Autorizēties   |   Reģistrēties

Studiju programma: Elektroniskā komercija

Programmas veids: Profesionālās bakalaura studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Ekonomika” EPF
Programmas direktors:
Lektore, Mg.oec.,
Inta Kotāne

Inta.Kotane@rta.lv
Programmas kods: 42341
Akreditācija: 01.07.2013 - 31.12.2020
Licence: 08.08.2008 - 31.12.2020
Kvalifikācija: profesionālais bakalaura grāds elektroniskajā komercijā un elektroniskās komercijas speciālista kvalifikācija
Prasības: sekmīgi apgūta studiju programma un aizstāvēts diplomprojekts
Kredītpunkti: 160
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 4 gadi
Studiju maksa EUR (pilns laiks): 1520
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks): 5 gadi
Studiju maksa EUR (nepilns laiks):

Programmas saturs

Vispārizglītojošie kursi paredz angļu valodas apgūšanu pielietošanas līmenī, kā arī dod priekšstatu socioloģijā, civilā aizsardzībā, IT tiesību zinībās, saskarsmē un profesionālajā ētikā un darba aizsardzībā. Nozīmīgākie studiju kursi:

Angļu valoda, Socioloģija, Saskarsme un profesionālā ētika, Darba aizsardzība un ergonomika, IT tiesību zinību pamati un standarti, Civilā aizsardzība, Darba tiesības, Biznesa komunikācijas

Teorētiskie pamatkursi sniedz studentiem teorētiskās zināšanas grāmatvedībā, matemātikā, tirgzinībā, ekonomikā, programmēšanā, kā arī vadības teorijā, datu bāzēs un datoru tīklos. Nozīmīgākie studiju kursi:

Grāmatvedība, Matemātiskā analīze, diferenciālvienādojumi un analītiskā ģeometrija, Diskrētā matemātika, Datori un programmēšana I, II, Mikroekonomika, makroekonomika, Tirgzinība, Datu bāzes, Vadības teorija, Datortīkli, Uzņēmējdarbības finanses, Objektorientētā programmēšana

Profesionālās specializācijas kursi paredz e-komercijas sistēmu veidošanas procesa apgūšanu, kā arī sniedz zināšanas varbūtību teorijā, informācijas aizsardzībā, prasību analīzē un modelēšanā, dokumentu pārvaldes sistēmās. Nozīmīgākie studiju kursi:

Operētājsistēmas, Algoritmi un datu struktūras I, II, Tīkla Internet tehnoloģijas, Prasību analīze un modelēšana, Multimediju tehnoloģijas, Elektroniskās komercijas principi, Varbūtību teorija un matemātiskā statistika, Informācijas aizsardzība, Projektu vadīšana, Kvalitātes pārvaldība, Nauda un bankas, Dokumentu pārvaldes sistēmas, Tīmekļa aplikāciju tehnoloģijas, Datorgrafika, Ievads aplikāciju programmēšanā.

Brīvās izvēles kursus students atbilstoši savām interesēm brīvi izvēlas no RTA kopējā brīvo izvēles kursu piedāvājuma studiju programmā noteiktajos apjomos, piemēram,

Tēlotājmāksla, Inovācijas, Sistēmu objektorientētā modelēšana, Vācu valoda, Zinātniskā darba pamati, Loģika, Ētika, estētika, Publiskās runas pamati, Civiltiesības, Filozofija.

Absolventu iespējas

  • studēt maģistra studiju programmās informācijas tehnoloģijas nozarē;
  • strādāt uzņēmumos, kur ir vai tiks izveidota elektroniskās komercijas tehnoloģijas sistēma (EKTS) vai kuri nodarbojas ar EKTS izstrādi.

Centralizētie eksāmeni un iestājpārbaudījumi

Divi centralizētie eksāmeni no minētajiem (pēc reflektanta izvēles):

  • matemātika;
  • svešvalodas;
  • latviešu valoda un literatūra;

Papildus punkti

  1. CE otrajā svešvalodā – 1 punkts;
  2. Valsts olimpiāžu matemātikā vai svešvalodā  1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts;
  3. Līdzdalība programmā „Esi līderis” (sertifikāts) – 1 punkts.

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;