Studiju programma: Pirmsskolas skolotājs

Programmas veids: Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”
Programmas direktors:
Docente, Dr.paed.,
Svetlana Ušča

Svetlana.Usca@rta.lv
27872568
Programmas kods: 41141
Akreditācija: 07.08.2020 - 31.12.2024
Licence: 07.08.2020 - 30.12.2024
Kvalifikācija: skolotāja profesionālā kvalifikācija
Prasības: vispārējā vidējā vai profesionālā vidējā izglītība
Kredītpunkti: 80
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 2 gadi
Studiju gada maksa EUR (pilns laiks): 1630
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks): 2,5 gadi
Studiju gada maksa EUR (nepilns laiks): 1280

Programmas saturs

Vispārizglītojošie studiju kursi satur humanitāro un sociālo zinātņu kursus:

Izglītības vadība; Valsts, civilā un vides aizsardzība; Pedagoģiskā procesa tiesiskie aspekti; Skolotāja profesionālās darbības pamati, Psiholoģija skolotājiem; Sociāli emocionālā mācīšanās; Iekļaujošā izglītība; Pētniecība izglītībā.

Teorētiskie pamatkursi sniedz teorētiskas zināšanas darbībai profesijā:

Bērnības pedagoģija; Bērna attīstības fizioloģija, higiēna un pirmās palīdzības pamati; Rotaļdarbība un starpdisciplinaritāte; Pirmsskolas pedagoģiskā procesa organizācija un vadība

Profesionālās specializācijas kursi sniedz iespēju apgūt profesionālās zināšanas un prasmes, ļauj sagatavoties profesionālās kvalifikācijas ieguvei

Valodu mācību jomas saturs un mācīšanās pieejas; Sociālās un pilsoniskā mācību jomas saturs un mācīšanās pieejas; Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas saturs un mācīšanās pieejas; Tehnoloģiju mācību jomas saturs un mācīšanās pieejas, Dabaszinātņu mācību jomas saturs un mācīšanās pieejas; Matemātikas mācību jomas saturs un mācīšanās pieejas; Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas saturs un mācīšanās pieejas

Absolventu iespējas

  • tiesības strādāt par pirmsskolas skolotājiem
  • turpināt izglītību bakalaura studiju programmā „Sākumizglītības skolotājs”, sākot ar 3. kursu

Iepriekšējā izglītība un uzņemšanas prasības

Vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme ne zemāka par 7 ballēm (ja vidējā atzīme ir zemāka par 7 ballēm, ir iespēja kārtot pārbaudījumu – pārrunas. Zemākās atzīmes slieksnis – 6 balles).

Kopējais vērtējums veidojas no:

  • vidējās atzīmes mācību priekšmetos - matemātika, latviešu valoda, angļu valoda, vēsture, dabaszinātņu joma (ķīmija, fizika, bioloģija vai dabaszinības), ko apliecina vidējās izglītības dokuments – kritērija īpatsvars 25%;
  • vērtējumiem centralizētajos eksāmenos latviešu valodā, matemātikā, svešvalodā (vai STIP svešvalodā) – kritērija īpatsvars 25% (Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām: a) gala atzīme latviešu valodā un literatūrā, b) gala atzīme matemātikā, c) gala atzīme svešvalodā vai STIP svešvalodā);
  • iestājpārbaudījuma: mutiska un rakstveida – kritērija īpatsvars 50%.

Papildus punkti

1 punkts - rekomendācijas un/vai apliecinājumi (ja ir) par iepriekšējo pieredzi pedagoģiskajā darbā (piemēram, darbs bērnu un jauniešu nometnēs, svētdienas skolā; auklītes darbs u.c.) un brīvprātīgo darbu (piemēram, dalība jauniešu NVO, interešu izglītībā, dažādu nometņu, kursu, semināru organizēšanā un/vai īstenošanā u.c.).

1 punkts - apliecinājumi par dalību Latvijas valsts vai reģiona skolēnu zinātniskajās konferencēs un olimpiādēs.

1 punkts – Junior Achievement Latvia sertifikāts.

1.5 punkti – absolvēta Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola.

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.