Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana, izstrādājot, licencējot bakalaura studiju programmu “Speciālā izglītība” un akreditējot studiju virzienu “Izglītība, pedagoģija un sports”, Nr. 8.2.1.0/18/I/003

Finansējums, EUR: 238472

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu" pirmā kārta

Projekta mērķis

Projekta mērķis: mazinot studiju programmu fragmentāciju Latvijas AII un stiprinot resursu koplietošanu, sadarbībā ar LU, DU, LiepU, izstrādāt, licencēt studiju programmu “Speciālā izglītība” un akreditēt izstrādāto studiju programmu ietverošo studiju virzienu “Izglītība, pedagoģija un sports.” 

Projekta galvenie rezultāti

Projekta rezultātā izstrādātā, konceptuāli jaunā profesionālā bakalaura studiju programma “Speciālā izglītība” tiks licencēta, aprobēta un integrēta RTA studiju procesā, kā arī EQAR aģentūrā akreditēts izstrādāto studiju programmu ietverošs studiju virziens “Izglītība, pedagoģija un sports.”

Projekta vadītājs

Dr.paed., asoc. prof. Mārīte Rozenfelde

Kontaktinformācija – marite.rozenfelde@rta.lv

Iesaistītās personas

RTA personāls, četru augstskolu (RTA, DU, LU, LiepU) deleģētu ekspertu darba grupa

Projekta aktivitātes

INFO Aktivitātes 2021.g.
INFO [16.05.2022] RTA turpinās profesionālā bakalaura studiju programmas "Speciālā izglītība" aprobācija