Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija izsludina konkursu:

 1. RTA Izglītības, valodu un dizaina fakultātes Reģionālistikas zinātniskajā institūtā uz vadošā pētnieka amatu nozarē 5.Sociālās zinātnes: 5.3. Izglītības zinātnes (apakšnozare – augstskolu pedagoģija) – 1 vieta (nepilns darba laiks 10 stundas nedēļā);

Darba samaksa: 191,25EUR mēnesī (bruto).

 1. RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes Biznesa un sabiedrības procesu pētniecības institūtā uz:
  • vadošā pētnieka amatu nozarē 5.Sociālās zinātnes: 5.8. Plašsaziņas līdzekļi un komunikācija – 1 vieta (nepilns darba laiks 10 stundas nedēļā);

           Darba samaksa : 191,25 EUR mēnesī (bruto).

 • pētnieka amatu nozarē 5.Sociālās zinātnes: 5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība – 2 vietas (nepilns darba laiks 10 stundas nedēļā);

           Darba samaksa: 153,00 EUR mēnesī (bruto).

 • zinātniskāasistentaamatunozarē 5.Sociālās zinātnes: 5.8. Plašsaziņaslīdzekļi un komunikācija – 1 vieta(nepilns darba laiks 10 stundas nedēļā);

           Darba samaksa: 122,40 EUR mēnesī (bruto).

3. Pretendentiem uz akadēmisko amatu mēneša laikā pēc sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā „LatvijasVēstnesis” jāiesniedz RTA Personāladaļā (Atbrīvošanasalejā 115, 309.telpā,  Rēzeknē, LV-4600, tālr. 28321075) šādi dokumenti:

 • konkursa komisijai adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
 • akadēmisko/ zinātnisko grādu apliecinoša dokumenta apstiprināta kopija;
 • dzīves un darba gājums (CV), ietverot svarīgākos pedagoģisko, zinātnisko un organizatorisko kompetenci apliecinošus faktus, pievienojot pamatojošu dokumentu kopijas;
 • motivācijas vēstule;
 • pēdējos 6 gados publicēto darbu saraksts, norādot to pieejamību starptautiski citējamās datu bāzēs.
 1. Prasības akadēmiskiem amatiem noteiktajai pedagoģiskajai, zinātniskajai un organizatoriskajai kompetencei skatīt nolikumā „Par akadēmiskajiem amatiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā”.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija izsludina ārvalstu akadēmiskā personāla atlasi studiju virzienā: "Izglītība, pedagoģija un sports"

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Reģ. Nr. 90000011588, Eiropas Reģionālā attīstības fonda 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" projekta Nr. 8.2.2.0/18/I/002 “Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienos “Izglītība, pedagoģija un sports” ietvaros, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.25 (Rīgā 2018. gada 9. janvārī), izsludina ārvalstu akadēmiskā personāla atlasi studiju virzienā: “Izglītība, pedagoģija un sports” darbības jomās:

 • speciālā un iekļaujošā izglītība – 1 vieta
 • valodas, kultūras un izglītība – 1 vieta
 • izglītība, tehnoloģijas, multilingvisms – 1 vieta

  Katram pretendentam tiek piedāvāts akadēmiskais darbs Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā uz 6 mēnešiem šādos laika posmos (piesakoties lūgums norādīt vēlamo laika periodu):

 1. 01.10.2019. - 31.03.2020;
 2. 01.08.2020. - 31.01.2021;
 3. 01.04.2021. - 30.09.2021.

 Prasības kandidātiem un atlases kritēriji:

 • personas, kuras pēdējo piecu  gadu laikā ir ievēlētas akadēmiskā amatā akreditētā ārvalstu augstskolā;
 • personas, kurām ir doktora grāds;
 • personas, kurām ir atbilstoša zinātniskā un akadēmiskā darba pieredze attiecīgajā zinātnes nozarē;
 • angļu valodas zināšanas (C1 līmenis) un prasmes pasniegšanai internacionālā vidē (ir pieredze darbā ar ārvalstu studentiem vai ir pieredze dalībai mobilitātes pasākumos);
 • ir pieredze zinātnisku projektu sagatavošanā un īstenošanā;
 • digitālā kompetence;
 • prasme strādāt komandā, sadarbojoties ar RTA akadēmisko un zinātnisko personālu.

Prioritāri priekšroka tiks dota ārvalstu akadēmiskajam personālam ar pieredzi Baltijas valstu situācijā.

Darba samaksa: 2500 eiro mēnesī (pirms nodokļu nomaksas).

Pieteikšanās termiņš: 2019.gada 1.marts.

Pretendentam uz ārvalstu akadēmiskā personāla amatu ir jāiesūta šādi dokumenti:

 • pieteikuma vēstule (brīvā formā),  
 • CV (Europass formā, ietverot zinātniskā darba pieredzi un publikāciju sarakstu),
 • doktora grāda diploma kopija,
 • Eiropas Savienības valstu (izņemot Latvijas) augstskolas izziņa par nodarbinātību akadēmiskā amatā pēdējo piecu gadu laikā,
 • citi dokumenti pēc pretendenta ieskatiem.

Pieteikšanās adrese:

 • e-pasts: rta@rta.lv   vai
 • pa pastu: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601 ar norādi "Atklātai ārvalstu akadēmiskā personāla atlasei"

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija izsludina atklātu doktorantu atlasi studiju virzienā "Izglītība, pedagoģija un sports"

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Reģ. Nr. 90000011588, Eiropas Reģionālā attīstības fonda 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" projekta Nr. 8.2.2.0/18/I/002 “Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienos “Izglītība, pedagoģija un sports” ietvaros, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.25 (Rīgā 2018. gada 9. janvārī), izsludina atklātu doktorantu atlasi studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports” uz 4 doktorantu vietām šādās darbības jomās:

 • speciālā un iekļaujošā izglītība – 1 vieta
 • valodas, kultūras un izglītība – 1 vieta
 • tehnoloģiju un mākslu joma – 1 vieta
 • dabaszinātnes/sociālās zinātnes un izglītība – 1 vieta.

Kandidātu prasības un atlases kritēriji:

 1. Ārvalstu doktorants vai Latvijas valsts piederīgais, kurš studē akreditētā doktorantūras studiju programmā (sekmīgi iegūts nepieciešamais kredītpunktu skaits pirmajos divos semestros) vai zinātniskā grāda pretendents (apgūta doktora studiju programmas teorētiskā daļa).
 2. Dalība ar prezentāciju vai ziņojumu vismaz vienā starptautiskā konferencē.
 3. Vismaz viena zinātniskā raksta publikācija.
 4. Angļu valodas zināšanas.

Katram pretendentam tiek piedāvāts akadēmiskais darbs Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā uz 12 mēnešiem, paredzot nodarbinātību atbilstoši vēlēta akadēmiskā personāla nodarbinātības nosacījumiem un nepārsniedzot 50 procentus no pilnas pedagoga darba slodzes.

Akadēmiskais darbs RTA tiek piedāvāts:

 • 2019./2020. studiju gadā;
 • 2020./2021. studiju gadā;
 • 2021./2022. studiju gadā.

Atlīdzība par akadēmiskā darba veikšanu RTA: 1000 eiro mēnesī (pirms nodokļu nomaksas).

Pieteikšanās termiņš: 2019.gada 1.marts.

Pretendentam uz ārvalstu akadēmiskā personāla amatu ir jāiesūta šādi dokumenti:

 • pieteikuma vēstule (brīvā formā);
 • CV (Europass formā, ietverot zinātniskā darba pieredzi un publikāciju sarakstu);
 • angļu valodas zināšanu līmeni apliecinošs dokuments;
 • promocijas darba vadītāja atsauksme.

Iesniedzamos dokumentus var sūtīt uz e-pasta adresi:

1) e-pasts:  rta@rta.lv   vai

2) pa pastu: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601 ar norādi "Atklātai doktorantu atlasei".

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv