Autorizēties   |   Reģistrēties

PERSONĀLS

Humanitāro zinātņu pētījumu virziens

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Ieņemamais amats

Zinātnes nozare, apakšnozare

Elektroniskais pasts

Ingars Gusāns

Dr.philol.

Vadošais pētnieks

Literatūrzinātne, cittautu literatūras vēsture

ingars.gusans@rta.lv

Deniss Hanovs

Dr.art.

LZP eksperts

Vadošais pētnieks

Mākslas zinātne, kultūras teorija

deniss.hanovs@rta.lv

Aleksandrs Ivanovs

Dr. hist.

LZP eksperts

Vadošais pētnieks

Vēsture, historio-grāfija un vēstu-res palīgzinātnes

aleksandrs.ivanovs@rta.lv

Angelika Juško – Štekele

Dr.philol.

Vadošā pētniece

Folkloristika, latviešu folkloristika

angelika.jusko-stekele@rta.lv

Antra Kļavinska

Dr.philol.

Vadošā pētniece

Valodniecība, baltu valodniecība

antra.klavinska@rta.lv

Alexander Krouglov

Dr.philol.

Vadošais pētnieks

Valodniecība, lietišķā valodniecība

alex.krouglov@rta.lv

Karīne Laganovska

Dr.philol.

Vadošā pētniece

Literatūrzinātne, cittautu literatūras vēsture

karine.laganovska@rta.lv

Sanita Lazdiņa

Dr.philol. LZP eksperte

Vadošā pētniece

Valodniecība, lietišķā valodniecība

sanita.lazdina@rta.lv

Vladislavs Malahovskis

Dr.hist.

Vadošais pētnieks

Vēsture, Latvijas vēsture

vladislavs.malahovskis@rta.lv

Heiko Friedhelm Marten

Dr.philol

Vadošais pētnieks

Valodniecība, lietišķā valodniecība

heiko.marten@rta.lv

Ilga Šuplinska

Dr.philol.

Vadošā pētniece

Literatūrzinātne, latviešu literatūras vēsture

ilga. suplinska@rta.lv

Piotr Zazula

PhD

Vadošais pētnieks

Literatūrzinātne, cittautu literatūras vēsture

piotr.zazula@rta.lv

Mārīte Opincāne

Dr.philol.

Pētniece

Literatūrzinātne, salīdzināmā literatūrzinātne

marite.opincane@rta.lv

Olga Senkāne

Dr.philol.

Pētniece

Filozofija, kultūras filozofija

olga.senkane@rta.lv

Personības socializācijas pētījumu virziens

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Ieņemamais amats

Zinātnes nozare, apakšnozare

Elektroniskais pasts

Pedagoģijas tehnoloģiju laboratorija

Līga Danilāne

Dr.paed.

Vadošā pētniece

Pedagoģija, skolas pedagoģija

 liga.danilane@rta.lv

Jānis Dzerviniks

Dr.paed.

LZP eksperts

Vadošais pētnieks

Pedagoģija, skolas pedagoģija

janis.dzerviniks@rta.lv

Renāte Lukjanska

Dr.oec.

Vadošā pētniece

 Ekonomika, reģionālā ekonomika

renate.lukjanska@rta.lv

Marina Marčenoka

Dr.paed.

LZP eksperte

Vadošā pētniece

Pedagoģija, skolas pedagoģija

marina.marcenoka@rta.lv

Gilberto Marzano

Dr.philoz.

Pētnieks

Pedagoģija, sociālā antropoloģija

gilberto.marzano@rta.lv

Inta Rimšāne

Dr.sc.

administr.

Vadošā pētniece

Vadībzinātne, izglītības vadība

 inta.rimsane@rta.lv

Aina Strode

Dr.paed.

 LZP eksperte

Vadošā pētniece

Pedagoģija, augstskolu pedagoģija

 aina.strode@rta.lv

Gunārs Strods

Dr.paed.

 LZP eksperts

Vadošais pētnieks

Pedagoģija, augstskolu pedagoģija

 gunars.strods@rta.lv

Diāna Apele

Mg.paed., Mg.art., Mg.design.

Pētniece

Pedagoģija, nozaru (mākslas) pedagoģija

diana.apele@rta.lv

Rita Burceva

Mg.paed.

Pētniece

Pedagoģija, nozaru (muzeju) pedagoģija

rita.burceva@rta.lv

Alens Indriksons

Dr.paed.

Pētnieks

Pedagoģija, nozaru (militārā) pedagoģija

alens.indriksons@rta.lv

Speciālās pedagoģijas laboratorija

Ilga Prudņikova

Dr.paed.

LZP eksperte

Vadošā pētniece

Pedagoģija, nozaru (speciālā) pedagoģija

ilga.prudnikova@rta.lv

Mārīte Rozenfelde

Dr.paed.

Vadošā pētniece

Pedagoģija, nozaru (speciālā) pedagoģija

marite.rozenfelde@rta.lv

Svetlana Ušča

Dr.paed., LZP eksperte

Vadošā pētniece

Pedagoģija, nozaru (speciālā) pedagoģija

 svetlana.usca@rta.lv

Sociālās pedagoģijas un rehabilitācijas tehnoloģiju laboratorija

Aivars Kaupužs

Dr.paed.

LZP eksperts

Vadošais pētnieks, Sociālās pedagoģijas un rehabilitācijas tehnoloģiju laboratorijas vadītājs

Sporta zinātne, sporta pedagoģija

 aivars.kaupuzs@rta.lv

Velta Ļubkina

Dr.paed.

LZP eksperte

Vadošā pētniece, REGI direktore

Pedagoģija, sociālā pedagoģija

 velta.lubkina@rta.lv

Ēriks Kalvāns

Dr.psych.

Pētnieks

Psiholoģija, sociālā psiholoģija

eriks.kalvans@rta.lv

Rita Orska

Mg.psych.

Pētniece

Psiholoģija, sociālā psiholoģija

rita.orska@rta.lv

Ženija Truskovska

Dr.paed.

Pētniece

Pedagoģija, sociālā pedagoģija

zenija.truskovska@rta.lv

Gatis Stafeckis

Mg. sabiedrības pārvalde

Zinātniskais asistents

Pedagoģija, sociālā pedagoģija

gatis.stafeckis@rta.lv

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv