliniekiem, datordizaineriem, strādāt dažādos uzņēmumos un birojos.

Iepriekšējā izglītība un uzņemšanas prasības

Trīs centralizētie eksāmeni vai gala atzīme dokumentā par vidējo izglītību, ja CE nav kārtoti, vai izglītība iegūta līdz 2004.gadam:

 • matemātika;
 • svešvaloda (viena pēc reflektanta izvēles - angļu, vācu, franču vai krievu valoda);
 • latviešu valoda un literatūra.

Papildus punkti

 1. Gada atzīme atestātā par vidējo izglītību Kultūras vēsturē/ Kulturoloģijā – maksimāli iegūstams 0,98 punkts;
 2. Valsts līmeņa olimpiāžu latviešu valodā un literatūrā, svešvalodā  godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji (2019.-2021.gads)– 1 punkts (par katru)
 3. Valsts zinātniski pētniecisko darbu kulturoloģijā, mākslas zinātnēs konkursa godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji (2019.-2021.gads)– 1 punkts (par katru)
 4. Vidējā profesionālā izglītība mākslā un dizainā – 1 punkts.
 5. Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas absolvents - 1,5 punkti.
 6. Junior Achievement Latvia sertifikāta ieguvējam - 1 punkts
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.